สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 92 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Labor Force แรงงาน แรงงาน
Labor Force แรงดัด แรงดัด
Labor Force Participation อัตราส่วนการเข้าร่วมแรงงาน อัตราส่วนการเข้าร่วมแรงงาน
Labor Mobility การเคลื่อนย้ายแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน
Lag Phase ช่วงแล็ก ช่วงแล็ก
Lagoon ทะเลสาบน้ำเค็ม ทะเลสาบน้ำเค็ม
Lagoon สระ สระ
Lake ทะเลสาบ ทะเลสาบ
Lamination การแยกชั้น, การแบ่งชั้น การแยกชั้น, การแบ่งชั้น
Land ที่ดิน ที่ดิน
Land Allocation ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรร
Land Application การประยุกต์บนดิน การประยุกต์บนดิน
Land Appraisal การประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดิน
Land Capability Classification การจำแนกสมรรถนะที่ดิน การจำแนกสมรรถนะที่ดิน
Land Consolidation การจัดรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน
Land Disposal การกำจัดบนดิน การกำจัดบนดิน
Land Farming เกษตรกรรมจากของเสีย เกษตรกรรมจากของเสีย
Land Fragmentation การแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย การแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย
Land Reclamation การปรับปรุงบำรุงที่ดิน การปรับปรุงบำรุงที่ดิน
Land Reform การปฎิรูปที่ดิน การปฎิรูปที่ดิน
Land Restoration การคืนสภาพพื้นดิน การคืนสภาพพื้นดิน
Land Treatment การบำบัดโดยดิน การบำบัดโดยดิน
Landfill หลุมฝังกลบ, การฝังกลบ หลุมฝังกลบ, การฝังกลบ
Landfill Cover วัสดุปิดทับ(ฝังกลบ) วัสดุปิดทับ(ฝังกลบ)
Landfill facilityสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
Landfill Field Capacity ขีดความสามารถรับน้ำฝังกลบ ขีดความสามารถรับน้ำฝังกลบ
Landfill Gas แก๊สฝังกลบ แก๊สฝังกลบ
Landfill Life อายุฝังกลบ อายุฝังกลบ
Landfills การฝังกลบ การฝังกลบ
Landform ธรณีสัณฐาน ธรณีสัณฐาน
Landscape ภูมิภาพ ภูมิภาพ
Landslide แผ่นดินถล่ม แผ่นดินถล่ม
Laterite ดินแลง, ศิลาแลง ดินแลง, ศิลาแลง
Lazulite ลาซูไลต์ ลาซูไลต์
Lazurite or Lapis Lazuli ลาซูไรต์ หรือ ลาปีส ลาซูลิ ลาซูไรต์ หรือ ลาปีส ลาซูลิ
LCA แอลซีเอ แอลซีเอ
LD50 แอลดี 50 แอลดี 50
Leach Rate อัตราการชะละลาย, อัตราการชะซึม อัตราการชะละลาย, อัตราการชะซึม
Leach Test Specimen ตัวอย่างทดสอบการชะละลาย, ชะซึม ตัวอย่างทดสอบการชะละลาย, ชะซึม
Leachability ความสามารถชะละลาย, ชะซึม ความสามารถชะละลาย, ชะซึม
Leachability Index ดัชนีความสามารถชะละลาย ดัชนีความสามารถชะละลาย
Leachateน้ำชะมูลฝอยน้ำชะมูลฝอย
Leachate น้ำเสียจากกองขยะ, น้ำชะละลาย(ขยะ), น้ำชะชึม(ขยะ) น้ำเสียจากกองขยะ, น้ำชะละลาย(ขยะ), น้ำชะชึม(ขยะ)
Leachate Treatment การบำบัดน้ำชะละลาย (ขยะ), ซึม การบำบัดน้ำชะละลาย (ขยะ), ซึม
Leaching การชะละลาย, การชะซึม การชะละลาย, การชะซึม
Leadตะกั่วPbตะกั่ว
Lead (Pb) ตะกั่ว ตะกั่ว
Leak รั่ว รั่ว
Legal Residence การอยู่ตามนิตินัย การอยู่ตามนิตินัย
LEL แอลอีแอล แอลอีแอล
Lepidolite เลพิโดไลต์ เลพิโดไลต์
Lethal Dose ปริมาณถึงฆาต ปริมาณถึงฆาต
Leucite ลูไซต์ ลูไซต์
Levee คันดิน, ทำนบดิน คันดิน, ทำนบดิน
Level of Enrollment ระดับการลงทะเบียนเรียน ระดับการลงทะเบียนเรียน
LFL แอลเอฟแอล แอลเอฟแอล
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา
Life Cycle Analysis, LCA การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิต, แอลซีเอ การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิต, แอลซีเอ
Life in Freshwater Ecosystem สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำจืด สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำจืด
Life in Marine Ecosystem สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล
Lift ชั้นฝังกลบ ชั้นฝังกลบ
Lift Station สถานีสูบยก สถานีสูบยก
Light Metals and Rare Earth กลุ่มแร่โลหะเบาและแร่หายาก กลุ่มแร่โลหะเบาและแร่หายาก
Lignite ลิกไนต์ ลิกไนต์
Lime stone หินปูน หินปูน
Limeonite ไลมอไนต์ ไลมอไนต์
Limnetic Zone เขตผิวน้ำ เขตผิวน้ำ
Limnophytes พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่
Linerวัสดุกันซึมวัสดุกันซึม
Linked Migration การย้ายถิ่นแบบมีตัวเชื่อม การย้ายถิ่นแบบมีตัวเชื่อม
Liquid PCB พีซีบีเหลว พีซีบีเหลว
Litter ขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด ขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด
Litter Screen ตะแกรงดักขยะเศษ ตะแกรงดักขยะเศษ
Littoral Zone ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขตชายฝั่ง เขตชายฝั่ง
Load ปริมาณ, โหลด ปริมาณ, โหลด
Load ปริมาณ, น้ำหนักบรรทุก, โหลด ปริมาณ, น้ำหนักบรรทุก, โหลด
Load Inspection การตรวจขยะ การตรวจขยะ
Loading ภาระ (บรรทุก) ภาระ (บรรทุก)
Loading Factor สัดส่วนภาระ สัดส่วนภาระ
Loading Rate อัตราภาระ อัตราภาระ
Loam ดินร่วน ดินร่วน
Loamy Sands ดินทรายปนดินร่วน ดินทรายปนดินร่วน
Local Rainfall ฝนท้องถิ่น หรือฝนเฉพาะแห่งหรือบางแห่ง ฝนท้องถิ่น หรือฝนเฉพาะแห่งหรือบางแห่ง
Loess ดินลมหอบ, ดินเลิสส์ ดินลมหอบ, ดินเลิสส์
Logistic Law กฏลอจิสติก กฏลอจิสติก
Low Thinning การตัดสาง การตัดสาง
Low Waste Technology เทคโนโลยีของเสียน้อย เทคโนโลยีของเสียน้อย
Low-Area Method การฝังกลบบนพื้นที่ลุ่มต่ำ การฝังกลบบนพื้นที่ลุ่มต่ำ
Lower Explosive Limit, LEL ขีดจำกัดล่างของการระเบิดได้, แอลอีแอล ขีดจำกัดล่างของการระเบิดได้, แอลอีแอล
Lower Flammable Limit, LFE ขีดจำกัดล่างของการติดไฟได้, แอลเอฟแอล ขีดจำกัดล่างของการติดไฟได้, แอลเอฟแอล
Lowest - Observed - Effect Levelโลเอล LOELโลเอล
Lysimeter เครื่องวัดระเหยคายน้ำ เครื่องวัดระเหยคายน้ำ