สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J จำนวน 9 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Jadeite เจไดต์ เจไดต์
Jamesonite เจมซอไนต์ เจมซอไนต์
Jarosite จาโรไซต์ จาโรไซต์
Jet Aeration การเติมอากาศแบบดูดพ่น การเติมอากาศแบบดูดพ่น
Joint รอยแยก รอยแยก
Joint Family ครอบครัวร่วม ครอบครัวร่วม
Joint Product Cost ต้นทุนผลิตสินค้าร่วม ต้นทุนผลิตสินค้าร่วม
Joint Product Cost ต้นน้ำลำธารต้นน้ำลำธาร
Junk ของเลิกใช้, จังค์ ของเลิกใช้, จังค์