สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 75 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Habour or Navigation Wastes ของเสียอันตรายจากท่าเรือ หรือการเดินเรือ ของเสียอันตรายจากท่าเรือ หรือการเดินเรือ
Hadal Zone เขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล เขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล
Halan คราบเฮไลต์ คราบเฮไลต์
Halides เฮไลด์ เฮไลด์
Halite เฮไลต์ เฮไลต์
Halite or Rock Salt เฮไลต์หรือเกลือหิน เฮไลต์หรือเกลือหิน
Halogen กลุ่มธาตุฮาโลเจน กลุ่มธาตุฮาโลเจน
Halophytes พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่
Hammermill เครื่องทุบขยะ เครื่องทุบขยะ
Hand Sorting การแยกขยะด้วยมือ การแยกขยะด้วยมือ
Hard Currency เงินแข็ง เงินแข็ง
Hard soil ดินดาน ดินดาน
Hardening การทำให้แข็ง การทำให้แข็ง
Hardnessความกระด้างความกระด้าง
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน
Haul การขน(ขยะ) การขน(ขยะ)
Haul Distance ระยะขน(ขยะ) ระยะขน(ขยะ)
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตราย, การเสี่ยงอันตราย
Hazardous เสี่ยงอันตราย เสี่ยงอันตราย
Hazardous วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย
Hazardous Biological Waste ของเสียชีวภาพเสี่ยงอันตราย ของเสียชีวภาพเสี่ยงอันตราย
Hazardous Material วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย
Hazardous Materials วัสดุเสี่ยงอันตราย วัสดุเสี่ยงอันตราย
Hazardous Pollutantสารมลพิษเสี่ยงอันตรายสารมลพิษเสี่ยงอันตราย
Hazardous Pollutant สารมลพิษเสี่ยงอันตราย สารมลพิษเสี่ยงอันตราย
Hazardous Substanceสารอันตราย วัตถุอันตรายสารอันตราย วัตถุอันตราย
Hazardous wasteของเสียอันตรายของเสียอันตราย
Hazardous Waste ของเสียที่เป็นอันตราย, ของเสียเสี่ยงอันตราย ของเสียที่เป็นอันตราย, ของเสียเสี่ยงอันตราย
Hazardous Waste Generation การผลิตของเสียเสี่ยงอันตราย การผลิตของเสียเสี่ยงอันตราย
Hazardous Waste Incinerator เตาเผากำจัดกากสารอันตราย เตาเผากำจัดกากสารอันตราย
Hazardous Waste Landfill หลุมฝังกลบของเสียเสี่ยงอันตราย หลุมฝังกลบของเสียเสี่ยงอันตราย
Hazardous Waste Leachate น้ำชะละลายของเสียเสี่ยงอันตราย น้ำชะละลายของเสียเสี่ยงอันตราย
Hazardous Waste Management การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย
Hazardpis Household Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายจากบ้านเรือน ของเสียเสี่ยงอันตรายจากบ้านเรือน
Head of The Household หัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือน
Heat Wave คลื่นอากาศร้อน คลื่นอากาศร้อน
Heavy Fraction ส่วน(ขยะ)หนัก ส่วน(ขยะ)หนัก
Heavy Metalsโลหะหนักโลหะหนัก
Heavy Metals โลหะหนัก โลหะหนัก
Hedging การป้องกันความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง
Hemimorphite เฮมิมอร์ไฟต์ เฮมิมอร์ไฟต์
Herbicides สารกำจัดวัชพืช, สารฆ่าวัชพืช สารกำจัดวัชพืช, สารฆ่าวัชพืช
Heterotrophic Organisms จุลินทรีย์เฮเทอโรโทรฟิก จุลินทรีย์เฮเทอโรโทรฟิก
Hidrous and Basic Sulphates ไฮดรัสซัลเฟตกับเบสิกซัลเฟต ไฮดรัสซัลเฟตกับเบสิกซัลเฟต
High Building อาคารสูง อาคารสูง
High-Rate Digestion การย่อยอัตราเร็ว การย่อยอัตราเร็ว
High-Rate Filter เครื่องกรองอัตราเร็ว เครื่องกรองอัตราเร็ว
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าดิบเขา
Historical remains / antiquities โบราณสถาน โบราณสถาน
Hoist Truck รถกว้านถังขยะ รถกว้านถังขยะ
Hoist Truck System ระบบรถกว้านถังขยะ ระบบรถกว้านถังขยะ
Holoplankton แพลงก์ตอนถาวร แพลงก์ตอนถาวร
Home Worker ผู้ทำงานบ้าน ผู้ทำงานบ้าน
Horizon ชั้นดิน, ชั้นดินวินิจฉัย ชั้นดิน, ชั้นดินวินิจฉัย
Horizontal Discharge การถ่ายขยะแนวนอน การถ่ายขยะแนวนอน
Hornblende ฮอร์นเบลนด์ ฮอร์นเบลนด์
Hot อากาศร้อน อากาศร้อน
Hot Spot จุดร้อน จุดร้อน
Hot Spring, Thermal Spring พุน้ำร้อน, บ่อน้ำร้อน พุน้ำร้อน, บ่อน้ำร้อน
House อาคารที่พักอาศัย อาคารที่พักอาศัย
Household ครัวเรือน ครัวเรือน
Household Waste ของเสียบ้านเรือน ของเสียบ้านเรือน
Human Capital ทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์
Humas ฮิวมัส, ขุยอินทรีย์ ฮิวมัส, ขุยอินทรีย์
Hunting ล่า ล่า
Hydraulicking การทำเหมืองฉีด การทำเหมืองฉีด
Hydrochloric Acidกรดเกลือ HCIกรดเกลือ
Hydrogen-Ion Concentration ความเข้มข้นของประจุไฮโดรเจน ความเข้มข้นของประจุไฮโดรเจน
Hydrometeorology อุทกอุตุนิยมวิทยา อุทกอุตุนิยมวิทยา
Hydrothermal Deposits แหล่งแร่แบบน้ำร้อน แหล่งแร่แบบน้ำร้อน
Hyperinflation เงินเฟ้อรุนแรง เงินเฟ้อรุนแรง
Hyperthermic ไฮเปอร์เทอร์มิก ไฮเปอร์เทอร์มิก
Hypolimnion ไฮโพลิมเนียน ไฮโพลิมเนียน