สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 121 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
F/M เอฟ ต่อ เอม เอฟ ต่อ เอม
Factor Endownment ทรัพยากรที่มีอยู่ ทรัพยากรที่มีอยู่
Factory โรงงาน โรงงาน
Factory Building อาคารโรงงาน อาคารโรงงาน
Facultative แฟคัลเททีฟ แฟคัลเททีฟ
Facultative Bacteria แบกทีเรียแฟคัลเททีฟ แบกทีเรียแฟคัลเททีฟ
Fallow การพักดิน การพักดิน
False Stillbirth การเกิดไร้ชีพเทียม การเกิดไร้ชีพเทียม
Family Life Cycle วงจรชีวิตครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว
Family, Soil วงศ์ดิน วงศ์ดิน
Farm Manager ผู้จัดการไร่นา ผู้จัดการไร่นา
Farm Operator ผู้ทำไร่ทำนา ผู้ทำไร่ทำนา
Farm Population ประชากรภาคเกษตร ประชากรภาคเกษตร
Farmer เกษตรกร เกษตรกร
Fats (wastes) ไข (ของเสีย) ไข (ของเสีย)
Fatty Acid กรดไข กรดไข
Fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม
Fault Basin แอ่งรอยเลื่อน แอ่งรอยเลื่อน
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน ระนาบรอยเลื่อน
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น
Fecal Coliforms ฟิคัลโคลิฟอร์ม ฟิคัลโคลิฟอร์ม
Fecal Streptococcus ฟิคัลสเตรปโตค็อกคัส ฟิคัลสเตรปโตค็อกคัส
Fecundability ความสามารถมีบุตร ความสามารถมีบุตร
Fergusonite .. Formanite เฟอร์กูโซไนต์ .. ฟอร์มาไนต์ เฟอร์กูโซไนต์ .. ฟอร์มาไนต์
Fermentation การหมัก การหมัก
Ferri Argillan คราบดินเหนียวปนเหล็ก คราบดินเหนียวปนเหล็ก
Fertility Distribution การกระจายของภาวะเจริญพันธุ์ หรือฟังก์ชั่นภาวะเจริญพันธุ์ (fertility function) การกระจายของภาวะเจริญพันธุ์ หรือฟังก์ชั่นภาวะเจริญพันธุ์ (fertility function)
Fertility, Soil ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Fertilizer ปุ๋ย ปุ๋ย
Fertilizer Requirement ความต้องการปุ๋ย ความต้องการปุ๋ย
Field Moisture Capacity ; Field Capacity ความจุความชื้นสนาม ความจุความชื้นสนาม
Final coverวัสดุกลบขั้นสุดท้ายวัสดุกลบขั้นสุดท้าย
Final Sedimentation การตกตะกอนขั้นสุดท้าย การตกตะกอนขั้นสุดท้าย
Final Sedimentation Tank ถังตกตะกอนขั้นสุดท้าย ถังตกตะกอนขั้นสุดท้าย
Financial Market ตลาดการเงิน ตลาดการเงิน
Financial Year ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
Fine Earth ขนาดอนุภาคละเอียด ขนาดอนุภาคละเอียด
Fire เปลวไฟ เปลวไฟ
Fire Hazards ไฟอันตราย ไฟอันตราย
Fire-man Lift ลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง
Firebreaks แนวกันไฟ แนวกันไฟ
Fireline แนวควบคุมไฟ แนวควบคุมไฟ
Fiscal Policy นโยบายการคลัง นโยบายการคลัง
Fish ปลา ปลา
Fish Pond บ่อปลา บ่อปลา
Five-Day BOD (BOD5) บีโอดี 5 วัน บีโอดี 5 วัน
Fixed Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
Flammable ติดไฟได้ ติดไฟได้
Flammable Substance วัตถุไวไฟ , สารไวไฟ วัตถุไวไฟ , สารไวไฟ
Flammable Waste ของเสียติดไฟได้ ของเสียติดไฟได้
Flash Flood น้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่า น้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่า
Flash Point จุดวาบไฟ จุดวาบไฟ
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
Floating Plants พืชลอยน้ำ พืชลอยน้ำ
Flocculation การจับตัวเป็นก้อน, การเกาะกลุ่มตกตะกอน การจับตัวเป็นก้อน, การเกาะกลุ่มตกตะกอน
Flocculation ฟล็อกคูเลชัน, การสร้างฟล็อก ฟล็อกคูเลชัน, การสร้างฟล็อก
Flood Plain ที่ราบน้ำท่วมถึง ที่ราบน้ำท่วมถึง
Floodplains บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง
Floor พื้น พื้น
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น
Flotation การลอยตัว การลอยตัว
Flowing Water แหล่งน้ำไหล แหล่งน้ำไหล
Flud Bed Incinerator เตาอินซิเนอเรเทอร์แบบชั้นฟลูอิด เตาอินซิเนอเรเทอร์แบบชั้นฟลูอิด
Fluidized Bed Incineratorเตาเผาชนิดใช้ตัวกลางนำความร้อนเตาเผาชนิดใช้ตัวกลางนำความร้อน
Fluoride ฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์
Fluorite ฟลูออไรต์ ฟลูออไรต์
Flush Tank ถังชักโครก, หม้อชักโครก ถังชักโครก, หม้อชักโครก
Flushing การชักโครก, การโครก การชักโครก, การโครก
Foam โฟม โฟม
Foam Separation การแยกฟอง การแยกฟอง
Fog หมอก หมอก
Folds ชั้นหินคดโค้ง ชั้นหินคดโค้ง
Foliated Metamorphic Rock หินแปรที่แสดงรอยขนาน หินแปรที่แสดงรอยขนาน
Food and Agricultural Organiztion (FAO) องค์การอาหารและเกษตร องค์การอาหารและเกษตร
Food Centre สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร
Food Storage สถานที่สะสมอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
Food to Microorganism Ratio, F/M อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์, เอฟต่อเอ็ม อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์, เอฟต่อเอ็ม
Foothill Slope ; Footslope ที่ลาดเชิงเขา ที่ลาดเชิงเขา
Fore Shore หาดส่วนหน้า หาดส่วนหน้า
Forest ป่าไม้ ป่าไม้
Forest Ecosystem ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศป่าไม้
Forest Fire ไฟป่า ไฟป่า
Forest Park วนอุทยาน วนอุทยาน
Forest Resources ทรัยากรป่าไม้ ทรัยากรป่าไม้
Formaldehyde ฟอร์มาลดีไฮด์ ฟอร์มาลดีไฮด์
Fortal Mortality Rate อัตราภาวะการตายคลอด อัตราภาวะการตายคลอด
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล เชื้อเพลิงฟอสซิล
Fragipan ชั้นดานเปราะ ชั้นดานเปราะ
Fragment เศษหินกรวด เศษหินกรวด
Fragmentation Plant โรงย่อยโลหะ โรงย่อยโลหะ
Franchising สิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียว สิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียว
FREASHWATER ระบบนิเวศวิทยาน้ำจืด ระบบนิเวศวิทยาน้ำจืด
Free Market Economy เศรษฐกิจตลาดเสรี เศรษฐกิจตลาดเสรี
Free on Board (F.O.B.) Price ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง
Free Trade การค้าเสรี การค้าเสรี
Freezing Drizzle ฝนละอองเยือกแข็ง ฝนละอองเยือกแข็ง
Freezing Level ระดับเยือกแข็ง ระดับเยือกแข็ง
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง จุด-ขีดเยือกแข็ง
Freezing Rain ฝนเยือกแข็ง ฝนเยือกแข็ง
Frequency of Collection ความถี่เก็บขยะ ความถี่เก็บขยะ
Fresh Water Swamp Forest ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด
Freshwater degradation การเสื่อมโทรมของระบบน้ำจืด การเสื่อมโทรมของระบบน้ำจืด
Freshwater Ecosystem ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศน้ำจืด
Freshwater ecosystems นิเวศวิทยาน้ำจืด นิเวศวิทยาน้ำจืด
Freshwater Marshes บริเวณที่ลุ่มน้ำจืดชื้นแฉะ บริเวณที่ลุ่มน้ำจืดชื้นแฉะ
Friable ร่วนซุย ร่วนซุย
Fringing Reef or Shore Reef แนวปะการังแบบหย่อม แนวปะการังแบบหย่อม
Frontal Rain ฝนแนวปะทะ ฝนแนวปะทะ
Frost Day วันเยือกแข็ง วันเยือกแข็ง
Frost Point จุด-ขีดน้ำค้างแข็ง จุด-ขีดน้ำค้างแข็ง
Frost-Freezing การเยือกแข็ง การเยือกแข็ง
Frozen Soil ดินเยือกแข็ง ดินเยือกแข็ง
Fuel เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง
Full Material Recovery Facilityโรงแยกขยะก่อนหมัก, เอ็มอาร์เอฟ MRFโรงแยกขยะก่อนหมัก, เอ็มอาร์เอฟ
Full Service Collection การเก็บ(ขยะ)เบ็ดเสร็จ การเก็บ(ขยะ)เบ็ดเสร็จ
Fume ไอควัน ไอควัน
Fume ฟูม ฟูม
Fungicides สารป้องกันกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดเชื้อรา
Furans ฟูเรนส์ ฟูเรนส์
Furnace เตาหลอม, เตาเผา เตาหลอม, เตาเผา
Fusion การเยิ้ม การเยิ้ม