สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 157 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Daily coverวัสดุกลบรายวันวัสดุกลบรายวัน
Daily Waste Quantities ปริมาณของเสียแต่ละวัน ปริมาณของเสียแต่ละวัน
Dangerous Goods สินค้าอันตราย สินค้าอันตราย
De Facto Population ประชากรพฤตินัย หรือประชากรที่เป็นจริง (actual population) ประชากรพฤตินัย หรือประชากรที่เป็นจริง (actual population)
De Facto Separation การแยกกันอยู่ตามพฤตินัย การแยกกันอยู่ตามพฤตินัย
De Jure Population ประชากรนิตินัย หรือ ประชากรอาศัย (resident population) ประชากรนิตินัย หรือ ประชากรอาศัย (resident population)
Death Function ฟังก์ชั่นการตาย ฟังก์ชั่นการตาย
Death Probability ความน่าจะเป็นของการตาย ความน่าจะเป็นของการตาย
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate)
Debt Restructuring การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้
Debt Service Ratio อัตราส่วนการชำระหนี้ อัตราส่วนการชำระหนี้
Dechlorination การลดคลอรีน การลดคลอรีน
Decibelหน่วยของระดับเสียงdBหน่วยของระดับเสียง
Deciduous Dipterocarp Forest ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง
Deciduous Forest ป่าผลัดใบ ป่าผลัดใบ
Decomposition การสลายตัว การสลายตัว
Deep Sea Zone เขตพื้นทะเลลึก เขตพื้นทะเลลึก
Deep Seepage การรั่วซึมลึก การรั่วซึมลึก
Deflation การพัดกราด การพัดกราด
Deflocculation การแยกตัวอนุภาคประกอบ การแยกตัวอนุภาคประกอบ
Deformed Bar เหล็กข้ออ้อย เหล็กข้ออ้อย
Degradationการกร่อนสลายการกร่อนสลาย
Degradationการสลายการสลาย
Degradation การลดระดับแผ่นดิน การลดระดับแผ่นดิน
Degreasing การลดไข การลดไข
Degree of Consanquinity ระดับความสัมพันธ์ทางสายเลือด ระดับความสัมพันธ์ทางสายเลือด
Degree of Crowding ระดับของความแออัด ระดับของความแออัด
Degree of Relationship ระดับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์
Dehydration การขจัดน้ำ การขจัดน้ำ
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนสามเหลี่ยม
Demersal พวกคืบคลาน พวกคืบคลาน
Demersal Fishes ปลาหน้าดิน ปลาหน้าดิน
Demineralization การลดแร่ธาตุ การลดแร่ธาตุ
Demographer นักประชากรศาสตร์ นักประชากรศาสตร์
Demographic Effectiveness ประสิทธิผลทางประชากร ประสิทธิผลทางประชากร
Demographic Estimate การประมาณค่าประชากร การประมาณค่าประชากร
Demographic Model แบบจำลองทางประชากร แบบจำลองทางประชากร
Demographic Statistics สถิติประชากร สถิติประชากร
Demographic Transition การเปลี่ยนแปลงประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร
Denitrification ดีไนตริฟิเคชัน ดีไนตริฟิเคชัน
Denomination นิกาย นิกาย
Densification การทำให้หนาแน่น การทำให้หนาแน่น
Density Index ดัชนีความหนาแน่น ดัชนีความหนาแน่น
Density Inhabited District เขตที่อยู่หนาแน่น เขตที่อยู่หนาแน่น
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน การเกลี่ยผิวแผ่นดิน
Deoxygenation การลดออกซิเจน การลดออกซิเจน
Departures ผู้จากไป ผู้จากไป
Dependency ภาวะพึ่งพิง หรืออัตราส่วนการพึ่งพิง (dependency ratio) ภาวะพึ่งพิง หรืออัตราส่วนการพึ่งพิง (dependency ratio)
Depletion การขาดแคลน การขาดแคลน
Depopulation การลดประชากร การลดประชากร
Deposit แหล่งสะสม แหล่งสะสม
Deposit สิ่งทับถม, แหล่งสะสม สิ่งทับถม, แหล่งสะสม
Deposition การทับถม การทับถม
Depreciation การลดค่า การลดค่า
Deregulation การยกเลิกกฎระเบียบ การยกเลิกกฎระเบียบ
Derelict Land ที่ดินเสื่อมสภาพ ที่ดินเสื่อมสภาพ
Desalination การขจัดเกลือ การขจัดเกลือ
Design Criteria เกณฑ์กำหนดการออกแบบ เกณฑ์กำหนดการออกแบบ
Desired Family Size ขนาดครอบครัวที่ปรารถนา ขนาดครอบครัวที่ปรารถนา
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ
Detailed Survey การสำรวจดินแบบละเอียด การสำรวจดินแบบละเอียด
Detention Time เวลากักพัก เวลากักพัก
Detergents สารซักฟอก สารซักฟอก
Detonation การระเบิดกัมปนาท การระเบิดกัมปนาท
Devaluation, Currency การประกาศลดค่าเงิน การประกาศลดค่าเงิน
Developed Country ประเทศพัฒนา ประเทศพัฒนา
Dewaterการลดน้ำ หรือ การรีดน้ำการลดน้ำ หรือ การรีดน้ำ
Diamond เพชร เพชร
Diatom ไดอะตอม ไดอะตอม
Dichloro Diphenyl TrichloroethaneดีดีทีDDTดีดีที
Dichloro Diphenyl Trichloroethane, DDT ดีดีที ดีดีที
Differential Water Capacity ความจุความชื้นอนุพันธ์ ความจุความชื้นอนุพันธ์
Difficult Waste ของเสียจัดการยาก ของเสียจัดการยาก
Diffusion Aerator เครื่องเติมอากาศแบบฟู เครื่องเติมอากาศแบบฟู
Digested Sludge สลัดจ์ย่อยแล้ว สลัดจ์ย่อยแล้ว
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลขเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลข
Dikeพนัง พนัง
Diluent สารทำให้เจือจาง สารทำให้เจือจาง
Dilution การเจือจาง การเจือจาง
Dilution Rate อัตราการเจือจาง อัตราการเจือจาง
Dioxinไดออกซินไดออกซิน
Dioxin ไดออกซิน ไดออกซิน
Direct Collection การเก็บโดยตรง การเก็บโดยตรง
Direct Interview การสัมภาษณ์โดยตรง การสัมภาษณ์โดยตรง
Direct Landfill การฝังกลบโดยตรง การฝังกลบโดยตรง
Direct Method of Standardization วิธีปรับมาตรฐานตรง วิธีปรับมาตรฐานตรง
Direct Reuse การใช้อีกครั้งโดยตรง การใช้อีกครั้งโดยตรง
Direct Taxation ภาษีทางตรง ภาษีทางตรง
Direct-load Transfer Station สถานีถ่ายขยะรับตรง สถานีถ่ายขยะรับตรง
Dirtlike ดินขยะ ดินขยะ
Dirty Dozen 9 สารสกปรก 9 สารสกปรก
Disability ความพิการ ไร้สมรรถภาพ ความพิการ ไร้สมรรถภาพ
Discard ของทิ้ง ของทิ้ง
Discharge ระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง,การระบาย ระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง,การระบาย
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ
Discrimination, Trade การเลือกปฏิบัติทางการค้า การเลือกปฏิบัติทางการค้า
Disease โรค โรค
Disinfectant สารทำลายเชื้อ สารทำลายเชื้อ
Disinfected Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อโรคแล้ว น้ำเสียฆ่าเชื้อโรคแล้ว
Dispersant สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน, สารช่วยกระจาย สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน, สารช่วยกระจาย
Dispersion การกระจาย การกระจาย
Displaced Person ผู้พลัดถิ่น ผู้พลัดถิ่น
Disposal การกำจัด การกำจัด
Disposal การทิ้ง, การกำจัด การทิ้ง, การกำจัด
Disposal Bans ของห้ามทิ้ง ของห้ามทิ้ง
Disposal Container ภาชนะทิ้งขยะ, ภาชนะรองรับ (ขยะ)ภาชนะทิ้งขยะ, ภาชนะรองรับ (ขยะ)
Disposal Facility โรงกำจัด(ขยะ), อุปกรณ์กำจัด(ขยะ) โรงกำจัด(ขยะ), อุปกรณ์กำจัด(ขยะ)
Disposal Fee ค่าธรรมเนียมกำจัด(ขยะ) ค่าธรรมเนียมกำจัด(ขยะ)
Disposal Site สถานที่กำจัด(ขยะ) สถานที่กำจัด(ขยะ)
Dissolved Oxygen, DO ออกซิเจนละลาย, ดีโอ ออกซิเจนละลาย, ดีโอ
Dissolved Solids, DS ของแข็งละลายน้ำ, ดีเอส ของแข็งละลายน้ำ, ดีเอส
Dissolved-Oxygen Sag Curve เส้นหย่อนออกซิเจนละลาย, เส้นตกท้องช้าง เส้นหย่อนออกซิเจนละลาย, เส้นตกท้องช้าง
DO ดีโอ ดีโอ ดีโอ
Dolomite โดโลไมต์ โดโลไมต์
Domestic Garbage ขยะครัว, ขยะชุมชน ขยะครัว, ขยะชุมชน
Domestic Refuse ขยะชุมชน ขยะชุมชน
Domestic Waste ของเสียชุมชน ของเสียชุมชน
Domestic Wastewater น้ำเสียชุมชน น้ำเสียชุมชน
Dominant Tree ต้นเด่น ต้นเด่น
Doming การทำโดม การทำโดม
Dosage ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร
Dose ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร
Double Tax ภาษีซ้อน ภาษีซ้อน
Double-Lined Landfill การฝังกลบดาดสองชั้น การฝังกลบดาดสองชั้น
Double-Main System ระบบท่อหลักคู่ ระบบท่อหลักคู่
Dow Jones Industrial Index (Average) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ค่าเฉลี่ย) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ค่าเฉลี่ย)
Drain ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำ
Drainage การระบายน้ำ การระบายน้ำ
Drainage Area พื้นที่ระบายน้ำ พื้นที่ระบายน้ำ
Drainage Basin บริเวณลุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำ
Drainage Basin พื้นที่ระบายน้ำ พื้นที่ระบายน้ำ
Drainage System ระบบระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ
Drainage Water น้ำระบายทิ้ง น้ำระบายทิ้ง
Drainage Well บ่อระบาย บ่อระบาย
Drainage, Soil การระบายน้ำของดิน การระบายน้ำของดิน
Dredging การทำเหมืองเรือขุด การทำเหมืองเรือขุด
Drifting Snow พริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป พริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด การให้น้ำแบบหยด
Drizzle ฝนละออง หรือฝนหยิม ฝนละออง หรือฝนหยิม
Dry Evergreen Forest ป่าดิบแล้ง ป่าดิบแล้ง
Dry Feeder เครื่องป้อนสารเคมีแห้ง เครื่องป้อนสารเคมีแห้ง
Dry Gas แก๊สแห้ง แก๊สแห้ง
Dry Status สภาวะแห้ง สภาวะแห้ง
Dryer เครื่องทำแห้ง เครื่องทำแห้ง
Drying การทำแห้ง การทำแห้ง
Drying Bed ลานตาก ลานตาก
DS ดีเอส ดีเอส
Dual Economy ระบบเศรษฐกิจที่มีสองลักษณะ ระบบเศรษฐกิจที่มีสองลักษณะ
Dump เท, กอง, เทกอง เท, กอง, เทกอง
Dumping at Sea การทิ้ง(ลง)ทะเล การทิ้ง(ลง)ทะเล
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินทราย ; สันทราย
Duopoly ผู้ขายสองราย ผู้ขายสองราย
Duration of Residence ระยะเวลาที่อยู่ ระยะเวลาที่อยู่
Dust ฝุ่น ฝุ่น
Dust ละออง , ฝุ่น ละออง , ฝุ่น
Dwelling หน่วยที่อาศัย หน่วยที่อาศัย
Dyke พนัง พนัง