สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 308 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
C-Horizon ชั้นซี ชั้นซี
Cabonates คาร์บอเนต คาร์บอเนต
Cadmium แคดเมียม Cdแคดเมียม
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด
Calcite แคลไซต์ แคลไซต์
Calcium Hypochlorite แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์ แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table) ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table)
Calibration Curve เส้นปรับเตรียม เส้นปรับเตรียม
Calorie แคลอรี่ แคลอรี่
Can กระป๋อง กระป๋อง
Can Bank ธนาคารกระป๋อง ธนาคารกระป๋อง
Can Crusher เครื่องบดบีบกระป๋อง เครื่องบดบีบกระป๋อง
Can Flattening เครื่องบีบกระป๋อง เครื่องบีบกระป๋อง
Capillary Fringe ชั้นดินอิ่มตัวแคพิลลารี ชั้นดินอิ่มตัวแคพิลลารี
Capillary Rise การเคลื่อนขึ้นแคพิลลารี การเคลื่อนขึ้นแคพิลลารี
Capillary Water น้ำแคพิลลารี น้ำแคพิลลารี
Capillary Zone เขตแคปิลลารี เขตแคปิลลารี
Capita คน, หัว คน, หัว
Capital Market ตลาดทุน ตลาดทุน
Capital Recovery Factor (IRF) ปัจจัยคืนทุน ปัจจัยคืนทุน
Carbamate คาร์บาเมท คาร์บาเมท
Carbon chloroform extraction การสกัดด้วยคาร์บอนและคลอโรฟอร์มCCEการสกัดด้วยคาร์บอนและคลอโรฟอร์ม
Carbon Cycle วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรคาร์บอน
Carbon-Nitrogen Ratio อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
Carbon/Nitrogen Ratio อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
Carbonaceous BOD บีโอดี (จากสาร) คาร์บอน บีโอดี (จากสาร) คาร์บอน
Carbonaceous Matter สารคาร์บอน สารคาร์บอน
Carbonate Hardness ความกระด้างคาร์บอเนต ความกระด้างคาร์บอเนต
Carcinogen สารก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็ง
Carcinogenic Agent สารก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็ง
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล กระบวนการคาร์รูเซล
Carrying Capacity จำนวนที่รับได้ หรือ จำนวนประชากรที่รับได้ (population carrying capacity) จำนวนที่รับได้ หรือ จำนวนประชากรที่รับได้ (population carrying capacity)
Cartel การรวมหัว การรวมหัว
Cascade Reuse การใช้ใหม่ตามสภาพ การใช้ใหม่ตามสภาพ
Case Fatality Rate อัตราผู้ป่วยด้วยโรคที่ถึงตาย อัตราผู้ป่วยด้วยโรคที่ถึงตาย
Cassiterite or Tin แคสซิเทอไรต์หรือดีบุก แคสซิเทอไรต์หรือดีบุก
Cast Iron เหล็กหล่อ เหล็กหล่อ
Caste วรรณะ วรรณะ
Cat Clay แคตเคลย์ แคตเคลย์
Catalyst คะตะลิสต์ คะตะลิสต์
Catena ลำดับดิน ลำดับดิน
Cation Exchange Capacity ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
Cause of Deathสาเหตุการตาย สาเหตุการตาย
Cause-Specific Death Rateอัตราตายเฉพาะสาเหตุ อัตราตายเฉพาะสาเหตุ
Caustic คอสติก, กัดเผา คอสติก, กัดเผา
Caustic Waste ของเสียคอสติก, ของเสียกัดเผา ของเสียคอสติก, ของเสียกัดเผา
Celibacy การครองโสดถาวร การครองโสดถาวร
Cement Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์
Cement Kilns Dust ฝุ่นจากเตาซีเมนต์ ฝุ่นจากเตาซีเมนต์
Cementing Agent สารเชื่อม สารเชื่อม
Censusสำมะโนสำมะโน
Census Family ครอบครัวสำมะโน ครอบครัวสำมะโน
Census Operation การดำเนินการสำมะโน การดำเนินการสำมะโน
Central city planningผังเมืองรวมผังเมืองรวม
Central Disposal System ระบบกำจัดกลาง ระบบกำจัดกลาง
Centrally-Planned Economy ระบบเศรษฐกิจวางแผนจากส่วนกลาง ระบบเศรษฐกิจวางแผนจากส่วนกลาง
Centrifugal Dewatering การรีดน้ำโดยการหมุนเหวี่ยง การรีดน้ำโดยการหมุนเหวี่ยง
Centrifugal Drying การทำแห้งโดยการหมุนเหวี่ยง การทำแห้งโดยการหมุนเหวี่ยง
Centrifugal Pump เครื่องสูบหอยโข่ง เครื่องสูบหอยโข่ง
Centrifugal Screw Pump เครื่องสูบเกลียวหอยโข่ง เครื่องสูบเกลียวหอยโข่ง
Centrifugation การหมุนเหวี่ยง การหมุนเหวี่ยง
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องหมุนเหวี่ยง
Centroid of Solid Waste Generation ใจกลางแหล่งผลิตขยะ ใจกลางแหล่งผลิตขยะ
Cephalopods ปลาหมึก ปลาหมึก
Ceramic Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
Certificate of Origin ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
Cerussite เซรัสไซต์ หรือ ตะกั่วขาว เซรัสไซต์ หรือ ตะกั่วขาว
Cesspool บ่อซึม บ่อซึม
Cesspool Latrine ส้วมซึม ส้วมซึม
CFC ซีเอฟซี ซีเอฟซี
CFU ซีเอฟยู ซีเอฟยู
Chabazite แคบาไซต์ แคบาไซต์
Chalcanthite คาลแคนไทต์ คาลแคนไทต์
Chalcocite คาลโคไซต์ คาลโคไซต์
Chalcopyrite คาลโคไพไรต์ คาลโคไพไรต์
Chapter 19แผนปฏิบัติการบทที่ 19แผนปฏิบัติการบทที่ 19
Chelating Againt ตัวดีเลต, สารดีเลต ตัวดีเลต, สารดีเลต
Chelation การคีเลต, การเกิดวง การคีเลต, การเกิดวง
Chemical Analysis การวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์ทางเคมี
Chemical Coagulation การทำตะกอนด้วยสารเคมี, การสร้างตะกอนเคมี การทำตะกอนด้วยสารเคมี, การสร้างตะกอนเคมี
Chemical Dose ปริมาณเติมสารเคมี ปริมาณเติมสารเคมี
Chemical Oxygen Demand, COD ความต้องการออกซิเจนเชิงเคมี, ซีโอดี ความต้องการออกซิเจนเชิงเคมี, ซีโอดี
Chemical Treatment การบำบัดทางเคมี การบำบัดทางเคมี
Chemical Vapour ไอเคมี ไอเคมี
Chemical Waste ของเสียเคมี ของเสียเคมี
Chemiluminescence เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน
Child Mortality ภาวะการตายของเด็ก ภาวะการตายของเด็ก
Children Ever Born จำนวนบุตรเกิดรอด จำนวนบุตรเกิดรอด
Children Surviving จำนวนบุตรที่รอดชีวิต จำนวนบุตรที่รอดชีวิต
Chlolro Fluoro Cabons, CFC คลอโรฟลูออโรคาร์บอน, ซีเอฟซี คลอโรฟลูออโรคาร์บอน, ซีเอฟซี
Chloracne คลอแรกเน คลอแรกเน
Chlorinated Hydrocarbons ไฮโดรคาร์บอนคลอรีน ไฮโดรคาร์บอนคลอรีน
Chlorination การเติมคลอรีน การเติมคลอรีน
Chlorine Demand ความต้องการคลอรีน (ปริมาณ) ความต้องการคลอรีน (ปริมาณ)
Chlorine Dioxide คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์
Chlorite คลอไรต์ คลอไรต์
Chroine-amonia treatmentการบำบัดโดยคลอรีนแอมโมเนียการบำบัดโดยคลอรีนแอมโมเนีย
Chrome Waste ของเสียโครเมียม ของเสียโครเมียม
Chromite โครไมต์ โครไมต์
Chromium โครเมียม โครเมียม
Chronic เรื้อรัง เรื้อรัง
Chronic Effects ผลเรื้อรัง ผลเรื้อรัง
Chronic Migration การย้ายถิ่นซ้ำซาก การย้ายถิ่นซ้ำซาก
Chronic Toxicity ความเป็นพิษเรื้อรัง ความเป็นพิษเรื้อรัง
Chronic Toxicity Test การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรัง การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรัง
Chrysobery คริโซเบริล คริโซเบริล
Chrysocolla คริโซคอลลา คริโซคอลลา
Chute ปล่องทิ้งขยะ ปล่องทิ้งขยะ
Cinder กากไหม้เกรียม กากไหม้เกรียม
Cinnabar ซินนาบาร์ หรือ แร่ปรอท ซินนาบาร์ หรือ แร่ปรอท
Civic Amenity Site พื้นที่ทิ้งขยะ พื้นที่ทิ้งขยะ
Civil Registration ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนราษฎร์
Clarificationการทำให้ใส, การทำใสการทำให้ใส, การทำใส
Clarified Wastewater น้ำเสียทำใสแล้ว น้ำเสียทำใสแล้ว
Classification Error ความคลาดเคลื่อนในการแบ่งกลุ่ม ความคลาดเคลื่อนในการแบ่งกลุ่ม
Clay ดินเหนียว ดินเหนียว
Clay Mineral แร่ดินเหนียว แร่ดินเหนียว
Claypan ชั้นดานดินเหนียว ชั้นดานดินเหนียว
Clean Production การผลิตไร้มลพิษ, การผลิตสะอาด การผลิตไร้มลพิษ, การผลิตสะอาด
Clean riverแม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดีแม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี
Clean River แม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี แม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี
Clean Technology เทคโนโลยีสะอาด, เทคโนโลยีไร้มลพิษ เทคโนโลยีสะอาด, เทคโนโลยีไร้มลพิษ
Clean up การทำความสะอาด การทำความสะอาด
Clean up Costs ค่าทำความสะอาด ค่าทำความสะอาด
Cleaning การทำความสะอาดสวน การทำความสะอาดสวน
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน
Climacteric เวลาสำคัญที่สุดของชีวิต เวลาสำคัญที่สุดของชีวิต
Clinical Waste ของเสียคลีนิก, ของเสียจากการรักษาโรค ของเสียคลีนิก, ของเสียจากการรักษาโรค
Clinker ก้อนเถ้า ก้อนเถ้า
Clod ; Soil Clod ดินก้อน ดินก้อน
Closed Economy ระบบเศรษฐกิจปิด ระบบเศรษฐกิจปิด
Closed Landfill Sites ที่ฝังกลบปิดใช้(แล้ว) ที่ฝังกลบปิดใช้(แล้ว)
Closed Loop การเวียนกลับมาใช้, ห่วงปิด การเวียนกลับมาใช้, ห่วงปิด
Closed Population ประชากรปิด ประชากรปิด
Cluster Sampling การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม
Co-Composting การหมักปุ๋ยร่วม การหมักปุ๋ยร่วม
Coagulant สารสร้างตะกอน สารสร้างตะกอน
Coagulant Aid สารช่วยสร้างตะกอน สารช่วยสร้างตะกอน
Coagulation การสร้างตะกอน การสร้างตะกอน
Coal ถ่านหิน ถ่านหิน
Coal Refuse ขยะถ่านหิน ขยะถ่านหิน
Coalescing Fan เนินตะกอนน้ำพารูปพัดติดต่อกัน เนินตะกอนน้ำพารูปพัดติดต่อกัน
Coast ชายฝั่งทะเล ชายฝั่งทะเล
Coastal Plain ที่ราบชายฝั่ง ที่ราบชายฝั่ง
Coastal Sea น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำทะเลชายฝั่ง
Coastline แนวชายฝั่ง แนวชายฝั่ง
COD ซีโอดี ซีโอดี
CODEX โคเดกซ์ โคเดกซ์
Codisposal การกำจัดร่วม การกำจัดร่วม
Codominant Tree ต้นรองเด่น ต้นรองเด่น
Coefficient of Inbreeding ลักษณะของการสืบพันธุ์จากพ่อแม่ที่มาจากสาย โลหิตเดียวกัน ลักษณะของการสืบพันธุ์จากพ่อแม่ที่มาจากสาย โลหิตเดียวกัน
Coefficient of Kinskip ลักษณะของการสืบพันธุ์จากญาติพี่น้องที่มาจาก ชั้นเดียวกัน ลักษณะของการสืบพันธุ์จากญาติพี่น้องที่มาจาก ชั้นเดียวกัน
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน
Cohesion แรงยึดกัน แรงยึดกัน
Cohort รุ่นปี รุ่นปี
Cohort Analysis การวิเคราะห์แบบรุ่นปี การวิเคราะห์แบบรุ่นปี
Cohort Fertility ภาวะเจริญพันธุ์ของรุ่นปี ภาวะเจริญพันธุ์ของรุ่นปี
Cohort Life Table ตารางชีพรุ่นปี ตารางชีพรุ่นปี
Cold อากาศหนาว อากาศหนาว
Cold Poles ขั้วหนาว ขั้วหนาว
Cold Wave คลื่นอากาศหนาว คลื่นอากาศหนาว
Coliform-Group Bacteria แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
Collect Route เส้นทางเก็บขนขยะ เส้นทางเก็บขนขยะ
Collecting System ระบบเก็บขนขยะ ระบบเก็บขนขยะ
Collection การเก็บขนขยะ การเก็บขนขยะ
Collection Center ศูนย์รวมขยะ ศูนย์รวมขยะ
Collection Fee พนักงานเก็บขนขยะ พนักงานเก็บขนขยะ
Collection Rate อัตราค่าเก็บขนขยะ อัตราค่าเก็บขนขยะ
Collection Route เส้นทางเก็บขนขยะ เส้นทางเก็บขนขยะ
Collection Service การบริการขนขยะ การบริการขนขยะ
Collection Vehicle รถเก็บขนขยะ รถเก็บขนขยะ
Collective Household ครัวเรือนกลุ่มบุคคล ครัวเรือนกลุ่มบุคคล
Collective Migration การย้ายถิ่นเป็นกลุ่ม การย้ายถิ่นเป็นกลุ่ม
Colloid, Soil คอลลอยด์ดิน คอลลอยด์ดิน
Colony กลุ่ม, โคโลนี กลุ่ม, โคโลนี
Colony Forming Unit, CFU หน่วยก่อรูปเป็นโคโลนี, ซีเอฟยู หน่วยก่อรูปเป็นโคโลนี, ซีเอฟยู
Columbite-Tantalite โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ โคลัมไบต์-แทนทาไลต์
Columnar Structure โครงสร้างดินแบบแท่งหัวมน โครงสร้างดินแบบแท่งหัวมน
Combined Sewage Overflow, CSO น้ำล้นจากท่อระบายรวม, ซีโอเอส น้ำล้นจากท่อระบายรวม, ซีโอเอส
Combined Sewer ท่อระบายรวม ท่อระบายรวม
Combined Wastewater น้ำเสียรวม น้ำเสียรวม
Combustible เผาไหม้ได้ เผาไหม้ได้
Combustible Waste ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้
Combustion Chamber ห้องเผาไหม้, ห้องสันดาป ห้องเผาไหม้, ห้องสันดาป
Combustion Efficiency, CE ซีอี, ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ซีอี, ประสิทธิภาพการเผาไหม้
Commercial Waste ของเสียอันตรายจากพาณิชยกรรมและการบริการ ของเสียอันตรายจากพาณิชยกรรมและการบริการ
Commingled Recyclables ขยะผสมที่นำกลับมาใช้ได้ ขยะผสมที่นำกลับมาใช้ได้
Common Agricultural Policy (CAP) นโยบายเกษตรกรรมร่วม นโยบายเกษตรกรรมร่วม
Common Effective Preferential Tariff (CEPT) อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน
Common External Tariff (CET) อัตราภาษีภายนอกที่เท่ากัน อัตราภาษีภายนอกที่เท่ากัน
Common Market ตลาดร่วม ตลาดร่วม
Common Sewer ท่อระบายร่วม ท่อระบายร่วม
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน ป่าชุมชน
Communicable Disease โรคติดต่อ โรคติดต่อ
Community Business ธุรกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน
Community Forestry or Social Forestry วนศาสตร์ชุมชน วนศาสตร์ชุมชน
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ ผู้ไปกลับเป็นประจำ
Compacted Waste ของเสียอัดแน่น ของเสียอัดแน่น
Compaction การบดอัด การบดอัด
Compaction Ratio อัตราส่วนการอัดแน่น, (ขยะ) อัตราส่วนการอัดแน่น, (ขยะ)
Comparative Advantage, Theory of ทฤษฎีว่าด้วยการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีว่าด้วยการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
Comparative Density Index ดัชนีความหนาแน่นเปรียบเทียบ ดัชนีความหนาแน่นเปรียบเทียบ
Comparative Mortality Index ดัชนีเปรียบเทียบภาวะการตาย ดัชนีเปรียบเทียบภาวะการตาย
Compatible, Compatibility ปนกันได้ (ขยะ) ปนกันได้ (ขยะ)
Complete Fertility ภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ หรือภาวะเจริญพันธุ์ชั่วชีวิต (lifetime function) ภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ หรือภาวะเจริญพันธุ์ชั่วชีวิต (lifetime function)
Complete Life Table ตารางชีพสมบูรณ์ ตารางชีพสมบูรณ์
Complete Mixed AS ระบบเอเอสแบบผสมสมบูรณ์ ระบบเอเอสแบบผสมสมบูรณ์
Completed Parity จำนวนบุตรสมบูรณ์ จำนวนบุตรสมบูรณ์
Completely Stirred Tank Reactor, CSTR ถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์, ซีเอสทีอาร์ ถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์, ซีเอสทีอาร์
Complex Household ครัวเรือนซับซ้อน หรือครัวเรือนประกอบ (composite household) ครัวเรือนซับซ้อน หรือครัวเรือนประกอบ (composite household)
Composable Waste ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้
Composite Family ครอบครัวประกอบ ครอบครัวประกอบ
Composite Family ครอบครัวประกอบ หรือครอบครัวร่วม (joint family) ครอบครัวประกอบ หรือครอบครัวร่วม (joint family)
Composite Pakaging บรรจุภัณฑ์วัสดุผสม บรรจุภัณฑ์วัสดุผสม
Composite Wastewater Sample ตัวอย่างน้ำเสียแบบผสมรวม ตัวอย่างน้ำเสียแบบผสมรวม
Composition of Solid Waste องค์ประกอบขยะ องค์ประกอบขยะ
Compost ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมัก
Compost Manure ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมัก
Compostingการหมักทำปุ๋ยการหมักทำปุ๋ย
Composting การทำปุ๋ย การทำปุ๋ย
Composting การทำปุ๋ยหมัก, การหมักปุ๋ย การทำปุ๋ยหมัก, การหมักปุ๋ย
Compressibility สภาพอัดตัวได้ สภาพอัดตัวได้
Compression แรงอัด แรงอัด
Compression แรงอัดประลัย แรงอัดประลัย
Compression แรงอัดประลัยของคอนกรีต แรงอัดประลัยของคอนกรีต
Concentrator ถังน้ำข้น ถังน้ำข้น
Concrete คอนกรีต คอนกรีต
Condensate แก๊สธรรมชาติเหลว แก๊สธรรมชาติเหลว
Conductivity สภาพนำ หรือสภาพนำไฟฟ้า สภาพนำ หรือสภาพนำไฟฟ้า
Conductivity, Hydraulic สภาพนำน้ำ สภาพนำน้ำ
Coniferous Forest ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด ป่าสน ป่าสน
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชอนุรักษ์
Consistency การยึดตัว การยึดตัว
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์บึงประดิษฐ์
Construction งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง
Construction Poperty วัสดุก่อสร้างและสิ่งของวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ
Construction Waste ของเสีย (จาก) สิ่งก่อสร้าง ของเสีย (จาก) สิ่งก่อสร้าง
Construction Worker คนงานก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างให้บริการ
Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค
Consumer Sovereignty อธิปไตยของผู้บริโภค อธิปไตยของผู้บริโภค
Consumer Waste ของเสีย (จาก) ผู้บริโภค ของเสีย (จาก) ผู้บริโภค
Contact Metamophism การแปรสภาพสัมผัส การแปรสภาพสัมผัส
Contact Replacement Deposits แหล่งแร่จากการแปรสัมผัส แหล่งแร่จากการแปรสัมผัส
Contact Stabilization Process กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส
Contact Tank ถังสัมผัส ถังสัมผัส
Containment Site ที่น้ำขัง ที่น้ำขัง
Contaminant สารปนเปื้อน สารปนเปื้อน
Contamination การปนเปื้อน การปนเปื้อน
Contamnination การปนเปื้อนการปนเปื้อน
Contamnination การปนเปื้อน การปนเปื้อน
Continental Island เกาะริมทวีป เกาะริมทวีป
Contingency Table ตารางไขว้, ตารางหลายตัวแปร ตารางไขว้, ตารางหลายตัวแปร
Continuation Rate อัตราการคงใช้ อัตราการคงใช้
Continuous Emission Monitoring Systemระบบติดตามมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิดCEMSระบบติดตามมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิด
Contour Cultivation การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชตามแนวระดับ
Contour Map แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง, แผนที่แสดงเส้นแนวระดับ แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง, แผนที่แสดงเส้นแนวระดับ
Controlled Seed เมล็ดพันธุ์ควบคุม เมล็ดพันธุ์ควบคุม
Controller ผู้ควบคุม ผู้ควบคุม
Cool อากาศเย็น อากาศเย็น
Cooling Tower หอผึ่งน้ำ หอผึ่งน้ำ
Cooling Water น้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็น
Copper ทองแดง ทองแดง
Copper Sulfate จุนสี จุนสี
Corals ปะการัง ปะการัง
Corrasive Substance สารกัดกร่อน สารกัดกร่อน
Corrision การกัดกร่อน การกัดกร่อน
Corrosive การกัดกร่อน การกัดกร่อน
Corundum คอรันดัม หรือ กะรุน คอรันดัม หรือ กะรุน
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า
Counter Stream กระแสกลับ, กระแสทวน กระแสกลับ, กระแสทวน
Countertrade การค้าต่างตอบแทน การค้าต่างตอบแทน
Country Rock หินท้องที่ หินท้องที่
County อำเภอ, เขต อำเภอ, เขต
County Seat เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ
County Town เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง
Cover วัสดุกลบ, ดินกลบ วัสดุกลบ, ดินกลบ
Crab ปู ปู
Credit Rating การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Creep, Soil การคืบของดิน การคืบของดิน
Criteria เกณฑ์กำหนด เกณฑ์กำหนด
Crofter เกษตรกรขนาดเล็ก เกษตรกรขนาดเล็ก
Crop Rotation การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชหมุนเวียน
Cropping System ระบบการปลูกพืช ระบบการปลูกพืช
Cross-Sectional Analysis การวิเคราะห์เชิงตัดขวาง การวิเคราะห์เชิงตัดขวาง
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน การแย่งเงินกู้จากเอกชน
Crown Fire ไฟเรือนยอด ไฟเรือนยอด
Crown Thinning การตัดสางขยายระยะ การตัดสางขยายระยะ
Crude Oil น้ำมันดิบ น้ำมันดิบ
Crumb Structure โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน
Crust, Soil แผ่นคราบแข็งหน้าดิน แผ่นคราบแข็งหน้าดิน
Crystallization การตกผลึก, การก่อผลึก การตกผลึก, การก่อผลึก
CSO ซีเอสโอ ซีเอสโอ
CSTR ซีเอสทีอาร์ ซีเอสทีอาร์
Cultivation การเกษตรกรรม การเกษตรกรรม
Cuprite คิวไพรต์ คิวไพรต์
Curbside Recycling การแยกขยะตามขอบถนน การแยกขยะตามขอบถนน
Currency Appreciation การเพิ่มค่าของเงิน การเพิ่มค่าของเงิน
Currency Basket ตะกร้าเงินตรา ตะกร้าเงินตรา
Currency Depreciation การลดค่าของเงิน การลดค่าของเงิน
Currency Revaluation การประกาศเพิ่มค่าเงิน การประกาศเพิ่มค่าเงิน
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีเดินสะพัด
Cut and Fill Stope อุโมงค์ขุดและถม อุโมงค์ขุดและถม
Cutting การตัดไม้ การตัดไม้
Cyanide ไซยาไนต์ ไซยาไนต์
Cyclical or Shifting Cultivation System ระบบปลูกหมุนเวียนแบบไร่เลื่อนลอย ระบบปลูกหมุนเวียนแบบไร่เลื่อนลอย
Cyclonic Rain ฝนพายุหมุน หรือฝนพายุไซโคลน ฝนพายุหมุน หรือฝนพายุไซโคลน
Cyclosilicates ไซโคลซิลิเกต ไซโคลซิลิเกต