สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 204 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
A-Horizon ชั้นเอ ชั้นเอ
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การลดมลพิษ
Aboretum สวนรุกขชาติ สวนรุกขชาติ
Abrasion การสึกกร่อน การสึกกร่อน
ABS เอบีเอส เอบีเอส
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึม, การดูดกลืน
Absorptive Capacity ขีดความสามารถ (ในการ) ดูดซึม, ดูดกลืน ขีดความสามารถ (ในการ) ดูดซึม, ดูดกลืน
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันADIปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน
Acceptable Daily Intakeเอดีไอ ADIเอดีไอ
Acid กรด กรด
Acid Rain ฝนกรด ฝนกรด
Acid Soil ดินกรด, ดินเปรี้ยว ดินกรด, ดินเปรี้ยว
Acid Sulfate Soil ดินกรดกำมะถัน, ดินเปรี้ยวจัด ดินกรดกำมะถัน, ดินเปรี้ยวจัด
Acid Tar ขี้โล้กรด ขี้โล้กรด
Acid Waste ของเสียกรด ของเสียกรด
Acidity ความเป็นกรด ความเป็นกรด
Acidity สภาพกรด สภาพกรด
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์
Activated Sludge แอกทิเวเต็ดสลัดจ์, เอเอส. สลัดจ์ไวงาน ASแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, เอเอส. สลัดจ์ไวงาน
Activated Sludge Loading ภาระแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, ภาระเอเอส, ภาระสลัดจ์ไวงาน ภาระแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, ภาระเอเอส, ภาระสลัดจ์ไวงาน
Activated sludge processกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยากระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา
Activated Sludge Process กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, กระบวนการเอเอส, กระบวนการสลัดจ์ไวงาน กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, กระบวนการเอเอส, กระบวนการสลัดจ์ไวงาน
Active Venting การระบายไว การระบายไว
Actual Population ประชากรที่เป็นจริง หรือประชากรพฤตินัยประชากรที่เป็นจริง หรือประชากรพฤตินัย
Acute เฉียบพลัน, แหลม เฉียบพลัน, แหลม
Acute Effect ผลเฉียบพลัน ผลเฉียบพลัน
Acute Toxicity พิษเฉียบพลัน, ความเป็นพิษเฉียบพลัน พิษเฉียบพลัน, ความเป็นพิษเฉียบพลัน
Acute toxicity test การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า ภาษีตามมูลค่า
Add-on emission controlเทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษเทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษซึ่งทำงานเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาไหม้
Additive สารปรุงแต่ง สารปรุงแต่ง
Adjusted Mortality Rate อัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว หรืออัตราภาวะการตายปรั อัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว หรืออัตราภาวะการตายปรั
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ
Adsorbent สารดูดซับ, สารดูดแนบ, สารดูดติดผิว สารดูดซับ, สารดูดแนบ, สารดูดติดผิว
Adsorption การดูดซับ, การดูดแนบ การดูดซับ, การดูดแนบ
Adsorption การดูดซับ, การดูดแนบ, การดูดติดผิว การดูดซับ, การดูดแนบ, การดูดติดผิว
Adverse Effect ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา สิ่งทับถมลมพา
Aerated Lagoon สระเติมอากาศ สระเติมอากาศ
Aerated Static Pile Composting การกองสุมหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ การกองสุมหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ
Aeration การเติมอากาศ การเติมอากาศ
Aeration Period ระยะเวลาเติมอากาศ ระยะเวลาเติมอากาศ
Aeration Tank ถังเติมอากาศ ถังเติมอากาศ
Aerator เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ
Aerobe, Obligate จุลินทรีย์ต้องใช้อากาศ จุลินทรีย์ต้องใช้อากาศ
Aerobes แอโรบส์ แอโรบส์
Aerobic แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน
Aerobic Bacteria แบกทีเรียใช้อากาศ, แอโรบิกแบกทีเรีย แบกทีเรียใช้อากาศ, แอโรบิกแบกทีเรีย
Aerobic Composting การหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ การหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ
Aerobic Digestion การย่อยแบบใช้อากาศ, การย่อยแบบแอโรบิก การย่อยแบบใช้อากาศ, การย่อยแบบแอโรบิก
Aerobic System ระบบใช้อากาศ, แอโรบิก ระบบใช้อากาศ, แอโรบิก
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน อุตุนิยมวิทยาการบิน
Aesthetics สุนทรียภาพ สุนทรียภาพ
Affinity สัมพรรคภาพ สัมพรรคภาพ
Afforestation การปลูกสร้างสวนป่า การปลูกสร้างสวนป่า
Aflatoxins อะฟลาท็อกซิน อะฟลาท็อกซิน
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลหลังเสร็จ
Afteruse การใช้พื้นที่หลังฝังกลบ การใช้พื้นที่หลังฝังกลบ
Age at Last Birthday อายุเต็ม อายุเต็ม
Age Dependency Ratio อัตราส่วนของการพึ่งพิงทางอายุ อัตราส่วนของการพึ่งพิงทางอายุ
Age Distribution การกระจายอายุหรือโครงสร้างอายุ การกระจายอายุหรือโครงสร้างอายุ
Age Group กลุ่มอายุ กลุ่มอายุ
Age Heaping การกองอายุ การกองอายุ
Age Leaping การกองอายุ การกองอายุ
Age Specific Rate อัตราเฉพาะอายุ อัตราเฉพาะอายุ
Agenda 21แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนายั่งยืนแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนายั่งยืน
Agent Orange ฝนเหลือง ฝนเหลือง
Agglomeration การรวมกันเป็นกลุ่มก้อน การรวมกันเป็นกลุ่มก้อน
Aggradation การเพิ่มระดับแผ่นดิน การเพิ่มระดับแผ่นดิน
Aggregation การเกิดเม็ดดิน การเกิดเม็ดดิน
Agricultural Meteorology อุตุนิยมวิทยาการเกษตร อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
Agricultural Pollution มลพิษการเกษตร มลพิษการเกษตร
Agriculture Institute สถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
Agrisilvicultural System ระบบการปลูกพืชควบคุม ระบบการปลูกพืชควบคุม
Agrochemicals สารเคมีทางการเกษตร สารเคมีทางการเกษตร
Agroforestry System ระบบวนเกษตร ระบบวนเกษตร
Agrosilvopastoral System ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์ ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์
Ahchor pile เสาเข็ม เสาเข็ม
Air Pollution อากาศเสีย อากาศเสีย
Air Porosity สภาพช่องอากาศ สภาพช่องอากาศ
Air Temperature อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ
Air-Dired Soil ดินผึ่งแห้ง ดินผึ่งแห้ง
Alar อะลาร์ อะลาร์
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon
Aldrin อัลดริน อัลดริน
Algal Bloom อัลกัลบลูม, สาหร่ายเบ่งบาน อัลกัลบลูม, สาหร่ายเบ่งบาน
Algicide สารฆ่าสาหร่าย สารฆ่าสาหร่าย
Aliphatic อะลิฟาทิก อะลิฟาทิก
Alkali เบสแก่ เบสแก่
Alkali Waste ของเสียด่าง ของเสียด่าง
Alkaline ภาวะด่าง ภาวะด่าง
Alkaline Soil ดินด่าง ดินด่าง
Alkalinity ความเป็นด่าง ความเป็นด่าง
Alkalinity สภาพด่าง สภาพด่าง
Alkalinity, Soil สภาพด่างของดิน สภาพด่างของดิน
Alkyl Benzene Sulfonate, ABS อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต , เอบีเอส อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต , เอบีเอส
All Order Migration Rate อัตราการย้ายถิ่นรวมทุกลำดับ อัตราการย้ายถิ่นรวมทุกลำดับ
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชสลับแนว
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน
Alluvial Fan เนินตะกอนน้ำพารูปพัด เนินตะกอนน้ำพารูปพัด
Alluvial Plain ที่ราบตะกอนน้ำพา ที่ราบตะกอนน้ำพา
Alluvial Terrace ตะพักลุ่มน้ำ ตะพักลุ่มน้ำ
Alluvium ตะกอนน้ำพา ตะกอนน้ำพา
Alpha (x- ray) รังสีแอลฟา รังสีแอลฟา
Altendance Ratio อัตราส่วนของนักเรียนที่มาเรียน อัตราส่วนของนักเรียนที่มาเรียน
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียม
Aluminium Foil กระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียม) กระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียม)
Ammonia แอมโมเนีย แอมโมเนีย
Ammonia Fixation การตรึงแอมโมเนีย การตรึงแอมโมเนีย
Ammonification แอมโมนิฟิเคชัน แอมโมนิฟิเคชัน
Ammonium Fixation การตรึงแอมโมเนียม การตรึงแอมโมเนียม
Amortization ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา
Anaerobic แอนแอโรบิก, ไร้อากาศ, ไม่ใช้อากาศ, ไม่ใช้ออกซิเจน แอนแอโรบิก, ไร้อากาศ, ไม่ใช้อากาศ, ไม่ใช้ออกซิเจน
Anaerobic Activated Sludge System ระบบเอเอสแบบแอนแอโรบิก ระบบเอเอสแบบแอนแอโรบิก
Anaerobic Bacteria แบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน, แอนแอโรบิกแบคทีเรีย แบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน, แอนแอโรบิกแบคทีเรีย
Anaerobic Biological Transformations การเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพแบบไร้อากาศ การเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพแบบไร้อากาศ
Anaerobic Composting การหมักปุ๋ยแบบไม่ใช้อากาศ, แอนแอโรบิก การหมักปุ๋ยแบบไม่ใช้อากาศ, แอนแอโรบิก
Anaerobic Contact Process กระบวนการสัมผัสแอนแอโรบิก กระบวนการสัมผัสแอนแอโรบิก
Anaerobic Degradation การสลายแบบไม่ใช้อากาศ การสลายแบบไม่ใช้อากาศ
Anaerobic Digestion การย่อยแบบแอนแอโรบิก การย่อยแบบแอนแอโรบิก
Anaerobic Filter ถังกรองไร้อากาศ ถังกรองไร้อากาศ
Anaerobic Metabolism เมทาบอลิซึมแบบไม่ใช้อากาศ เมทาบอลิซึมแบบไม่ใช้อากาศ
Anaerobic Microbes จุลชีพไม่ใช้อากาศ จุลชีพไม่ใช้อากาศ
Anaerobic Microorganism จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ
Anaerobic Pond บ่อเหม็น, บ่อแอนแอโรบิก บ่อเหม็น, บ่อแอนแอโรบิก
Anaerobic System ระบบไม่ใช้อากาศ ระบบไม่ใช้อากาศ
Anaerobic Treatment System ระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ ระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ
Anaerobic Waste Treatment การบำบัดของเสียแบบแอนแอโรบิก การบำบัดของเสียแบบแอนแอโรบิก
Analcime อะนาลไซม์ อะนาลไซม์
Ancillary Migration การย้ายถิ่นตาม, การย้ายถิ่นพ่วง การย้ายถิ่นตาม, การย้ายถิ่นพ่วง
Andalusite แอนดาลูไซต์ แอนดาลูไซต์
Anemometry วิชาการวัดลม วิชาการวัดลม
Angular Unconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม
Anhydrite แอนไฮไดรต์ แอนไฮไดรต์
Anhydrous Sulphates แอนไฮดรัสซัลเฟต แอนไฮดรัสซัลเฟต
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญ
Annual Death Probability ความน่าจะเป็นของการตายรายปี ความน่าจะเป็นของการตายรายปี
Annual Migration Rate อัตราย้ายถิ่นรายปี อัตราย้ายถิ่นรายปี
Annual Rate of Net Migration อัตราย้ายถิ่นสุทธิรายปี อัตราย้ายถิ่นสุทธิรายปี
Anoxic แอน็อกซิก, พอดีขาดอากาศ แอน็อกซิก, พอดีขาดอากาศ
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย
Anthracite แอนทราไซต์ แอนทราไซต์
Anti-Dumping Code ข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาด ข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาด
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน ชั้นหินโค้งรูปประทุน
Antificial ทำเทียม ทำเทียม
Antificial Antiques สิ่งเทียมโบราณวัตถุ สิ่งเทียมโบราณวัตถุ
Antioxidants ตัวต้านออกซิเดชัน ตัวต้านออกซิเดชัน
AO Process กระบวนการเอโอ กระบวนการเอโอ
AOLR เอโอแอลอาร์ เอโอแอลอาร์
Apatite อะพาไทต์ อะพาไทต์
Application Factor ปัจจัยประยุกต์ ปัจจัยประยุกต์
Appreciation การเพิ่มค่า การเพิ่มค่า
Aquaculture การเพาะเลี้ยงในน้ำ การเพาะเลี้ยงในน้ำ
Aquatic Animal สัตว์น้ำ สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Resource ทรัพยากรสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำ
Aquatic Ecosystem ระบบนิเวศทางน้ำ ระบบนิเวศทางน้ำ
Aquatic Plants พรรณไม้น้ำ หรือพืชน้ำ พรรณไม้น้ำ หรือพืชน้ำ
Aquic แอควิก แอควิก
Aquic Condition สภาพแอควิก สภาพแอควิก
Aquifer ชั้นหินอุ้มน้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ
Arable Land พื้นดินเพาะปลูกได้ พื้นดินเพาะปลูกได้
Aragonite อะราโกไนต์ อะราโกไนต์
Area Method การฝังกลบบนพื้นที่ การฝังกลบบนพื้นที่
Aridic แอริดิก แอริดิก
Aromatic อะโรมาติก อะโรมาติก
Arsenic (As) สารหนู สารหนู
Arsenopyrite อาร์เซโนไพไรต์ อาร์เซโนไพไรต์
Art meterial ศิลปวัตถุ ศิลปวัตถุ
Artificial Art Meterial สิ่งเทียมศิลปวัตถุ สิ่งเทียมศิลปวัตถุ
Artificial Pruning การลิดกิ่งโดยมนุษย์ การลิดกิ่งโดยมนุษย์
ASเอเอส เอเอส
Asbestos แอสเบสตอส ใยหิน แอสเบสตอส ใยหิน
Asbestos Fiber ไฟเบอร์ใยหิน ไฟเบอร์ใยหิน
Ash เถ้า เถ้า
Ash Content ปริมาณเถ้า ปริมาณเถ้า
Ashes ขี้เถ้า ขี้เถ้า
Asia-Pacific Economic Cooperationกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย -แปซิฟิก APECกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย -แปซิฟิก
Asian Development Bank (ADB) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย
Asphalt ยางมะตอย ยางมะตอย
Assimilation การผสมกลมกลืน การผสมกลมกลืน
Assimilative Capacity ขีดความสามารถรองรับ ขีดความสามารถรองรับ
Association of South East Asian Nations (ASEAN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
Asymmetrical Folds ชั้นหินคดโค้งสมมาตร ชั้นหินคดโค้งสมมาตร
Atacamite อาตะคาไมต์ อาตะคาไมต์
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์
Attributes ลักษณะ ลักษณะ
Attrition การลดลง การลดลง
Augite ออไจต์ ออไจต์
Autochthonous คนดั้งเดิม คนดั้งเดิม
Autoignition Temperature อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ
Autotrophic Microorganisms จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก
Autotrophic Organisms จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก
Autunite ออทูไนต์ ออทูไนต์
Available Chlorine ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ
Available Nutrient ธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้ ธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้
Available Water น้ำใช้ประโยชน์ได้ น้ำใช้ประโยชน์ได้
Average Duration Per Case ระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย ระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย
Average Family Size ขนาดครอบครัวเฉลี่ย ขนาดครอบครัวเฉลี่ย
Average Parity จำนวนบุตรเฉลี่ย จำนวนบุตรเฉลี่ย
Average Population ประชากรเฉลี่ยหรือประชากรกลางปี (mid-year population) ประชากรเฉลี่ยหรือประชากรกลางปี (mid-year population)
Average Survival Ratio Method วิธีอัตราส่วนรอดชีพเฉลี่ย วิธีอัตราส่วนรอดชีพเฉลี่ย
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์ อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์