อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 96 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Saturated soilไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินอิ่มตัว
Scattered rain or showersไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนกระจาย
scatteringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระเจิง, การกระจาย
Sea - Wind seaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นในทะเล
Sea breeze - Lake breezeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมทะเล หรือลมเฉลี่ยทะเล
Sea fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกทะเล
Sea of cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะเลเมฆ
Sea surface temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิผิวน้ำทะเล
Sea temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิน้ำทะเล
Secondary depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันรอง
Seicheไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระเพื่อมขึ้นลง ของน้ำ
Selective absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกดูดกลืน
Semi - permanent depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันกึ่งถาวร
Shallow fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกตื้น
Shearing stressไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเชียร์
Shelterbelt - windbreakไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกั้นลม
shortwave radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีคลื่นสั้น
Showerไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนซู่หรือฝนไล่ช้าง
Siphon barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์แบบไซฟอน หรือกาลักน้ำ
Six's thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ ซิกส์
Sky - State of skyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องฟ้า - สภาวะของท้องฟ้า หรือพฤติภาพของท้องฟ้า
Sky radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของท้อง ฟ้า
Sky slightly clouded or Fairไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องฟ้าโปร่ง
Slight rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนเล็กน้อย
Sling psychrometer, Whirling psychrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซครอมิเตอร์ชนิด แกว่ง
Sling thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ แกว่ง
Snowไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิมะ
Snow - driftไม่ระบุศัพท์บัญญัติกองหิมะ
Snow - lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นขอบหิมะ
Snow - stake (snow scale)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้วัดหิมะ
Snow - stormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุหิมะ
Snow coverไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิมะปกคลุม
Snow crystalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกหิมะ
Snow dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันหิมะตก
Snow fenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติรั้วกั้นหิมะ
Snow grainsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดหิมะ
Snow pellets (soft hail)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกปรายหิมะ
Snow surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจหิมะ
Snowfallไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิมะตก
Snowflakesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดหิมะ
Snowgaugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดหิมะ
Sodium spectrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซเดียมสเปคตรัม
Soil evaporimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิแวพโพริมิเตอร์ หรือเครื่องวัดการระเหยของน้ำในดิน
Soil moistureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นของดิน
Soil temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิดิน
Soil thermometer - Geothermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ใต้ ดิน
Solar constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของดวง อาทิตย์
Solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของดวง อาทิตย์
Solarigramไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซลาริแกรม
Solarigraphไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซลาริกราฟ
Solarimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซลาริมิเตอร์ หรือเครื่องวัดรังสีจากดวงอาทิตย์
Source (region) of thunderstorm activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง
Southeast windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมตะวันออกเฉียงใต้
Southerly windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมฝ่ายใต้
Southwest windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมตะวันตกเฉียงใต้
Species of Cloudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทของเมฆ
Spectroheliographไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปคโตรฮีลิโอกราฟ
Spectrophotometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปคโตรโฟทอมิเตอร์
Spherical pyranometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพรานอมิเตอร์ที่ใช้วัดบนพื้นที่ทรงกลม หรือเครื่องวัดรังสีจากดวงอาทิตย์บนพื้นที่ทรงกลม
Spherical pyrgeometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์จีออมิเตอร์ที่ ใช้วัดบนพื้นที่ทรงกลม
Spherical pyrradiometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์เรดิออมิเตอร์ ที่ใช้วัดบนพิ้นที่ทรงกลม
Spissatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสปีสซาตัส (spi)
Spoutไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปาท์
Sprayไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝอยน้ำ
Squallไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมสควอลล์
Squall cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆในลมสควอลล์
Squall lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวลมสควอลล์ หรือ แนวพายุฝน
Standing waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นทรงตัว
State of groundไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพพื้นดิน
State of seaไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะทะเล
Steam fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกไอน้ำ
Stevenson screenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรือนเทอร์มอมิเตอร์ แบบสตีเวนสัน
Stormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุ
Stratiform cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆที่มีลักษณะเป็น แผ่น
Stratiformisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเตรติฟอร์มิส (str)
Stratocumulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆสเตรโตคิวมูลัส (สค. - Sc)
Stratusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆสเตรตัส (ส.- St)
Streamlineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นทางลม
Subfrontal cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆแนวปะทะย่อย
Subgeostrophic windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมซับยีโอสโทรฟิค
Subgradient windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมซับเกรเดียนท์
Subsidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจมลง
Subtropical calmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบลมสงบบริเวณกึ่ง โซนร้อน
Subtropical easterlies - tropical easterliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมตะวันออกแถบโซน ร้อน
Summer monsoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติมรสุมฤดูร้อน
Sun Photometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติซัน โฟโตมิเตอร์
Sunshine record (card)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นบันทึกแสงแดด (เป็นแผ่น)
Supercooled fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกเย็นจัดต่ำกว่า จุดเยือกแข็ง
Supergeostrophic windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมซูเพอร์ยีโอสโทร ฟิค
Supergradient windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมซูเพอร์เกรเดียนท์
Surface boundary layer - Ground layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นผิวพื้น
Surface Runoffไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำผิวดิน
Surface windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมผิวพื้น
Surge lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นลมเปลี่ยน
Swellไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นหัวเรียบ คลื่นใต้น้ำ
Swinging plate anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบแผ่นกระดก