อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 57 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Radarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดาร์
Radarsondeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดาร์ซอนด์ หรือเครื่องเรดาร์หยั่งอากาศ
Radiance - Radiant intensity per unit areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มของการแผ่ รังสีต่อหนึ่งหน่วยเนื้อที่ (ที่จุดหนึ่งจุดใดบนพื้นที่ผิวพื้นในทิศทางที่กำหนด)
Radiant energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานจากการแผ่ รังสี
Radiant powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานการแผ่รังสี
Radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสี
Radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสี
Radiation balance meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดสมดุลย์ การแผ่รังสี
Radiation fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกเกิดจากการแผ่ รังสี
Radiation pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดแผ่รัศมี
Radiatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิเอตัส (ra)
Radio - atmometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิโอ - แอทมอมิเตอร์
Radiodirection finderไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหาทิศทาง คลื่นวิทยุ
Radiogoniographไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิโอโกนิออกราฟ หรือเครื่องบันทึกทิศทางคลื่นวิทยุ
Radiogoniometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิโอโกนิออมิเตอร์
Radiogoniometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาการหาทิศทาง คลื่นวิทยุ
Radiometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิออมิเตอร์ หรือเครื่องวัดการแผ่รังสี
Radiosondeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิโอซอนด์ หรือเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ
Radiotheodoliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิโอทีออโดไลต์ หรือกล้องทีออโดไลต์วิทยุ
Radiowindไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิโอวินด์ หรือเครื่องวิทยุวัดลม
Rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝน
Rain dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดฝน
Rain showerไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนซู่ หรือ ฝนไล่ช้าง
Rainfall amountไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนฝน หรือปริมาณฝน
Rainfall intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแรงของน้ำฟ้า
Raingaugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดฝน
Raingauge shieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่กำบังเครื่องวัด ฝน
Rainy dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันที่มีฝนตก
Rainy seasonไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤดูฝน
Range - height indicator (RHI)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเร้นจ์ - ไฮ้ท์ อินดิเคเตอร์
Rating curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ของ ระดับน้ำกับอัตราน้ำไหล
Rawinsondeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรวินซอนด์ หรือเครื่องวิทยุหยั่งอากาศชนิดตรวจวัดลม
Recording anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์แบบ บันทึก
Recording barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์แบบ บันทึกรายงาน
Recording frigorimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟริโกริมิเตอร์แบบ บันทึก
Recording instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบันทึก
Recording raingaugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดฝนแบบ บันทึก
Recording theodoliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติทีออโดไลต์แบบบันทึก
Recurvatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลี้ยวกลับ
Reflected global radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีสะท้อนของรังสี ของโลก
Reflected solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีสะท้อนของ รังสีดวงอาทิตย์
Reflected terrestrial radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีสะท้อนของรังสี โลก
Reflection nephoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโฟสโคปเครื่องตรวจ เมฆแบบภาพสะท้อน
Reflectometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติรีเฟลคทอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดรังสีสะท้อน
Regeneration of a depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก่อตัวขึ้นใหม่ ของดีเปรสชัน
Regional standard barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์มาตรฐาน แห่งภาค
Relative moisture of the soilไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นสัมพัทธ์ของ ดิน
Relative wind - apparent windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมสัมพัทธ์ หรือลมที่ปรากฏ
Resistance thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ระบบ ความต้านทาน
Resul tant windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมรวม หรือทิศร่วมของลม
Retrograde depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันเคลื่อนถอย หลัง
Rimeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรม
Rime fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกไรม
River stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับน้ำในแม่น้ำ หรือระดับน้ำท่า
Rocketsondeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอคเก๊ทซอนด์ หรือจรวดตรวจอากาศ
Runoffไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำท่า
Runway visual range RVRไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิสัยการมองเห็นทาง วิ่งสนามบิน