อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 41 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Main meteorological visibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนวิสัยทางการบิน
Mammaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมมมา (mam)
Mangoshowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนชะช่อมะม่วง หรือฝนชะลาน
Marine barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์ที่ใช้บน เรือ
Maximum gust lapse (l m)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าแตกต่างของลม กระโชกสูงสุด
Maximum gust lapse interval (t m)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงระหว่างค่าแตก ต่างของลมกระโชกสูงสุด
Maximum gust lapse time (t l)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาระหว่างค่า แตกต่างของลมกระโชกสูงสุด
Maximum thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์สูง สุด
Mean daily maximum temperatrueไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายวัน
Mean daily minimum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยรายวัน
Mean daily temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิเฉลี่ยราย วัน
Mean monthly maximum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยประจำเดือน
Mean monthly minimum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยประจำเดือน
Mean monthly minimum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยประจำเดือน
Mediocrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีดิโอคริส (med)
Medium - level cloud - Middle cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆชั้นกลาง
Melting pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหลอมเหลว
Mercury barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์ปรอท
Mercury thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ บรรจุปรอท
Metallic barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์แบบโลหะ
Meteorogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีทิออโรแกรม
Meteorographไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีทิออโรกราฟ
Meteorological instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมืออุตุนิยม วิทยา
Meteorological Optical Range (M.O.R.)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิสัยของแสงในทาง อุตุนิยมวิทยา
Meteorological Visibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนวิสัยทางอุตุ นิยมวิทยา
Micro barogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครบาโรแกรม
Micro barovariographไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครบาโรแวร์โอกราฟ
Micropluviometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครพลูวิออมิเตอร์ หรือเครื่องวัดฝนอย่างละเอียด
Minimum thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ต่ำ สุด
Mistไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกน้ำค้าง
Mixed cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆผสม
Mixing fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกผสม
Moderate rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนปานกลาง
Moisture equivalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นเทียบเท่า
Moisture profileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นความชื้น
Monsoon fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกมรสุม
Monsoon seasonไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤดูมรสุม
Monthly maximum tempertureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิสูงสุดราย เดือน
Monthly minimum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิต่ำสุดราย เดือน
Mountain barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์ภูเขา
Mountain breezeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมภูเขา