อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 29 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Lacunosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาคิวโนซัส (la)
Lambrecht 's polymeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลี่มิเตอร์แบบแล มเบรซ
Laminar boundary layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นที่มีลมราบเรียบ
Laminar flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลอย่างสม่ำเสมอ
Land breezeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมบก หรือลมเฉลี่ยบก (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
Lateral mixingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลุกเคล้าในแนว นอน
Lee depression - orographic depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันหลังเขา หรือ ดีเปรสชันภูเขา
Lee waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นหลังภูเขา
Lenticularisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนติคูลาริส (len)
Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสว่าง
Light variable windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมอ่อนแปรปรวน
Line squallไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมสควอลล์เป็นแนว
Linke blue sky scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสกลวัดสีน้ำเงินของ ท้องฟ้าแบบลิงค์
Liquid thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ บรรจุของเหลว
Lithometeorไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโธเมทิออร์
Local precipitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำฟ้าท้องถิ่น หรือน้ำฟ้าเฉพาะแห่งหรือบางแห่ง
Local rainfallไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนตกท้องถิ่น หรือฝนเฉพาะแห่งหรือบางแห่ง
Local windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมท้องถิ่น
Logarithmic velocity profileไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบของความเร็วลม ในแนวยืนเป็นค่าล๊อกกะริซึม
Long - wave radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีคลื่นยาว
Longitudinal windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมลองจิจูด หรือลมตามเส้นลองจิจูด
longwave radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีคลื่นยาว
Low - level cloud - Low cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆชั้นต่ำ
Lquatorial calmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบลมสงบบริเวณ ศูนย์สูตร
Lucimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูซิมิเตอร์
Luminance (brightness)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสว่าง
Luminous fluxไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณการส่องสว่าง
Luminous intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มของการส่อง สว่าง (ในทิศทางใดทางหนึ่ง)
Lysimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลซิมิเตอร์