อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 36 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Ice - crystal cloud - Ice cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆผลึกน้ำแข็ง - เมฆน้ำแข็ง
Ice fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกน้ำแข็ง
Ice pelletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกปรายน้ำแข็ง
Ice prismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริซึมน้ำแข็ง
Ice storm - Gleze stormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุน้ำแข็ง
Icing indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีการจับแข็ง
Icing intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรุนแรงของการจับ แข็ง
Illuminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องสว่าง
Inclination of the windไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเอียงของลม
Incusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิงคัส (inc)
Infiltrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทรกซึม หรือการไหลซึม
Infiltration capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุการแทรกซึม
Infra - rad telescope - telethermoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟาเรดเทเลส หรือเทเลเทอร์มอสโคพ
infraredไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟราเรด
Insolationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีดวงอาทิตย์บน พื้นโลก หรือพลังงานการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
Insolation durationไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเวลาของรังสีดวง อาทิตย์
Instability lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวอเสถียรภาพ หรือ แนวอากาศไม่ทรงตัว
Intensity - Radiant intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มของการแผ่ รังสี
Internal Waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นใต้น้ำ
Intertropical convergence zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบลมพัดสอบเข้าหา กันบริเวณโซนร้อน
Intertropical convergencezone (ITC)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวลมพัดสอบในเขต ร้อน
Intortusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทอร์ตัส (in)
Inundationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเอ่อท่วม
Inversion cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆอินเวอร์ชั่น
Ionospheric recorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนโนสเฟอริค เรคคอร์ดเดอร์ หรือเครื่องบันทึกบรรยากาศชั้นไอออนโนสเฟียร์
Irradiance - Flux of radiation per unit areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มของปริมาณ รังสี หรือปริมาณการแผ่รังสีต่อหนึ่งหน่วยเนื้อที่ (ที่จุดหนึ่งจุดใดบนผิวพื้น)
Irradiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่ความเข้มของ ปริมาณรังสี (ที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวพื้น)
Isanemone หรือ Isotachไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นความเร็วลมเท่า
Isentropic mixingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลุกเคล้าในแบบไอ เซนโทรฟิค
Isogonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นทิศลมเท่า
Isohelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นไอโซเฮล หรือเส้นความยาวนานของแสงแดดเท่า
Isokeraunic lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นไอโซรอนิค หรือเส้นความถี่ของการเกิดพายุฟ้าคะนองเท่า
Isolated rain or showersไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนเป็นบางแห่ง
Isonephไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเมฆเท่า
Isotropic radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีเท่า
Ivory pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มงาช้าง