อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 77 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Ablationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการละลายหิมะ
Absolute moisture of the soil (Ha)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นสัมบูรณ์ของ ดิน
Absolute monthly maximum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิสูงสุด สัมบูรณ์ประจำเดือน
Absolute standard barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์มาตรฐาน สัมบูรณ์
Absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดกลืน
absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดรังสี
Absorption coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์ของการ ดูดกลืน
Absorption factor (absorptivity)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟคเตอร์ของการดูด กลืน หรือพลังความสามารถในการดูดกลืน
Absorption hygrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮกรอมิเตอร์แบบดูด ความชื้น
Accumulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะสมหิมะ
Accumulative Raingaugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดฝนแบบสะสม
Acoustic thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ระบบ เสียง
Actinogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคทิโนแกรม
Actinographไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคทิโนกราฟ
Actinometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี
Actinometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาการแผ่รังสี
Actual density of soilไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นของเนื้อ ดิน
Adjustable cistern barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก
Advection fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน
Advective thunderstormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศไหลในแนวนอน
Aerodynamic trailไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอโรไดแนมิกเทรล
Aerographไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอโรกราฟ
Aerometeorographไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอโรมีทิออโรกราฟ
Ageostrophic wind - ageostrophic wind componentไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมอะยีโอสโทรฟิค
Air lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงจากอากาศ
Air mass thunderstormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ
Air meter - Byram anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไบแรมแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไบแรม
Air temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิอากาศ
Aircraft ice accretion - Aircraft icingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแข็งจับพอก หรือจับเกาะเครื่องบิน
Airglowไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงเรืองฟ้า
albedoไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนการสะท้อน ของพื้นผิว
Albedo of the Earthไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลบีโดของโลก
Albedographไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลบีโดกราฟ
Albedometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลบีโดมิเตอร์
Alcohol thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ บรรจุแอลกอฮอล์
Alimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการเพิ่มหิมะ
Allobaric wind - Isallobaric windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมอัลโลบาริค หรือ ลมไอแซลโลบาริค
Almost widespread rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนเกือนทั่วไป
Altimeter settingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตั้งเครื่องวัด ความสูง
Altocumulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac)
Altostratusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As)
Anabatic windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมขึ้นลาดเขา
Anemobiagraphไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนีโมไบอะกราฟ
Anemoclinometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอไคลนอมิเตอร์
Anemogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเนโมแกรม หรือกราฟวัดลม
Anemographไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเนโมกราฟ หรือเครื่องวัดลมแบบกราฟ
Anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลม หรือมาตรวัดลม
Anemometer levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับที่ติดตั้ง เครื่องวัดลม
Anemometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาการวัดลม
Aneriod barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์ตลับ หรือเครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ หรือแอนเนอรอยด์บารอมิเตอร์
Aneroid capsuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเปาะแอนเนอรอยด์ หรือกระเปาะรูปตลับ
Anticyclonic shearไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเชียร์แบบแอนติไซ คลอนิค
Anticylonic rotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนการหมุนออก จากศูนย์กลาง หรือการหมุนเวียนออกจากเกลียวก้นหอย
Antitradesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมทวนลมค้า หรือลมแอนติเทรด
Antitriptic windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมแอนติทริปติค
Apparent of cloudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรากฏของเมฆ
Arctic or Antarctic sea smokeไม่ระบุศัพท์บัญญัติควันทะเลในเขตอา ร์คติค หรือแอนตาร์ติค
Aspirated thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ ถ่ายอากาศ
Aspiration meteorographไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีทิออโรกราฟแบบ ระบายอากาศ
Assmann psychrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซครอมิเตอร์แบบแอ สแมน
Atmidometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอทมิดอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดการระเหยของน้ำ
Atmometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอทมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดการระเหยของน้ำ
Atmospheric absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดกลืนของ บรรยากาศ
Atmospheric boundary layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นบรรยากาศใกล้ พื้นโลก
Atmospheric counter radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีกลับลงมา
Atmospheric extinctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดความสว่างของ บรรยากาศ
Atmospheric radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของ บรรยากาศ
Atmospheric windowไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าต่างบรรยากาศ
Attached thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ
Attenuation of solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดรังสีดวง อาทิตย์
Autoconvective lapse rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเปลี่ยนแบบออโต คอนเวคทิฟ
Automatic weather stationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานีตรวจอากาศ อัตโนมัติ
Available moisture of the soil (Hd)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นที่มีอยู่ ของดิน
Available waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำที่พอหาได้ หรือ น้ำที่พืชดูไปใช้ได้
Avalancheไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิมะถล่ม
Avalanche windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมหิมะถล่ม - ลมแอวาแลนซ์
Axis of depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนดีเปรสชัน