การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 1,437 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Nabamไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาแบม
Nabothian's Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาบอเที่ยนซิสท์
Naegleriaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีกลีเรีย
Naevi, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝ
Nafcillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนฟซิลลิน
Naiadไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อน
Nail Bedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อรองเล็บ, ฐานเล็บ
Nail Bitingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกัดเล็บ, เล็บ, โรคชอบกัด
Nail Clippersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตัดเล็บ
Nail Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บ, โรค
Nail Grooves, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องบริเวณด้านข้างทั้งสองของแผ่นเล็บ
Nail Lacquerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับล้างสีที่เคลือบเล็บ, น้ำยาทาเล็บ
Nail Matrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวสร้างเล็บ
Nail Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเล็บ, ด้านล่างต่อเล็บ, แผ่นเล็บ, แผ่นเล็บ
Nail Removerไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาล้างเล็บ
Nail Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากเล็บ, โคนแผ่นเล็บ
Nail Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บ
Nail Vanish Removerไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาล้างเล็บ
Nail-Fold Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยเล็บขีดข่วน
Nail-Patella Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเล็บ-กระดูกสะบ้า, กลุ่มอาการเนลพาเทลลา, สะบ้ามีขนาดเล็ก
Nailsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บ
Nailsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนโลหะ
Nails, Canulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนโลหะดามกระดูก
Nails, Hansen-Streetไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนโลหะสำหรับดามกระดูกต้นขาหัก
Nails, Ingrownไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บขบ, เล็บกุด
Nails, Jewettไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีแขนรูปสามแฉกใช้ที่ข้อ
Nails, Kunscherไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนโลหะยึดไขกระดูกชนิดคุนท์เชอร์
Nails, Malformedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บผิดรูป
Nails, Spoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บมีลักษณะเหมือนช้อน, เล็บลักษณะคล้ายช้อน
Nails, Spoon Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บงอนเป็นรูปช้อน
Nails, Superficial Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บมีสีขาวขุ่น
Nails, Terryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บขาว
Nails, Terry'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บขาว
Najaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเห่า
Naja Najaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเห่า
Naja Naja Atraไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเห่าทองพ่นพิษ
Naja Naja Atra Var.ไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเห่าดำพ่นพิษ
Naja Naja Isanensisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเห่าอีสานพ่นพิษ
Naja Naja Kaonthiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเห่าไทย
Naja Naja Sputatrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเห่าด่างพ่นพิษ
Naldecolไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาลดีคอล
Nalidixic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดนาลิดิซิก, กรดนาลิดิสิก, กรดนาลิดิซิค
Nalixidic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดนาลิซิดิค
Nalorphineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาลอร์ฟีน, ยา, นาลอร์ฟีน
Naloxoneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาล็อกโซน
Namesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาม, ชื่อ
Names, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อทางเคมี
Names, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อสามัญ, ชื่อแบบสามัญ
Names, Deriveไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อแบบอนุพันธุ์
Names, Derivedไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่ออนุพันธ์
Names, Genericไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อทั่วไป
Names, Speciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อของชนิด
Names, Systematicไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อตามระบบ, ชื่อทางเคมี
Names, Trivialไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อทั่วไป, ชื่อสามัญ
Naming Objectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียกชื่อสิ่งของ, การบอกชื่อสิ่งของ
Naming, Objectไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอกชื่อสิ่งของ
Nandroloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนนโดรโลน, แนนโดรโลน, ยา
Nandrolone Decanoate Injectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนนโดรโลนเดคาโนเอตในยาฉีด
Nanoไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโน
Nanogramไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนกรัม, จำนวนน้อย
Nanometersไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนมิเตอร์, นาโนเมตร, นาโนมีเตอร์
Nanomolไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนโมล
Naphazolineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาฟาโซลีน
Naphthaleinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนฟทาลีน
Naphthalenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนฟธาลีน, แนพทาลีน, แนฟทาลีน, แน๊บธาลีน
Naphthalenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนฟทาลีน, สาร
Naphthaquinoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนฟธาควินโนน
Naphtholsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนฟธอล
Naproxenไม่ระบุศัพท์บัญญัติยานาโพรเซน
Narcissismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลงรักตนเอง, พวกรักหลงตัวเอง
Narcissisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนซึ่งรักตัวเองมากผิดปกติ
Narcissistic Injuryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บจากการหลงรักตนเอง
Narcolepsyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาร์โคเลปซี, โรค, โรคง่วงหลับ, โรคง่วงเหงา, การนอนหลับอย่างทันทีทันใด
Narcosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
Narcotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาร์โคเธอราปีย์, กรบำบัดโดยทำให้หลับ
Narcotic Antagonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านฤทธิ์ยาประเภทฝิ่น
Narcotic Dependenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดยาเสพติด
Narcotic Overdoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาเสพติดเกินขนาด
Narcotic Withdrawalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดยานอนหลับ
Narcoticsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาร์โคติก, ยา, ยาง่วงซึม, ยานอนหลับ, ยาเสพติด, ยาทำให้หลับ
Narcotineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาร์โคติน
Naringin Dihydrochalconeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินารินจินไดไฮโดรชาลโคน
Narrowing, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตีบแต่กำเนิด
Narrowing, Segmentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแคบเป็นช่วง
Nasal Blowsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสั่งน้ำมูก
Nasal Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกจมูก, กระดูกสันจมูก, กระดูกของจมูก
Nasal Bone, Fracture ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกจมูกหัก
Nasal Cannulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายยางคู่เข้าช่องจมูก, หลอดสวนจมูก
Nasal Cannulaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเสียบรูจมูก
Nasal Carriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะโดยเชื้อในช่องจมูก
Nasal Cathetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสวนจมูก, หลอดสวนจมูก, การสอดท่อเข้าทางจมูก
Nasal Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงจมูก, ช่องจมูก, จมูก, ช่องโพรงจมูก
Nasal Concha, Inferiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหิ้งภายในจมูก
Nasal Congestionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคัดจมูก
Nasal Crease, Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันจมูกมีรอยเป็นทางขวาง
Nasal Decongestantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัดจมูก, ยาลดอาการคัดจมูก, ยาบรรเทาอาการคัดจมูก, ยาแก้คัดจมูก
Nasal Deformitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติภายในโพรงจมูก
Nasal Desensitization, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดภูมิไวเฉพาะที่ที่จมูก
Nasal Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่ขับออกมาทางจมูก
Nasal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูก, โรค, โรคที่จมูก
Nasal Drips, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีเสมหะไหลลงคอ, น้ำมูกหรือเสมหะไหลจากด้านหลังของจมูกลงไปในลำคอ
Nasal Floorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นของโพรงจมูก
Nasal Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักหรือแตกของกระดูกดั้งจมูก
Nasal Halfไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านจมูก
Nasal Mucosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อจมูก, เยื่อบุในจมูก, มิวโคซาของจมูก
Nasal Mucosa Biopsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดเนื้อเยื่อบุผิวของโพรงจมูก
Nasal Obstruction, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัดจมูกเรื้อรัง
Nasal Packingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีประจุช่องจมูก
Nasal Packing, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอัดประจุส่วนหน้าของจมูก
Nasal Polypsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูก, โพลิป, ริดสีดวงจมูก, ก้อนเนื้อในช่องจมูก
Nasal Prongsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเสียบรูจมูก
Nasal Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมูก
Nasal Septumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกลางจมูก, จมูก, ผนังกั้น, ผนังประจันจมูก, แผ่นกั้นจมูก, เนซาลเซฟตัม
Nasal Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายสำหรับจมูก
Nasal Speculumsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องถ่างจมูก
Nasal Speechไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดเสียงขึ้นจมูก
Nasal Sprayไม่ระบุศัพท์บัญญัติพ่นเข้าจมูก
Nasal Stuffinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการคัดจมูก
Nasal Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางจมูก
Nasal Voiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงออกทางจมูก
Nasal, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดหน้าจมูกของงู
Nasal, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดท้ายจมูกของงู
Nasalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อจมูก
Naso-Labial Foldไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยพับจมูก-ปาก
Naso-Nasal Sutureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกชิ้นเล็กๆ 2 ชิ้นอยู่ชิดกันและยึดติดกันเอง
Naso-Oral Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางติดต่อระหว่างช่องจมูกกับช่องปาก
Naso-Orbital Configurationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างลักษณะของบริเวณจมูกกับหัวตาทั้ง 2 ข้าง
Nasogastric Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางสายสวนกระเพาะอาหารผ่านทางจมูก
Nasogastric Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้อาหารทางหลอดเลือดดำหรือทางสายยาง, การใส่สายยางเข้ากระเพาะอาหารผ่านทางจมูก, การใส่สายยางทางจมูกเข้าสู่กระเพาะอาหาร, ใส่สายยางผ่านจมูกเข้ากระเพาะอาหาร, ให้อาหารทางสายยาง, สายสวนผ่านจมูกลงกระเพาะอาหาร
Nasogastric Tube Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางสายยางผ่านจมูกเข้ากระเพาะอาหาร
Nasojejunum Tube Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางสายยางผ่านจมูกเข้าเจจูนั่ม
Nasolabialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโซเลเบียล
Nasolacrimal Ductไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำตา, ท่อระบายน้ำตาใหญ่
Nasolacrimal Duct Obstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อระบายน้ำตาอุดตัน, ท่อน้ำตาอุดตัน
Nasolacrimal Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำตา
Nasopharygneal Airwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อใส่ทางจมูก
Nasopharyngeal Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของลำคอส่วนบน, โรคมะเร็งในช่องปากและคอ, นาโซฟาริงเจียลคาร์ซิโนมา, มะเร็งของนาโสฟาริงซ์
Nasopharyngeal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโซฟาริย์งซ์, โรค, นาโซฟาริงซ์, โรค
Nasopharyngeal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโซฟาริย์งซ์, เนื้องอก, นาโซฟาริงซ์, เนื้องอก
Nasopharyngeal Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อจมูกร่วมคอหอย
Nasopharyngitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคออักเสบ, นาโซฟาริย์งซ์ไจติส
Nasopharynxไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโซฟาริย์งซ์, บริเวณคอด้านในต่อกับหลังจมูก, ลำคอ, ส่วนต่อของจมูกร่วมคอหอย, ลำคอส่วนบน, คอหอยส่วนจมูก, บริเวณโพรงหลังจมูก, ช่องจมูก, นาโซฟาริงซ์, นาโสฟาริงซ์, เนโซฟาริงซ์
Nasopharynx, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งโพรงจมูก
Nasotracheal Suctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดเสมหะออกจากหลอดคอผ่านจมูก
Natal Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลขณะคลอด
Natal Care Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการดูแลระหว่างคลอด
Natal Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยขณะคลอด
Natal Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะระหว่างคลอด
Natality Dataไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลการเกิด
National Blood Bank Thai Red Cross Societyไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
National Blood Transfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการให้เลือดแห่งชาติ
National Congress of Parents and Teachersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาผู้ปกครองและครูแห่งชาติ
National Council for Industrial Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาความปลอดภัยในการอุตสาหกรรมแห่งชาติ
National Health Development Institute / Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ประสานงานพัฒนาสาธารณสุขในระดับชาติ
National Health Programsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการสาธารณสุขแห่งชาติ
National Safety Councilไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาความปลอดภัยแห่งชาติ
Natriuresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะมีโซเดียมมาก, โซเดียม, การขับ, ทางปัสสาวะ, การสูญเสียโซเดียมไปในปัสสาวะมาก, การขับโซเดียมออกในปัสสาวะ, การขับโซเดียมออกไปกับปัสสาวะเพิ่มขึ้น
Natrosolไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโทรซอล
Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดจากธรรมชาติ, โดยธรรมชาติ, ธรรมชาติ
Natural Balance, Law ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีดุลยภาพทางธรรมชาติ
Natural Childbirthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดตามธรรมชาติ
Natural Convection Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบการหมุนเวียนตามธรรมชาติ
Natural Disastersไม่ระบุศัพท์บัญญัติภัยธรรมชาติ
Natural Historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติการตามธรรมชาติ
Natural History of a Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรรมชาติของโรค
Natural History of Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรธรรมชาติของโรค
Natural Increaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเพิ่มธรรมชาติ
Natural Resistant Mutantไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารักษาวัณโรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
Natural Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบธรรมชาติ
Natural Toleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเฉพาะอย่างโดยธรรมชาติ
Naturalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสำคัญ
Natureไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิด
Nature, Cyclicไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรตามธรรมชาติ
Naturopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดโดยธรรมชาติ, การรักษาด้วยธรรมชาติ
Naughtyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความซุกซน
Nauseaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไส้, การคลื่นไส้, อาการคลื่นไส้
Navalไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเนื้อพื้นท้องตอนหลังต่อลงมา
Naval Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์ทหารเรือ, เวชศาสตร์นาวี
Naviculaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเท้ารูปเรือ, กระดูกเท้ารูปเรือ
Navicula, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเกินที่กระดูกเท้ารูปเรือ
Navicula, Cornutedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเท้ารูปเรือนูนโป่ง
Navicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อเท้ารูปคล้ายเรืออยู่บริเวณหน้าเท้า, กระดูกนาวิคิวลาร์
Navicular Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อเท้าคล้ายเรือ, กระดูกนาวิคูล่า
Neanderthal, Classicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลาสสิคนีแอนเดอธัล
Neanderthaloidไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีแอนเดอธัลลอยด์
Near Drowningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจมน้ำ
Near Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะจุดใกล้
Neatnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมีระเบียบประณีต
Nebulizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพ่น, เครื่องทำฝอยละออง
Nebulizers, Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำฝอยละอองแบบมือ
Nebulizers, Heatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำฝอยละอองอุ่น
Nebulizers, Jetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำฝอยละออง
Nebulizers, Sprayไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำฝอยละอองแบบพ่นเอง
Nebulizers, Ultrasonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำฝอยละอองแบบละอองละเอียด
Necator Americanusไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีคาร์เตอร์อเมริกานุส, พยาธิปากขอ
Neckไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอ
Neckไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนคอดของกระดูกตอนใกล้หัวกระดูก
Neck Collarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพยุงคอ
Neck Massesไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนบริเวณคอ
Neck Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อคอ
Neck Muscles, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อส่วนลำคอ
Neck Rigidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอตึง
Neck Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเกี่ยวกับลำคอ
Neck, Anatomicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอกระดูกต้นแขน
Neck, Bullไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมที่คอ, คอบวม, คอภายนอกบวมมาก, การบวมที่คอ
Neck, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอสั้น
Neck, Stiffไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอแข็ง
Neck, Stiffness ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอตึง
Neck, Strainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอเคล็ด
Neck, Webไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีคอเป็นปีก
Neck, Webbedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมีเยื่อเป็นแผ่นติดกับบ่า, คอเป็นปีก, บริเวณหลังคอเป็นปีก, แผ่นเนื้อเยื่อจากต้นคอลงมาจรดที่ไหล่ทั้ง 2 ข้าง
Neck, Webbing ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอเป็นปีก
Neck, Webbing of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอเป็นปีก
Necrobiosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตาย, การตายของเซลล์
Necrophiliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับศพ, พวกชอบสมสู่กับศพ, การมีความต้องการทางเพศกับศพ
Necropsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะ, การตัดชิ้นเนื้อจากศพ
Necrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโครซิส, เนื้อตาย, การตายของเนื้อเยื่อ, เซลล์มะเร็งตาย, การสูญเสีย, การตายเฉพาะส่วน, ตาย, บริเวณที่ไหม้, การเน่า, การตายของเนื้อเยื่อ, การตาย, เนื้อเยื่อตาย, การตายเน่า, เน่า, การตาย, การตายของเนื้อเยื่อ, การตายเฉพาะส่วน, เนื้อเยื่อตาย, เน่าตาย, การเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนโครซิส, เนื้อเน่า
Necrosis with Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตายและมีเลือดออก
Necrosis, Asepticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของเนื้อเยื่อโดยไม่ติดเชื้อ
Necrosis, Asepticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของกระดูกจากการขาดเลือด
Necrosis, Aseptic, Epiphysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนสร้างกระดูกตายโดยไม่ติดเชื้อ
Necrosis, Avascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเลือด, การตายเฉพาะส่วนเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง, ตายจากขาดเลือดเลี้ยง
Necrosis, Caseousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบียดเนื้อเยื่อบริเวณพยาธิสภาพให้ตายลง, เคเชียสเนโครซิส, เคเซียสเนโครซิส, เนื้อตายชนิดเคเชียส
Necrosis, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายตรงกลาง, บริเวณเนื้อตายตรงกลาง
Necrosis, Central Hemorrhagicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนทรัลฮีมอเรจิกเนโครซิส
Necrosis, Coagulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกตาที่แห้งเน่าหลุดไป, โคอะกูเลชันเนโครซิส
Necrosis, Coagulativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายเป็นแบบโคแอคคูเลตีฟ
Necrosis, Confluentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของเซลล์เป็นกลุ่มใหญ่
Necrosis, Cystic Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิสติคมีเดียลเนโครซิส
Necrosis, Extensive Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายอย่างมากมาย
Necrosis, Familial Holotopistic Stiatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตายเป็นลายชนิดโฮโลโทปิสท์
Necrosis, Fibrinoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบรินอยด์เนโครซิส, การตายแบบไฟบริน
Necrosis, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตายรวมจุด
Necrosis, Focal , Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโครซิสเป็นหย่อมเล็กๆ
Necrosis, Focal Myocardialไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดกล้ามเนื้อตายเล็กๆ
Necrosis, Foci ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเน่าของเนื้อเป็นแห่งๆ
Necrosis, Hemorrhagicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโครซิสและตกเลือด, เลือดตกภายในก้อนและมีหย่อมเนื้อเน่าตายร่วมด้วย
Necrosis, Hyalineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮัยยาลีนเนโครซีส
Necrosis, Hyalinizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของเนื้อชั้นหนังแท้ซึ่งย้อมติดสีชมพูอ่อน
Necrosis, Ischemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเน่าตายเพราะขาดเลือดเลี้ยง, เนื้อตายจากขาดเลือด
Necrosis, Ischemic, Epiphysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนสร้างกระดูกตายขาดเลือด
Necrosis, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโครซิสมาก
Necrosis, Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตายจากแรงกดเบียด, แผลจากการกดดัน, เนื้อเยื่อตายจากแรงกดเบียด
Necrosis, Purplishไม่ระบุศัพท์บัญญัติเน่า
Necrosis, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตาย, การตายของเนื้อเยื่อ, เซลล์เนื้อเยื่อตาย, เนื้อเยื่อบอบช้ำ
Necrosis, Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติทูบูลาร์เนโครซิส
Necrotic Lesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเน่าเปื่อย
Necrotic Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายตัวของหนอง
Necrotic Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตาย
Necrotic Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนมะเร็งส่วน
Necroticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มเนื้อตาย
Necrotisedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาย
Necrotisingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเน่า
Necrotizing Arteritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโครซิสของผนังหลอดเลือด, การอักเสบชนิดมีเนโครซิสของผนังหลอดเลือด
Necrotizing, Degree ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปื่อยมากน้อย
Necrozoospermiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิน้อยกว่าธรรมดา, การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิน้อยกว่าปกติ, การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิน้อยผิดธรรมดา
Need Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีกำหนดความจำเป็น
Need, Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการในการรักษาดุลย์
Needleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปเข็ม
Needle Electrodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มขั้วไฟฟ้า, อีเล็คโตรดเข็ม
Needle Electrodes, Recordingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มขั้วไฟฟ้า
Needle Holderไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีบจับเข็ม, ที่จับเข็มเย็บ
Needle Percutaneous Transmission, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อโดยการฉีด
Needlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็ม, เข็มเจาะ
Needles, Bifurcatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มสองง่าม
Needles, Cathetersheathedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มและสายสวน
Needles, Chiba Skinnyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มขนาดเล็ก
Needles, Cuttingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มเย็บหนัง
Needles, Delicate Orthorhombicไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปเข็มบาง
Needles, Hypodermicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มเจาะเลือด
Needles, Inoculatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มเขี่ยเชื้อ
Needles, Mutting Sutureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มเย็บแบบตัดกลมชนิดโค้งน้อย
Needles, Pithingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มแทงกบ
Needles, Round Sutureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มเย็บแบบกลมชนิดโค้งน้อย
Needles, Surgical, Hagedornไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มที่มีปลายตัดและตัน
Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการ, ความจำเป็น
Needs for Esteemไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการมีเกียรติ
Needs for Knowledgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการเกี่ยวกับความรู้
Needs for Satisfactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองทางร่างกาย
Needs for Securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกว่าตนเองอบอุ่นปลอดภัย
Needs for Self-Actualizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการเป็นตัวของตัวเอง
Needs for Understandingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการเกี่ยวกับความเข้าใจ
Needs Theory, Complimentaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีความต้องการที่ตรงกันข้าม
Needs, Affiliativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการเข้ารวมหมู่รวมพวก
Needs, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการเทียม
Needs, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการขั้นพื้นฐาน
Needs, Basic Minimumไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเป็นพื้นฐาน
Needs, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางกาย
Needs, Competitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการจะแข่งขันกับคนอื่น
Needs, Dependency, Innateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการในใจที่จะพึ่งพิงใครสักคนหนึ่ง
Needs, Feltไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเป็นที่รู้สึก
Needs, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย
Needs, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการสรีรวิทยา, ความต้องการสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายในการดำรงชีพ, ความต้องการทางร่างกาย, ความต้องการทางด้านสรีระ
Needs, Physiological and Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางสรีรวิทยาและความปลอดภัย
Needs, Physiological or Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ
Needs, Realไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเป็นจริง
Needs, Registeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเป็นที่แสดงออก
Needs, Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการความมั่นคงปลอดภัย, ความต้องการความปลอดภัย
Needs, Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการที่เกี่ยวกับฐานะ
Needs, Survivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้อยู่รอด
Needs, Unmetไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเป็นที่ยังไม่ได้รับ
Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนกาติฟ, ผลลบ, ไม่มีอะไรเลย, ทิศทางลงล่าง, ทางลบ, ลบ
Negative Feedbackไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งแบบย้อนกลับ
Negative Pressure Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำความดันลบ
Negative Pressure Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสูญญากาศ
Negative Rheopexyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนกาทีฟรีโอเพคซี
Negative Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบผลลบ
Negative Thixotropyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนกาทีฟธิโซโทรปี
Negative, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลลบจริง, ลบจริง
Negativismไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะต่อต้าน, ปฏิกิริยาต่อต้าน, ขัดขืน, ทำตรงข้ามกับคำสั่ง, ทำตรงกันข้ามกับคำสั่ง, การปฎิเสธ, อาการนิเสธ
Negativity in Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบให้ผลลบในคนที่ไม่เป็นโรค
Neglectไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สนใจ, การเป็นคนเพิกเฉยละเลย
Neglect, Medical Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่สนใจที่จะรักษาอาการเจ็บป่วย
Neglected Casesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยมารับการรักษาช้า
Negligenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความประมาทเลินเล่อ, การทอดทิ้ง
Negri Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิกริบอดี
Negro Gunea Grassไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้างฟ่างสมุทรโคดม
Negroidไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิกรอยด์, เชื้อชาติ
Neisseriaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิสซิเรีย
Neisseria Gonorrhoeaeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีย์สซีเรีย โกโนเรีย, ไนซีเรีย โกโนเรีย, เชื้อ, ไนซีเรียโกโนเรีย, เชื้อโกโนคอคไคซึ่งเป็นกลุ่มไนเซอเรีย, เชื้อหนองในแท้, เชื้อหนองใน
Neisseria Meningitidisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีย์สซีเรีย เมนินไจดิติส
Nelson's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเนลสัน
Nemagonไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีมากอน
Nematicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าไส้เดือนฝอย
Nematocidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ใช้ในการกำจัดไส้เดือนฝอย, สารพิษกำจัดหนอนไส้เดือนฝอย
Nematocystไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กใน
Nematodaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลม
Nematode Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลม, การติดเชื้อ
Nematode Wormsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนพยาธิ, หนอนน้ำส้ม
Nematode, Free-Livingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนพยาธิที่อยู่อย่างอิสระบนดิน
Nematodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลม, หนอนพยาธิตัวกลม
Nematodes, Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลมในเลือด
Nematodes, Intestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลมในลำไส้
Nematodes, Metastrongyloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลม
Nematodes, Parasiticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนพยาธิตัวกลม
Nematodes, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลมในเนื้อเยื่อ
Neo Pynaminไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอไพนามิน
Neoantigenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนติเจนใหม่
Neohesperidin Dihydrochalconeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโอเฮสเปอริดินไดไฮโดรชาลโคน
Neologismไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดด้วยภาษาที่ไม่มีใครรู้เรื่องนอกจากผู้พูด, ใช้คำศัพท์ที่คิดขึ้นเองใหม่โดยเข้าใจของคนเดียว
Neomycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยานีโอมัยซิน, นีโอไมซิน, ยา, นีโอไมซิน, นีโอมัยซิน
Neomycin Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอมัยซินซัลเฟต
Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกแรกเกิด, แรกเกิด, ระยะแรกคลอด, ทารกหลังคลอด 28 วัน, เด็กแรกเกิด
Neonatal Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอภิบาลทารกแรกเกิด
Neonatal Cholestatic Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการคั่งของน้ำดีในวัยแรกเกิด
Neonatal Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกคลอด
Neonatal Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของทารกคลอดใหม่, ตายในอายุต่ำกว่า 28 วัน, การถึงแก่กรรมขณะคลอด, การตายของทารกภายในอายุ 28 วันหลังเกิด, การตายในทารกแรกเกิด
Neonatal Death Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายของทารกแรกเกิด
Neonatal Death, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตายในอายุต่ำกว่า 7 วัน
Neonatal Death, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตายวัยแรกเกิดระยะท้าย
Neonatal Death, Postไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของทารกหลังคลอดใหม่
Neonatal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในทารกแรกเกิด
Neonatal Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่เป็นในระยะแรกเกิด
Neonatal Infancy Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแรกเกิดขวบปีแรก
Neonatal Mortalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของทารกภายในระยะ 28 วันหลังคลอด, อัตราตายของทารกแรกเกิด
Neonatal Mortality Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายของเด็กอ่อน, อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน, อัตราตายของทารกแรกเกิด, อัตราตายของทารกอายุต่ำกว่า 1 เดือน, อัตราทารกตายอายุต่ำกว่า 1 เดือน
Neonatal Mortality Rate, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายของทารกอายุต่ำกว่า 7 วัน, อัตราเด็กตายในอายุต่ำกว่า 1 สัปดาห์, อัตราทารกตายในอายุต่ำกว่า 1 สัปดาห์
Neonatal Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงแรกคลอด, วัยแรกเกิด, ระยะเด็กแรกเกิด, ระยะแรกเกิด
Neonatal Period, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยแรกเกิดระยะท้าย
Neonatal Screeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจกรองในเด็กแรกเกิด
Neonatal Sepsisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซพสิสวัยแรกเกิด, การติดเชื้อในวัยแรกเกิด, เลือดเป็นพิษในทารกแรกเกิด
Neonatal-Infancy Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแรกเกิด-ขวบปีแรก
Neonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกแรกเกิด, ทารกแรกคลอด, ทารก, เพิ่งเกิดใหม่
Neonate, Floppyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกแรกเกิดตัวอ่อนปวกเปียก
Neonate, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกเล็กกว่ากำหนด
Neonatologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุมารแพทย์เฉพาะสาขาทารกแรกเกิด
Neopentaneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอเพนเทน
Neophrectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดไต, ไต, การตัด
Neoplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอก, นีโอพลาสเซีย
Neoplasia, In Situไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งระยะเริ่มแรก
Neoplasm Invasivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกระยะลุกลาม
Neoplasm Metastasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอก, การแพร่กระจาย, เนื้องอกชนิดแพร่กระจาย
Neoplasm Osteoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณกลางเนื้อเยื่อมะเร็งมีเนื้อกระดูก
Neoplasm Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนเนื้องอก, โปรตีนของเนื้องอก
Neoplasm Recurrence, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดซ้ำเฉพาะที่
Neoplasm Regression, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกฝ่อเกิดเอง
Neoplasm Transplantationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอก, การปลูกถ่าย
Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็ง, ก้อนทูม, โรคเนื้องอก
Neoplasms, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง
Neoplasms, Benign, Miscellaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมชนิดธรรมดาอื่นๆ
Neoplasms, Connective Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเนื้อเยื่อยึดต่อ
Neoplasms, Embryonal and Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกส่วนเนื้อเยื่อเอมบริย์โอ, เนื้องอกเอ็มบริโอและชนิดผสม
Neoplasms, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกจากการทดลอง, เนื้องอกเกิดจากการทดลอง
Neoplasms, Extramedullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดนอกเนื้อไขสันหลัง
Neoplasms, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกอย่างร้ายแรง
Neoplasms, Malignant, Rareไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่พบได้ยาก
Neoplasms, Miscellaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเบ็ดเตล็ด
Neoplasms, Muscle Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกส่วนกล้ามเนื้อ, เนื้องอกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ
Neoplasms, Nerve Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกส่วนประสาท, เนื้องอกเนื้อเยื่อประสาท
Neoplasms, Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งระยะสุดท้าย
Neoplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้องอก
Neoplastic Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคมะเร็ง, เนื้องอก
Neoplastic Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของเนื้องอก
Neopreneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอพริน, นีโอปริน, นีโอพรีน, ยางแข็ง
Neorexไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลดความดัน
Neostibosanไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอสติโบซาน
Neostigmineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอสติกมีน, ยา, นีโอสติกมีน
Neostriatumไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโอสไตรเอตัม
Neosynephrineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอซีเนฟริน, นีโอซินเนฟริน
Neoteninไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอเทนิน
Neovascularizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดเกิดขึ้นใหม่
Neovascularizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดเกิดขึ้นใหม่
Neovascularization, Irisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดเส้นโลหิตใหม่ขึ้นที่ไอริส
Neovascularization, Subepithelialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดงอกในชั้นผิวของกระจกตา
Neovascularization, Subretinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดงอกที่อยู่ใต้ชั้นของจอตา
Neozepไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโอเซป
Nephelometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเนเฟลโลมิเตอร์
Nephelometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนเฟลโลเมตรี
Nephelometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนเฟลโลเมตรี
Nephrectomy, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดไตออกบางส่วน
Nephritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตอักเสบ, โรคไตอักเสบ
Nephritis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไตเฉียบพลัน, เนโฟรซิสเฉียบพลัน, โรคไตอักเสบฉับพลัน, ไตอักเสบเฉียบพลัน, ไตอักเสบ
Nephritis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไตเรื้อรัง, โรคไตชนิดเรื้อรัง, ไตอักเสบเรื้อรัง,
Nephritis, Hereditaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตอักเสบ, กรรมพันธุ์, เนไฟรติสกรรมพันธุ์
Nephritis, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตอักเสบชนิดอินเตอร์สติเซียล, อินเตอร์สติเชียลเนไฟรติส
Nephritis, Interstitial, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์สติเชียลเนไฟรติสเรื้อรัง
Nephritis, Interstitial, Chronic Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเนื้อเยื่ออินเตอร์สติเชียลชนิดเรื้อ
Nephritis, Radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตอักเสบจากการฉายแสง, ไตอักเสบจากรังสี
Nephritogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตอักเสบ
Nephritogenic Strainsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อไต, ทำให้ไตอักเสบ
Nephroblastomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโฟรบลาสโตมา, มะเร็ง, เนโฟรบลาสโตมา, มะเร็งของไตในเด็ก,
Nephrocalcinosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโฟรแคลซิโนซิส, โรค, นิ่วในไต, หินปูนเกาะที่ไต, หินปูนเกาะในเนื้อไต
Nephrolithiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วในไต, นิ่วในไต
Nephrologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาโรคไต, วักวิทยา, ไตวิทยา
Nephronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยไต, เนฟรอน
Nephrons, Corticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนฟรอนที่อยู่ใกล้ผิว
Nephrons, Juxtamedullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนฟรอนที่อยู่ชิดส่วนเมดัลลา
Nephropathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตผิดปกติ, การเปลี่ยนแปลงของไต, โรคไต, พยาธิภาวะที่ไต
Nephropathy, Analgesicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิภาวะที่ไตจากยาแก้ปวด, ไตพิการเนื่องจากกินยาแก้ปวดเป็นเวลานาน
Nephropathy, Kaliopenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเกิดพยาธิสภาพเนื่องจากโปแตสเซี่ยมต่ำ
Nephropathy, Membranousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรนัสเนโฟรพาธี
Nephropathy, Porcineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตถูกทำลาย
Nephropathy, Uric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิภาวะที่ไตจากกรดยูริค
Nephrosclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตแข็ง, เซลล์ของเนฟรอนแข็งตัว, โรคเนโฟรสเคลอโรซิส, หลอดเลือดไตแข็ง
Nephrosclerosis, Arteriolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตในภาวะความดันโลหิตสูง
Nephrosclerosis, Atheroscleroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเธอโรสเคลอโรติคเนโฟรสเคลอโรซิส
Nephrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโฟรซิส, โรค, เนโฟรซิส, โรคของไต, ไตอักเสบ, โรคในไต, โรคเนโฟรซิส, ไตเสื่อม, กลุ่มอาการเนโฟรติค, โรคไต
Nephrosis, Cholemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลีมิคเนโฟรซิส
Nephrosis, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไตแต่กำเนิด
Nephrosis, Hemoglobinuricไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีโมโกลบินนูริคเนโฟรซิส
Nephrosis, Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมติคเนโฟรซิส
Nephrosis, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโฟรซิสจากสารพิษ
Nephrosis, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโฟรซิสจากสารพิษ
Nephrotic Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเนโฟรติก, เนโฟรติค, กลุ่มอาการ, กลุ่มอาการเนโฟรติค, เนโฟรติคซินโดรม, โรคไต
Nephrotic Syndrome, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเนโฟรติคแต่กำเนิด
Nephrotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อไต
Nephrotoxic Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่มีพิษต่อไต
Nephrotoxic Serumnephritis, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโฟรทอกซิคซีรัมเนไฟรติสในสัตว์ทดลอง
Nephrotoxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นพิษต่อไต, พิษต่อไต
Nephrotoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อไต, สิ่งเป็นพิษต่อไต, ท๊อกซินที่มีผลต่อไต
Nephtholไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนฟธอล
Neptunium Seriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุกรมเนปทูเนียม
Nergistic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสริมฤทธิ์
Nernst Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนินส์โพเทนเชียล
Nerve Axillarisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทแอกซิลลาริส
Nerve Blockไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสกัดกั้นประสาท, การใช้ยาชาเฉพาะ
Nerve Block, Anatomicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทถูกตัดขาดหมด
Nerve Block, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยการสกัดกั้นประสาท
Nerve Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลประสาท, เซลล์ประสาท
Nerve Chamberไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องบรรจุเส้นประสาท
Nerve Conductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำพลังประสาท, การนำกระแสประสาท
Nerve Conduction Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดความเร็วของกระแสประสาท
Nerve Conduction Velocityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการนำสัญญาณประสาทของเส้นประสาท, ความเร็วในการนำกระแสประสาท
Nerve Deafnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทเสื่อม
Nerve Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทเสื่อม, การเสื่อมสลายของประสาท
Nerve Endingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาท
Nerve Endings, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทอิสระ, ปลายเส้นประสาทธรรมดา
Nerve Endings, Local Motorไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาท
Nerve Endings, Sensoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทรับความรู้สึก
Nerve Endings, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสประสาทจำเพาะ
Nerve Excitability Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นเส้นประสาทด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
Nerve Fatigueไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทล้า
Nerve Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาท, ใยประสาท, เส้นประสาทรับรส, เส้นประสาท, เส้นประสาทเล็กๆ
Nerve Fibers, Basalไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยประสาทเบซาล
Nerve Fibers, Bundles ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทหลายๆเส้นรวมกันเป็นมัดประสาท
Nerve Fibers, Myelinatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยประสาทที่มีปลอกมัยอีลินหุ้ม
Nerve Fibers, Nakedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทที่ไม่มีเปลือกหุ้ม
Nerve Fibers, Nonmyelinatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทที่ไม่มีไมอาลินหุ้ม
Nerve Fibers, Retinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาทของจอตา
Nerve Fibers, Shearing ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยประสาทขาด
Nerve Fibers, Thin, Non-Myelinatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาทขนาดเล็กที่ไม่มีปลอกมัยอิลินหุ้ม
Nerve Fibers, Unmyelinatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีปลอกมัยอีลินหุ้ม
Nerve Function, Tests ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหน้าที่ของเส้นประสาท
Nerve Gasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก๊สประสาท, แกสประสาท, แกสที่มีผลต่อระบบประสาท
Nerve Graftingไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้เส้นประสาทเส้นเดียวต่อ
Nerve Graftsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาท
Nerve Greater, Auricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทใหญ่บริเวณหู
Nerve Growth Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนใยประสาท
Nerve Impulseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดกระแสประสาท, พลังประสาท, เกิดกระแสไฟฟ้า, อิมพัลส์ประสาท, กระแสประสาท, พลังประสาท, อิมพัลส์ของประสาท, สัญญาณประสาท
Nerve Impulse, Conduction ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่ของกระแสประสาท
Nerve Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทได้รับอันตราย, การบาดเจ็บของเส้นประสาท, เส้นประสาทได้รับอันตราย
Nerve Innervation, Extrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทควบคุมส่วนนอก
Nerve Irritabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นของเส้นประสาท
Nerve Medianusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทมีเดียนัส
Nerve Peronaeus Profundusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทพีโรเนียสโพรฟันดัส
Nerve Radialisไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทเรเดียล
Nerve Regenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทงอกใหม่, การงอกของเส้นประสาท
Nerve Repairไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บต่อเส้นประสาท
Nerve Repair, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดต่อเส้นประสาทระยะหลัง
Nerve Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทมีลักษณะเป็นวงแหวน
Nerve Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากประสาท
Nerve Root Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางผ่านรากประสาท
Nerve Root Compressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกดประสาท
Nerve Root, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากประสาทอันหน้า
Nerve Root, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากประสาทอันหลัง
Nerve Roots, Dorsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากประสาทไขสันหลังส่วนบน
Nerve Sheathไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกประสาท, เยื่อหุ้มเส้นประสาท, ปลอกหุ้มประสาท
Nerve Sheath Blastomasไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มของนิวริโนม่าส์
Nerve Sheath Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของปลอกประสาท
Nerve Stimulators, Galvanicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นประสาท
Nerve Supply of the Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทของมือ
Nerve Terminalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาท, ปลายเส้นประสาท
Nerve Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อประสาท, เนื้อเยื่อสมอง
Nerve Trunkไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาท, ลำประสาท, ตัวประสาทเฟเชียล, เส้นประสาทใหญ่
Nerve Ulnarisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทอัลนาริส
Nerve-Muscle Transplantation, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังกล้ามเนื้อพร้อมทั้งเส้นประสาทที่มีเลี้ยง
Nervesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาท, เส้นประสาท
Nerves, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทผสม, ประสาทผสม, ประสาททำหน้าที่รวมทั้งรับและส่งความรู้สึก
Nerves, Regeneration ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอกใหม่ของประสาท
Nerves, Thickening ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทโต
Nervous Breakdownไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทไม่ทำงาน
Nervous Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทควบคุม, การควบคุมโดยระบบประสาท, การควบคุมทางประสาท
Nervous Disorders, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผิดปกติทางประสาท
Nervous Hyperexcitabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกใจง่าย
Nervous Hyperirritabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทถูกกระตุ้นไวกว่าปกติ
Nervous Impulseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสประสาท
Nervous Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกของระบบประสาท
Nervous Portion, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองส่วนหลัง
Nervous Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสประสาท
Nervous Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมโดยระบบประสาท
Nervous Stimuliไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อเร่งทางประสาท
Nervous Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาท, ระบบ, ระบบประสาท
Nervous System Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาท, โรคระบบ, ระบบประสาท, โรค
Nervous System Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคระบบประสาท
Nervous System Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาท, ระบบ, เนื้องอก
Nervous System, Parasitic Infestations ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของระบบประสาทจากปาราสิต
Nervous System, Retrogressive Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเกี่ยวกับความเสื่อมพิการของระบบประสาท
Nervous System, Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทร่างกาย, ระบบประสาทโซมาติค
Nervous System, Tumors of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของระบบประสาท
Nervous System, Voluntaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทที่ควบคุมได้, ระบบประสาทใต้อำนาจจิต
Nervous Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อประสาท, เนื้อประสาท
Nervousnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทไว, ประสาทอ่อน
Nessler Cylinderไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเนสเลอร์
Nessler Reagentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนสสเลอร์รีเอเจนต์
Nestไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่ม
Netไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาข่าย, ร่างแห
Net Chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุไฟฟ้ารวม, ประจุสุทธิ
Net Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างแห, ตาข่าย
Net Work, Three-Dimensional-Gel Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างของโมเลกุลส่วนที่เป็นเจล 3 มิติ
Netilmicinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนทิลมัยซิล
Nettlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแยช้าง
Networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะประสานกันไปมาเป็นตาข่าย, ตาข่ายงาน, ร่างแห
Network, Three-Dimensionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสานกันเป็นตาข่ายสามมิติ
Neucleiไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีอาย
Neural Analyzersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวิเคราะห์ประสาท, ประสาท, เครื่องวิเคราะห์
Neural Conductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาท, สื่อนำ, สื่อนำประสาท
Neural Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาท
Neural Crestไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวรัลเครสท์, สันประสาท
Neural Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบที่เป็นระบบประสาท, ระบบประสาท
Neural Grooveไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวราลกรูฟ
Neural Impulseไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังประสาท
Neural Interspaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างระหว่างเส้นใยประสาท
Neural Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวราลเพลท
Neural Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมโดยระบบประสาท
Neural Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเส้นประสาท
Neural Stalkไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้านนิวรัล
Neural Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อประสาท
Neural Transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งผ่านทางประสาท, ประสาท, การส่งผ่าน
Neural Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวราลทิวบ์
Neural Tube, Defective Closure ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปิดไม่สนิทของนิวราลทิวป์
Neural Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดประสาท
Neural Vasoconstrictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว
Neural Vasodilatationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว
Neuralgiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดประสาท, ประสาท, อาการปวด, การปวดจากเส้นประสาท, ปวดตามเส้นประสาท, ปวดเส้นประสาท, การปวดที่เกิดจากเส้นประสาท
Neuralgia, Cranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดประสาทสมอง
Neuralgia, Intercostalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดเกิดจากประสาทอินเตอร์คอสตัล, ปวดประสาทซี่โครง
Neuralgia, Postherapeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปวดแสบปวดร้อนอย่างมาก
Neuraminic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดนิวรามินิก, กรดนิวรามินิค
Neuraminidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวรามินิเดส
Neuraminidase Enzymeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวรามินิเดสเอนซัยม์
Neurapraxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตชั่วคราว
Neurastheniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทอ่อน, โรคประสาทอ่อนๆ, โรคจิตประสาท
Neuraxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทส่วนกลาง
Neurectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเส้นประสาท
Neurectomy, Intrapelvic Obturatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเส้นประสาทที่เชิงกราน
Neurenteric Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเรนเตอริกซีสต์
Neurilemmaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวริเล็มมา, เยื่อหุ้มประสาท, ปลอกของชวานน์
Neurilemmomaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวริเล็มโมมา, นิวริเลมโมมา, เนื้องอก, เซลล์ปลอกประสาท, นิวริเลมโมมา
Neurilemmoma, Acousticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอคุสติกนิวริเลมโมมา
Neurinoma, Acousticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 8
Neuritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทอักเสบ, เส้นประสาทอักเสบ, นิวไรติส
Neuritis, Monoไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเกิดขึ้นแก่เส้นประสาทเพียงเส้นเดียว
Neuritis, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทอักเสบ
Neuritis, Retrobulbarไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตาอักเสบค่อนไปทางส่วนหลังของประสาทตา, ประสาทเบื้องหลังลูกตาอักเสบ, การเกิดประสาทอักเสบหลังเบ้าตา, การอักเสบประสาทหลังลูกตา, ประสาทตาอักเสบหลังลูกตา
Neuritis, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตาอักเสบจากสารพิษ
Neuro Ectodermal Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อนิวโรเอคโตเดอร์ม
Neuro Endocrine Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเอนโดครายน์เซลล์
Neuro-Muscular Irritabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นของประสาทและกล้ามเนื้อ
Neuro-Musculo-Skeletal Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบโครงกระดูกกล้ามเนื้อและประสาท
Neuro-Ophthalmologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทจักษุวิทยา
Neuro-Pathological Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพของสมอง
Neuroanatomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroaxonal Dystrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของนิวโรนและแอกซอน
Neurobehavioral Sciencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์เชิงประสาทพฤติกรรม
Neurobiological Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวคิดทางประสาทชีววิทยา
Neuroblastomaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรบลาสโตม่า, นิวโรบลาสโตมา, มะเร็ง, นิวโรบลาสโตมา
Neuroblastoma, Esthesioไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสทีซิโอนิวโรบลาสโตมา
Neuroblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรบลาสท์, นิวโรบลาส
Neurochemical Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประสาทเคมี
Neurochemical Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทเคมี
Neurochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทเคมี, นิวโรเคมิสตรี
Neurocirculatory Asthenia Cardiac Anxietyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวใจเนื่องจากความแปรปรวนทางจิตใจ
Neurocraniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกส่วนที่บรรจุสมอง
Neurodermatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผิวหนังเนื่องจากประสาท
Neurodevelopmental Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสนอวิธีรักษาด้านประสาทพัฒนาการ
Neurodevelopmental Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้านประสาทพัฒนาการ
Neurodevelopmental Treatment Technicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคการบำบัดรักษาพัฒนาการด้านประสาท
Neuroectodermal Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อนิวโรเอคโตเดอร์ม
Neuroendocrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทผสมกับต่อมไร้ท่อ
Neuroendocrine Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบนิวโรเอนโดไครน์, ระบบประสาทต่อมไร้ท่อ
Neuroepithelial Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเอปีธีเลียลซีสต์
Neuroepithelial Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกที่มีกำเนิดจากเนื้อประสาท
Neuroepitheliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรอีปิธีลิโอมา, นิวโรเอปิทีลิโอมา, เนื้องอก, นิวโรอิปิเธลิโอมา,
Neuroepitheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเอปิธีเลียม
Neurofibrilsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรไฟบริล, เส้นใยฝอยประสาท, นิวโรไฟบริล,
Neurofibromaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรไฟโบรมา, เนื้องอก, นิวโรไฟโบรมา, นิวโรไฟโบรมา,
Neurofibroma, Pedunculatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นตุ่มนูนขึ้นมาและมีก้านด้วย
Neurofibromatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรไฟโบรมาโตซิส, โรค, โรคท้าวแสนปม, , นิวโรไฟโบรมาโตซิส, , เนื้องอกที่ประสาท, , โรคเกี่ยวกับเนื้อเยื่อประสาท
Neurofibromatosis, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคท้าวแสนปม, โรคท้าวแสนปม
Neurogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับประสาท, ระบบประสาท
Neurogenic Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางระบบประสาท
Neurogenic Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกระบบประสาท
Neurogliaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเกลีย, เนื้อเยื่อ, นิวโรเกลีย
Neuroglia, Hypertrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮเปอร์โทรฟิคนิวโรเกลีย
Neuroglial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเกลียลเซลล์
Neuroglial Cells, Hypertrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเกลียลเซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น
Neuroglial Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเกลียลไฟเบอร์
Neuroglycopeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทกลางขาดน้ำตาล
Neurohormonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทและฮอร์โมน
Neurohumoral Mediator of Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมีที่เป็นตัวกลางทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด
Neurohumoral Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทและสารเคมีในเลือด
Neurohypophysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองส่วนหลัง, กลีบหลังของต่อมปิตุยตารี, นิวโรฮัยโปฟัยซิส, ต่อมปิตูอิตารีย์กลีบหลัง
Neuroleptic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านโรคจิต
Neuroleptic Medicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านโรคจิต
Neurolepticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มยารักษาโรคจิต, ยาระงับอาการทางจิต, ยาต้านโรคจิต
Neuroleptics, Depotไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านโรคจิตชนิดฉีดที่ออกฤทธิ์เนิ่นนาน
Neuroleptization, Rapidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาต้านโรคจิตอย่างรวดเร็ว
Neurologic Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องของระบบประสาท
Neurologic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางระบบประสาท, ความผิดปกติทางประสาท
Neurologic Disorders, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางระบบประสาทเรื้อรัง
Neurologic Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางระบบประสาท
Neurologic Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทวิทยา, การตรวจ, การตรวจประสาท, การวินิจฉัยทางประสาทวิทยา
Neurologic Manifestationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำแดงอาการทางประสาท, ประสาทวิทยา, การแสดงออกของโรค
Neurologic Signs, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงเฉพาะที่ของระบบประสาท, อาการแสดงเฉพาะที่ของระบบประสาท
Neurologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางระบบประสาท
Neurological Causesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจากระบบประสาท
Neurological Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแทรกซ้อนทางประสาท
Neurological Deficitไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทบกพร่อง
Neurological Deficitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพทางด้านสมอง, ความผิดปกติทางระบบประสาท, ความพิการทางระบบประสาท
Neurological Deficits, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการทางระบบประสาทเฉพาะที่
Neurological Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคระบบประสาท
Neurological Disorders, Episodicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผันแปรของหน้าที่ของระบบประสาทเป็นครั้งคราว
Neurological Disorders, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างรุนแรง
Neurological Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางระบบประสาท
Neurological Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจอาการทางประสาท, การตรวจร่างกายทางระบบประสาท
Neurological Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงทางระบบประสาท
Neurological Handicaps, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นรองทางระบบประสาทอย่างมาก
Neurological Lesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางประสาท
Neurological Responsesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโต้ตอบทางระบบประสาท
Neurological Sequelaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลสืบเนื่องทางระบบประสาท
Neurological Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงทางระบบประสาท
Neurological Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ของระบบประสาท
Neurological Syndromes Related to Anoxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการทางระบบประสาทที่เกิดจากขาดอ็อกซีย์เจน
Neurological Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสมองและประสาท
Neurologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุรแพทย์ทางระบบประสาท, แพทย์ผู้ชำนาญทางโรคระบบประสาท
Neurologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาท, ประสาทวิทยา
Neurolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมเลาะประสาท
Neuromaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรมา, เนื้องอก, เนื้องอกแห่งประสาท, เนื้องอกของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 8
Neuroma, Acousticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของประสาทหู
Neuroma, Amputationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมพูเตชันนิวโรมา, เนื้องอกประสาทเกิดหลังการตัดแขนขา
Neuroma, Mortonไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนปมประสาทระหว่างฝ่าเท้า
Neuroma, Mucocutaneaousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิวโคคิวเทเนียสนิวโรมา
Neuromuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของร่างกาย
Neuromuscular Blocking Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทและกล้ามเนื้อ, รอยต่อ, สารออกฤทธิ์สกัดกั้น, สารสกัดกั้นประสาทกล้ามเนื้อ
Neuromuscular Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการเคลื่อนไหว
Neuromuscular Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทกล้ามเนื้อ, โรค
Neuromuscular Excitabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร้าต่อประสาทและกล้ามเนื้อ
Neuromuscular Irritabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตื่นตัวของประสาทและกล้ามเนื้อ
Neuromuscular Junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเชื่อมของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, ประสาทและกล้ามเนื้อ, รอยต่อ, รอยต่อระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อ, รอยต่อประสาทกับกล้ามเนื้อ
Neuromuscular Pathologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพของประสาทและกล้ามเนื้อ
Neuromuscular Pylorospasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อของพัยโลรัสเกร็งตัว
Neuromuscular Spindlesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรมัสคูลาร์สปินเดิล, นิวโรมัสคูลาร์ สปินเดิล, ปลายประสาท
Neuromuscular Synapsesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่เซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อมาประสานก
Neuromuscular Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท, ระบบกล้ามเนื้อและประสาท, ระบบกล้ามเนื้อประสาท
Neuromuscular Transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งข่าวจากประสาทไปยังกล้ามเนื้อ
Neuromyelitis Opticaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรไมอีไลติสออฟติกา
Neuronal Aggregatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีเซลล์ประสาทรวมตัวกันอยู่มาก
Neuronal Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของนิวโรน
Neuronal Hyperfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำหน้าที่มากเกินไปของเซลล์ประสาท
Neuronal Membrane Excitabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นต่อเยื่อเซลล์ประสาท
Neuroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาท
Neuronophagiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายเซลล์ประสาทโดยเม็ดโลหิตขาวเก็บกิน, การกลืนกินนิวโรน
Neuronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยประสาท, เซลล์ประสาท, ประสาท, นิวรอน, เส้นประสาท
Neurons, Afferentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทรับความรู้สึก
Neurons, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตัวกลาง
Neurons, First-Orderไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทนำความรู้สึกรับรสลำดับที่ 1
Neurons, Post Ganglionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทหลังปมประสาท
Neurons, Preganglionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทก่อนถึงปมประสาท
Neurons, Second Orderไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทตัวที่สอง, เซลล์ประสาทนำความรู้สึกการรับกลิ่นลำดับที่ 2
Neurons, Sensoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนซอรีนิวรอน
Neurons, Third Orderไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทตัวที่สาม
Neuropathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางระบบประสาท, โรคของเส้นประสาท, พยาธิภาวะที่ระบบประสาท, โรคของเส้นประสาท, พยาธิของเส้นประสาท, นิวโรพาธี, ประสาทพิการ, พยาธิภาวะทางประสาท
Neuropathy, Alcoholicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์ลิคนิวโรพาธี
Neuropathy, Compressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเหน็บชาที่เกิดจากเส้นประสาทถูกกด
Neuropathy, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมหลายๆเส้น
Neuropathy, Localizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมข้างเดียว
Neurophysinsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรฟัยซิน
Neurophysiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสรีรวิทยา, ประสาท, สรีรวิทยา
Neuropraxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอกซอนไม่ได้รับบาดเจ็บ
Neuropsychiatricประสาทจิตเวชศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทางจิตประสาท
Neuropsychiatric Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการทางประสาทจิตเวช
Neuropteraไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงปีกใส
Neuroregulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารส่งสัญญาณประสาท, ตัวควบคุมประสาท
Neurosciences, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
Neurosecretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาท, การหลั่ง, สิ่งคัดหลั่งจากประสาท
Neurosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาท
Neurosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาท, โรค, โรคประสาท
Neuroses, Anxietyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทชนิดวิตกกังวล, โรคประสาทกังวล
Neuroses, Obsessive-Compulsiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทชนิดย้ำคิดย้ำทำ, โรคประสาทย้ำคิดย้ำทำ
Neurosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาท, อาการทางประสาท
Neurosis, Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทหัวใจ
Neurosis, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทอย่างรุนแรง
Neurosporaไม่ระบุศัพท์บัญญัติราพวกนิวโรสโปรา
Neurosurgeonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยแพทย์ทางระบบประสาท
Neurosurgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทศัลยศาสตร์, ประสาทศัลยกรรม, ศัลยกรรมประสาท, การผ่าตัดระบบประสาท
Neurosyphilisไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิฟิลิสของระบบประสาท, ซิฟิลิสประสาท, ซิย์ฟิลิสประสาท, ซิฟิลิสแห่งระบบประสาท, ซิฟิลิสระบบประสาท, ซิฟิลิสในระบบประสาท, ซิฟิลิสของระบบประสาท, ซิฟิลิสที่ระบบประสาท, อาการทางสมองจากซิฟิลิส
Neurosyphilis, Meningovascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงโกวาสคูลาร์นิวโรซิฟิลิส
Neurosyphilis, Parenchymalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาเรงไคมาลนิวโรซิฟิลิส
Neurotensinไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรเทนซิน
Neuroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ผิดปกติ
Neurotic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาท
Neurotic Excoriationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังประสาท
Neuroticismไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางประสาท
Neurotoneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรโทน
Neurotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำลายประสาท
Neurotoxic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อระบบประสาท
Neurotoxicity, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษอย่างเรื้อรัง
Neurotoxin Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อระบบประสาท
Neurotoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรท็อกซิน, พิษต่อประสาท, พิษแก่เนื้อเยื่อประสาท, อันตรายต่อประสาท, สารพิษต่อสมอง, พิษต่อระบบประสาท
Neurotoxins, Environmentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมที่มีพิษต่อระบบประสาท
Neurotoxins, Postsynapticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษประสาท
Neurotransmitter Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทปล่อยสารเคมี
Neurotransmitter Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสารส่งต่อพลังประสาท
Neurotransmittersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสื่อประสาท, สารสื่อ, นิวโรทรานสมิตเตอร์, สารส่งต่อพลังประสาท, สารซึ่งช่วยส่งผ่านแรงกระตุ้นระหว่างเซลล์ประสาท, ส่งสัญญาณทางประสาท
Neurotransmittersไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรแทรนสมิตเตอร์
Neurotransmitters, Excitatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารส่งต่อพลังประสาทที่มีฤทธิ์กระตุ้น
Neurotropic Viruses, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อไวรัสที่ก่อโรคระบบประสาทโดยตรง
Neurovascular Bundlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดและเส้นประสาท
Neurovascular Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการทางระบบประสาทเนื่องจากหลอดเลือดแดงอุด
Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพเป็นกลางๆ, เป็นกลาง, ไม่เป็นกรดและด่าง, ปกติ, ปฏิกิริยาเป็นกลาง
Neutral Therma Temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมที่มีอุณภูมิเหมาะสม
Neutralizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาเป็นกลาง, การทำให้สะเทิน, ปฏิกิริยาสะเทิน, ต้านพิษ, เป็นกลาง, การทำให้หมดฤทธิ์, ฤทธิ์ลบล้าง
Neutralization of Exotoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์การต้านพิษ
Neutralization Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นกลาง, การทดสอบ, นิวทราไลเซชัน, การทดสอบ
Neutralizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกสะเทิน, เป็นกลาง, สะเทิน, ทำให้เป็นกลาง, ลบล้าง
Neutralizedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำไปสะเทิน
Neutralizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพวกทำปฎิกิริยาเป็นกลาง
Neutron Activation Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสีนิวตรอน
Neutronsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวตรอน, รังสีนิวตรอน
Neutrons, Fastไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวตรอนที่เร็ว
Neutrons, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวตรอนที่ช้า
Neutrons, Thermalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวตรอนที่ช้า
Neutropeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโตรฟิลในกระแสโลหิตต่ำ, นิวโทรพีเนีย, เลือดขาวน้อยลง, เม็ดเลือดขาวต่ำ
Neutrophilไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบสีที่เป็นกลาง
Neutrophil Chemotaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดเศษเนื้อตาย
Neutrophil Dysfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาวไม่ทำงาน
Neutrophil Lobe Countไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสมีกระเปาะ
Neutrophilsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโตรฟิล, เม็ดเลือดขาว, นิวโทรฟิลล์, นิวโตรฟิล, เซลล์, เม็ดเลือดขาว
Neutrophils, Hypersegmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโทรฟิลที่มีนิวเครียสเป็นกระเปาะจำนวนมากเกิน, นิวโทรฟิลมีนิวเครียสเป็นกระเปาะมากเกิน
Neutrophils, Non-Segmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่แบ่งเป็นกระเปาะ
Neutrophils, Toxicity ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษที่นิวโทรฟิล
Neviไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนไฝ
Nevi, Junctionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝ
Nevi, Pigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปานที่มีสีดำมาแต่กำเนิด, ปานสี
Nevoid Lesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคนีวอยด์
Nevusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝ, ปาน
Nevus Anemicusไม่ระบุศัพท์บัญญัติปานแต่กำเนิด
Nevus Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไฝ
Nevus, Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝสีน้ำเงิน
Nevus, Haloไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝ
Nevus, Melanocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝ
Nevus, Pigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝ
Nevus, Port Wine Angiomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติปานแดง
New Bone, Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกระดูกใหม่จากเนื้องอก
New Bornไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกแรกเกิด, เด็กแรกเกิด
New Growthsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอก, เนื้องอกจริงๆ
New Tonian Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการไหลแบบนิวโตเนียน
Newbornไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กแรกเกิด, เด็กเล็ก ๆ, ทารกแรกเกิด, เด็กเกิดใหม่
Newbornไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแรกเกิด
Newborn Special Care Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยบริบาลพิเศษสำหรับทารกแรกเกิด
Newborn, Stressedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกที่มีภาวะเครียด
Newcastle Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคนิวคาสเซิล, นิวคาสเซิล, โรค
Newcastle Disease Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคนิวคาสเซิล, ไวรัส, นิวคาสเซิล, ไวรัสโรค
Newronไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวรอน
Newslettersไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือจดหมายเหตุ
Newspapersไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือพิมพ์
Newtonไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวตัน
Newtonian Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่เหนียว
Newtonian Viscosity, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนืดแบบนิวโตเนียนส่วนล่าง
Nexusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนคซัส
Ngai Camphor Treeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนาดใหญ่
Niacinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนอาซิน, ไนอะซิน, ไนอาซีน, วิตามินไนอาซิน
Niacin Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดไนอาซิน
Niacin Equivalentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลย์ของไนอะซิน
Niacinamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนอะซินาไมด์, ไนอะซินาไมค์
Nickไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนีบออก
Nickelไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิคเกิล, นิเกิล, นิกเกิล, นิเกิ้ล
Niclosamideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคลซาไมด์, ยา, นิโคลซาไมด์, นิโคลซะไมด์
Nicol Prismไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิคอลปริซึม
Nicotinไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคติน
Nicotina Tabacumไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคเตียนาตาบาคั่ม
Nicotinamideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคตินาไมด์, นิโคทินาไมด์
Nicotinamide Adenine Dinucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคตินาไมดอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์, เอ็นไซม์นิโคตีนามีดแอดดีนีนไดนิวคลีโอไทด์, นิโคตินาไมด์อดีนีนไดนิวคลีโอไทด์
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคตินาไมด์แอดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต, นิโคตินาไมด์อดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟท, นิโคตินาไมด์อะดีนินไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต
Nicotinamide Mononucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคตินาไมด์โมโนนิวคลีโอไทด์
Nicotinateไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคติเนท
Nicotinate Mononucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคติเนทโมโนนิวคลีโอไทด์
Nicotineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารนิโคติน, นิโคติน, นิโคตีน, นิโคติน, สาร
Nicotine Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโคตินซัลเฟต
Nicotinicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์นิโคตินิค
Nicotinic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดนิโคตินิค, ไนอาซินรูปที่เป็นกรด, นิโคตินิคแอสิด, กรดนิโคตินิก, กรดนิโคทินิค, นิโคทีนิคแอซิด
Nicotinic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มของนิโคตินิก
Nicotinic Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทชนิดนิโคตินิก
Nicoumaloneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิคูมาโลน
Nictitating Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อนิกติเตติง, เยื่อนิคติเตติง
Nidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังตัวของไข่, ไข่, การฝังตัว
Nidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะฝังตัว
Nidation, Failure ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะล้มเหลวในการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว
Nidusไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดกลาง
Niemann-Pick Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคนีมาน-พิค
Nifedipineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเฟไดปีน
Nigella Sativaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทียนดำ
Night Blindnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาฟาง, ตามัวในตอนกลางคืน, มองไม่เห็นในที่มืด, ตาบอดในเวลากลางคืน, ตาบอดกลางคืน, ตามองไม่เห็นหลังพระอาทิตย์ตก, ตามัวในที่มืด, โรคตาบอดเวลาพลบหรือกลางคืน, อาการตามัวในกลางคืน, โรคตาบอดในที่มืด, โรคตาฟาง, ตาบอดกลางคืน, กลางคืนมองไม่เห็น, ตาฟางกลางคืน
Night Heronsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินกแขวก
Night Maresไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝันร้าย
Night Soilไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ๋ย
Night Sweatsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงื่อออกกลางคืน
Nightmaresไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝันเพ้อ
Nightshadesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเขือ
Nihilismไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่มีอะไร
Nihilisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูญสิ้นไม่มีอะไร
Nikolsky Signs, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติใข้นิ้วมือกดผิวหนังบริเวณที่แดงจะลอกหลุดเป็นแผ่
Nine Square Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบทดสอบเก้าจัตุรัส
Ninhydrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยานินไฮดริน, นินไฮดริน, สารละลายนินไฮดริน
Ninhydrinไม่ระบุศัพท์บัญญัตินินไฮดริน, สาร, นินฮัยดริน
Ninhydrin Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยานินไฮดริน
Ninhydrin Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการนินไฮดริน
Ninhydrin, Reducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรีดิวซ์นินไฮดริน
Ninternaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นในสุด
Niobiumไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิโอเบียม
Nipaginไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนปาจิน
Nipasolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนปาซอล
Nipastatไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิพาสแทต
Nipple Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณลานรอบๆหัวนม
Nipple Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวนม
Nipple Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายมีติ่งยื่นออกไปคล้ายหัวนม
Nipple Stimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นบริเวณหัวนม, วิธีกระตุ้นหัวนมแม่
Nipplesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวนม
Nipples, Adenoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาของหัวนม
Nipples, Inversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวนมบอด
Nipples, Retractedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวนมบอด
Nipples, Soreness ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวนมแตก
Nipples, Supernumeraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีหัวนมเกิน
Nisaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิซาลดีไฮด์
Nisinไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิสซิน
Nissl Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนนิสซิส, นิสเซิลบอดี, นิสเซิล บอดี, เซลล์
Nistogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิสนธิ
Nitabuch's Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นนิตาบุคซ์
Nitralinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนตราลิน
Nitrate Accumulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชพวกที่มีไนเตรท
Nitrate Mixtureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมไนเตรท
Nitrate Nitriteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนเตรท-ไนไตรท์
Nitratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนเตรต, ไนเตรท, ไนเตรต, สาร, สารพิษไนเตรท, สารไนเตรท
Nitrates, Aliphaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนเตรทแบบลูกโซ่ตรง
Nitrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนเตรชั่น, ไนเตรชัน, การไนเตรต,
Nitrazine Paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษไนตราซีน
Nitric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไนตริค, กรดไนตริก, กรดดินประสิว
Nitril Rubbersไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางไนตริล
Nitrite Titrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายมาตรฐานโซเดียมไนไตรต์
Nitritesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนไตรท์, ไนไทรต์, ไนไตรต์, สาร, ไนไตร
Nitro Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบไนโตร
Nitro Dyesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีประเภทไนโทร
Nitro Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มไนโทร
Nitro Reductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรรีดักชั่น
Nitrobenzenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเบนซิน
Nitroblue Tetrazoliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรบลู เตตราโซเลียม, สาร, ไนโตรบลู เตตระโซเลียม
Nitroblue Tetrazoliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไนโตรบูลเตตราโซเดียม
Nitrocelluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นไนโตรเซลลูโลส
Nitrodiphenylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรไดเฟนิล
Nitrofuransไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรฟูแรน
Nitrofurantoinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรฟูแรนโตอิน, ไนโตรฟูแรนโทอิน
Nitrofurazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรฟูราโซน
Nitrofusoxineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรฟูโซซีน
Nitrogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจน
Nitrogen and Calcium Balance, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์ลบของไนโตรเจนและแคลเซียม
Nitrogen Atomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนอะตอม
Nitrogen Atoms, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะตอมของไนโตรเจนที่เป็นกลาง
Nitrogen Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลไนโตรเจน
Nitrogen Balance, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์ของไนโตรเจนในร่างกายเป็นลบ, การมีดุลย์ไนโตรเจนเป็นลบ, เสียดุลไนโตรเจน, สมดุลไนโตรเจนเชิงลบ, ดุลย์ไนโตรเจนลบ
Nitrogen Compounds, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบไนโตรเจน
Nitrogen Contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณไนโตรเจนที่มีอยู่
Nitrogen Content, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณไนโตรเจนรวม
Nitrogen Dioxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนไดออกไซด์, ไนโตรเจน ไดออกไซด์
Nitrogen Equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลไนโตรเจน
Nitrogen Fixationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจน, การตรึง, การตรึงไนโตรเจน
Nitrogen Fixing Microorganismไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์หลายชนิดที่ตรึงไนโตรเจน
Nitrogen Loss, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียไนโตรเจนในร่างกาย
Nitrogen Mustardไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนไตรเจนมัสตาร์ด
Nitrogen Mustard Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนมัสตาร์ด, สารประกอบ, สารประกอบไนโตรเจนมัสตาร์ด
Nitrogen Narcosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลับหมดสติจากไนโตรเจน
Nitrogen Oxidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนออกไซด์
Nitrogen Retentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคั่งไนโตรเจน
Nitrogen Unit, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยไนโตรเจนรวม
Nitrogen, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนเหลว
Nitrogen, Retainไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนคั่งในร่างกาย
Nitrogen, Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจนวงแหวน
Nitrogen, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเจ็นรวม, ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
Nitrogenous Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรจีนัสเบส
Nitrogenous Mattersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบที่มีธาตุไนโตรเจน
Nitrogenous Metabolitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคั่งค้างของสารไนโตรเจน
Nitrogenous Organic Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบไนโตรเจ็นอินทรีย์
Nitrogenous Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีไนโตรเจนอยู่ในโมเลกุล
Nitrogenous Substances, Nonproteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบไนโตนเจ็นที่ไม่ไช่โปรตีน
Nitroimidazolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรไอมิดาโซล, ไนโตรอิมิดาโซล, ยา
Nitrolotri-Acetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไนโตรโลไทรอะเซทิก
Nitrophenolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรฟีนอล
Nitroprussideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรพรัสไซด์, ไนโตรปรัสไซด์, ไนโตรพรัสไซด์, ยา ,
Nitroprusside Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาไนโตรปรัสไซด์
Nitroquinolonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรควิโนโลน
Nitrosaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรซามีน, ไนโตรซามีน, สาร, สารที่มีไนโตรเจน, สารไนโตรซามีน
Nitrosationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรเซชั่น, ไนโตรเซชัน
Nitrosoไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรโซ่
Nitroso Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรโซ, สารประกอบ, สารประกอบไนโตรโซ
Nitrosourea Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรโซยูเรีย, สารประกอบ, สารประกอบไนโตรโซยูเรีย
Nitrous Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไนตรัส, ไนตรัสแอซิด
Nitrous Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนตรัสออกไซด์, ไนตรัส ออกไซด์, ก๊าซ
Nobel Prizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรางวัลโนเบล, รางวัลโนเบิล
Nobilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ที่มีความสุภาพ
Noble Prizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรางวัลโนเบล
Nocardiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราโนคาร์เดีย, โนคาร์เดีย, เชื้อ, โนคาร์เดีย
Nocardia Asteroidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนคาร์เดียแอสเตอรอยดีส
Nocardia Brasiliensisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนคาร์เดียบราซิลิเอนซิส
Nocardia Caviaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนคาร์เดียคาเวีย
Nocardia Farcinicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนคาร์เดียฟาร์ซินิคา
Nocardia Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อโพคาร์เดีย, โนคาร์เดีย, การติดเชื้อ
Nocardiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนคาร์ดิเอสิส
Nocardiosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนคาร์ดิโอสิส
Nociceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรับความรู้สึกเจ็บปวด, ตัวรับความรู้สึกเจ็บปวด
Nocturiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน, กลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะ, ต้องลุกขึ้นปัสสาวะหลังเข้านอนแล้ว, ถ่ายปัสสาวะมากเวลากลางคืน, การถ่ายปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน, ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
Nocturnal Emissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกตื่นตัวในทางเพศขณะหลับจริงๆ, การหลั่งน้ำกามระหว่างหลับ
Nocturnal Periodicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏในเวลากลางคืน
Nodal Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดศูนย์กลางของเลนส์ตา
Nodal Sphereไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กตรอนเป็นศูนย์
Nodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปม
Nodes of Ranvierไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมของแรงเวียร์, ปมของเรนเวียร์
Nodes, Goutyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มที่เกิดจากการสะสมผลึกเกลือของกรดยูริคมักเกิน
Nodes, Hilarไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด
Nodes, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองกลุ่มกึ่งทาง
Nodes, Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองที่ลุกลาม
Nodose Gangliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนโดสแกงเกลีย
Nodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติขรุขระ, ลักษณะเป็นตุ่มๆ, ลักษณะเป็นปุ่มโปน
Nodular Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยที่ขดพันกันจนกลม
Nodular Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มหนาทึบ
Nodularity, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นผิวภายนอกมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำ
Nodule, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเดี่ยว, ก้อนเดี่ยวที่ลำคอ
Nodule, Solitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเดี่ยว
Nodulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มใหญ่, ก้อน, ตุ่มนูน, ตุ่ม, ก้อนปุ่ม, ตุ่มไขมันขนาดใหญ่, โนดูล, ก้อนเล็ก, ก้อนกลม, ก้อนเล็กๆ, เซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นกลุ่มๆ
Nodules, Aggregateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเนื้อเยื่อน้ำเหลืองแบบรวมกลุ่ม
Nodules, Calcifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มแคลเซียม
Nodules, Carcinomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนมะเร็ง
Nodules, Cherry-Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มแดงๆ
Nodules, Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนที่ไม่ค่อยเก็บสารกัมมันตภาพรังสี
Nodules, Discrete Miliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาตุ่มเล็กๆกระจายแยกกัน
Nodules, Fibrogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมที่มีลักษณะเป็นเส้นใยมากมาย
Nodules, Hotไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้อที่เก็บสารกัมมันตภาพรังสีมากกว่าส่วนอื, ฮ็อทโนดูล
Nodules, Hyperplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนที่มีจำนวนเซลล์มากขึ้น
Nodules, Microscopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเนื้องอกที่สามารถมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์
Nodules, Muralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเป็นก้อน
Nodules, Pedunculatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนมีก้าน
Nodules, Regeneratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างตุ่มเนื้อขึ้นมาใหม่
Nodules, Regenerativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มเนื้อเกิดขึ้นใหม่
Nodules, Subcutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มเนื้อใต้ผิวหนัง, ตุ่มแข็งใต้ผิวหนัง, ก้อนคลำได้ใต้ผิวหนัง
Nodules, Warmไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนที่เก็บกัมมันตภาพรังสี
Noiseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่รบกวน, เสียง, เสียงรบกวน,
Noise Analysersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือชุดวิเคราะห์เสียงดัง
Noise Dosimetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวิเคราะห์เสียงชนิดติดตัวบุคคล
Noise Generatersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกำเนิดเสียงรบกวน
Noise Level Recordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดระดับเสียงและบันทึกเสียง
Noise Makers, Baranyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำเสียงของบารานี่
Noise Survey Metersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดเสียง
Noise, Crowingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงครืดคราดในคอ
Noise, Excessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงดังเกินไป
Noise, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งรบกวนภายใน
Noise, Maskingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงรบกวน
Noise, Prolonged Exposure to Loudไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้ยินเสียงดังมากอยู่นานๆ
Nomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนมา, โนมา, โรค, แผลแบบแกงกรีน
Nomenclatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตั้งชื่อ, การเรียกชื่อ
Nomeostasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวในร่างกาย
Non Absorbableไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ดูดซึม
Non Biteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่กัด
Non Carbonic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดที่ไม่ใช่คาร์บอนิค
Non Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ต้องสัมผัส
Non Electrolyteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ใช่อีเล็คโตรไลท์
Non Fluctuateไม่ระบุศัพท์บัญญัติใกล้เคียงกัน
Non Functional Disturbanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่พบความผิดปกติของการทำงาน
Non Gonococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองในเทียม
Non Immunizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มจากสัตว์ปกติ
Non Invasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
Non Linearityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่เป็นเส้นตรง
Non Motileไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เคลื่อนที่
Non Nitrogenous Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ไม่มีไนโตรเจนในโมเลกุล
Non Parenteralไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางปาก
Non Pharmacologic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ไม่มีฤทธิ์ระงับปวดในทางเภสัชวิทยา
Non Photosensitive Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ไม่ไวต่อแสง
Non Polarไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีประจุ, ส่วนที่ไม่มีประจุ, ละลายน้ำยาก, ไม่มีขั้ว
Non Polar Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไม่มีขั้ว
Non Productiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนสูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ได้ดี
Non Proliferative Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไม่เพิ่มจำนวน
Non Puerperal periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปกติ
Non Purposefulไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ตรงเป้าหมาย
Non Seeing to Seeing Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนจากรอบนอกเข้าหาตรงกลาง
Non Significantไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีนัยสำคัญ
Non Specific Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาไม่จำเพาะ
Non Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติ่ไม่มีพิษ
Non Vitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาย
Non Volatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระเหย
Non-Acid Fastไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทนกรด
Non-Adherentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ติด
Non-Anastomosing Branchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดที่ไม่ค่อยจะเชื่อมต่อกัน
Non-Aqueousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีน้ำปนอยู่
Non-Atopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีประวัติของโรคภูมิแพ้
Non-Biodegradableไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมดไป, ยาชนิดไม่สลายตัว
Non-Biodegradable Sustained Release Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังยาคุมกำเนิดชนิดที่ไม่สลายตัว
Non-Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่รวมตัว
Non-Burkitt's Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดไม่ใช่เบอร์กิท
Non-Carrierไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีเชื้อ
Non-Cavitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นโพรง
Non-Chromaffin Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อนอน-โครแมฟฟิน
Non-Collapsibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ยุบแฟบ
Non-Compliersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่ไม่ยอมทำตามขั้นตอนการรักษาพยาบาล
Non-Conducting Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่นำไฟฟ้า
Non-Cyclicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นวัฎจักร
Non-Denatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทำลายสภาพธรรมชาติ
Non-Digestionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ย่อย
Non-Dominant Hemisphereไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองข้างที่ไม่เด่น
Non-Drug Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ใช้ยารักษา
Non-Electrolyteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นอิเล็กโทรไลต์, นอน-อิเลคโทรไลท์, สารนอนอิเล็กทรอไลต์
Non-Elevatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่นูนสูงขึ้น
Non-Encapsulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีเปลือกหุ้ม
Non-Fenestratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะไม่เป็นรูตะแกรง
Non-Fluentไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกุกตะกัก
Non-Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทำหน้าที่
Non-Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เกิดอาการ
Non-Health Sectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยอ้อม
Non-Identityไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่างกัน
Non-Infectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ติดเชื้อ
Non-Infectiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ใช่การติดเชื้อ, พวกที่ไม่ใช่การติดเชื้อ
Non-Infectious Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดไม่ติดต่อ
Non-Insulin Mediated Glucose Uptakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ต้องอาศัยอินซูลิน
Non-Ionicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่ไม่มีประจุ
Non-Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นเส้นตรง
Non-Luminousไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดไม่เปล่งแสง
Non-Medicated, Inertไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดธรรมดา
Non-Migrantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ไม่ได้ย้ายถิ่น
Non-Motileไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เคลื่อนไหว
Non-Operating Auxiliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับผู้ช่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการรักษา
Non-Organ Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่ไม่จำเพาะต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง, อวัยวะพวกที่ไม่เกี่ยวข้อง
Non-Ossifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นเนื้อกระดูก
Non-Overlappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีความเหลื่อมกัน
Non-Pathogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทำให้เกิดโรค, ไม่ก่อโรค
Non-Pathogenic Organismไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ก่อโรค
Non-Penetratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ได้ทะลุเข้าไป
Non-Polarไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีขั้ว, ส่วนที่ไม่ละลายในน้ำ, ไม่เป็นโพลาร์
Non-Prehensile Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะมือที่ไม่จับสิ่งของ
Non-Professionalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ไม่ใช่วิชาชีพ
Non-Puerperal Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำหมันในสตรีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
Non-Reactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีปฏิกิริยา
Non-Reactive Ingredientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ไม่ออกฤทธิ์
Non-Recordableไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัดไม่ได้
Non-Ruminantไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้อง
Non-Selfไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแปลกปลอม
Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดไม่จำเพาะ, สาเหตุไม่จำเพาะ, แบบไม่จำเพาะ, ไม่จำเพาะเจาะจง
Non-Specificityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาไม่จำเพาะ
Non-Sporebearingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดแท่งที่ไม่มีสปอร์
Non-Steriodไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ใช่สเตียรอยด์
Non-Steroidal inflammatory Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
Non-Syntenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนอยู่บนคนละโครโมโซม
Non-Thrombocytopenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่มีจำนวนเพลตเลทปกติ
Non-Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีพิษภัย
Non-Toxigenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สร้างท็อกซิน
Non-Unionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกไม่ติด
Non-Verbalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิใช่คำพูด, สีหน้าท่าทางที่ไม่ใช่คำพูด
Non-Virulenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีพิษ
Non-Virulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีความรุนแรง
Non-Volatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระเหย
Non-Wettableไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เปียกน้ำ
Nonactivatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ว่องไว
Nonadsorbableไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติไม่ดูดติด
Nonallergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เกิดการแพ้
Nonanatomic Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพขณะรับแรง
Nonantagonisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำงานร่วมกัน
Noncarcinogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทำให้เกิดมะเร็ง
Noncomplianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่ร่วมมือ
Nondiffusibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถแพร่ผ่าน
Nondisjunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ฟองเดียวกัน
Nondisjunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติยังไม่หลุดออกไป, ไม่เท่ากัน
Nonelectrolytesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนอิเล็กโตรไลต์
Nonequilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่สมดุล
Nonexchangeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่แลกเปลี่ยนไม่ได้
Nonfermenterไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถสลายน้ำตาล
Nonfunctional Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพที่ไม่มีแรงกด
Nonglycogenetic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปราศจากสารที่จะให้ไกลโคเจน
Nonhomologousไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่จับคู่กันไม่ได้
Nonimmunogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
Noninflammatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ได้เกิดจากการอักเสบ
Noninvasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่รุกราน
Nonionicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ไม่ประจุ
Nonirritation Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระคายเคือง
Nonlinearไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างไม่ใช่เส้นตรง
Nonmast-Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน็อนมาสทเซลล์
Nonmetabolized Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
Nonmetallicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอโลหะ
Nonmetastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติยังไม่กระจาย
Nonnarcotic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอื่นๆที่ไม่ใช่ฝิ่น
Nonorganic Causesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีพยาธิสภาพ
Nonoxidizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถสลายน้ำตาล
Nonparticipationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดความร่วมมือ
Nonpathogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ก่อโรค
Nonperiodicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพบได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
Nonpersistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่สลายตัวง่าย
Nonpharmacologic Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา
Nonpharmacologic Measuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีที่ไม่ต้องใช้ยา
Nonplanarไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน
Nonpolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีขั้ว
Nonpurulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีหนอง
Nonselfไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ใช่ของตนเอง, สิ่งแปลกปลอม
Nonspecificไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่ไม่มีความจำเพาะ, ลักษณะไม่จำเพาะ
Nonstringyไม่ระบุศัพท์บัญญัติดึงยึดเป็นเส้นไม่ได้มาก
Nonsuperimposableไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถซ้อนทับกันได้อย่างสนิท
Nontoxic, Practicallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นพิษน้อยมาก
Nonunionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะกระดูกไม่ติด
Nonviableไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่โตพอที่จะมีชีวิตรอด
Nopalmateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนปาลเมท
Nor Codeineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์โคเดอิน
Nor-Ethisteroneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์เอทิสเตอโรน
Nor-Progestinไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์โปรเจสติน
Noradrenalineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์แอดรีนาลีน, นอร์แอดรินาลิน
Noradrenergic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์อะดีเนอร์จิกแอกทิวิที
Norbormideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์บอร์ไมด์
Nordihydroguaiaretic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์ไดไฮโดรไกวอะเรติคแอสิด
Nordiolไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์ไดออล
Norepinephrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนนอร์อีปิเนฟริน, นอร์อีพิเนฟริน, นอร์อีปิเนฟรีน, นอร์-อีพิเนฟริน, นอร์เอปิเนฟฟริน, นอร์เอพิเนฟริน
Norethindroneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์เอธินโดรน, นอร์เอทินโดรน, สาร
Norethindrone Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์เอธินโดรนในยาเม็ด
Norethylnodrelไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์เอททิลโนเดรล
Norgestrelไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์เจสเตรล, นอร์เจสเตรล, สาร
Norleucineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์ลิวซีน
Normal Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิริยาปกติ
Normal Bacterial Floraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่เป็นธรรมดาในร่างกาย, แบคทีเรียประจำถิ่น
Normal Controlsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มควบคุมปกติ
Normal Daily Lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียไปตามปกติในรอบ 24 ชั่วโมง
Normal Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของค่าที่ได้แบบรูประฆัง, การกระจายโค้งปกติ, การกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบปกติหรือโค้งปกติ, การกระจายแบบปกติ, การแจกแจงปกติ, การกระจายเข้าใกล้โค้งปกติ, ลักษณะเป็นโค้งปกติ, การแจกแจงเป็นปกติ
Normal Floraไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ตามปกติ, จุลชีพเจ้าถิ่น, เชื้อที่มีอยู่ในตัวเรา, นอร์มอลฟลอรา, เชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในปากและคอ, จุลชีพประจำ, แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ตามร่างกายตามปกติ, สภาวะปกติของเชื้อ, นอร์มัลฟลอร่า, มีอยู่ตามปกติในร่างกาย, จุลชีพประจำถิ่น, เชื้อที่มีอยู่ประจำถิ่น
Normal Human Floraไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์มัลฟลอร่าของร่างกายที่ปกติ
Normal Microbial Floraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อจุลชีพที่อาศัยอยู่ในร่างกายตามปกติ, จุลชีพประจำถิ่น
Normal Motor Unit Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไฟฟ้าที่พบในกล้ามเนื้อปกติที่มีการเกร็งตัว
Normal Rangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าปกติ, พิสัยของค่าปกติ
Normal Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ
Normal Sheddingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุดออกไปเอง
Normal Valuesไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าปกติ
Normalityไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์มาลิตี้
Normalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่และมีชี, ชีวิตแบบปกติชน
Normotensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันโลหิตปกติ
Normozoospermiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าปกติของการวิเคราะห์น้ำอสุจิ
Normsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปทัสถาน, ค่าปกติ, ปกติวิสัย, กลุ่มมาตรฐาน, ปทัฏฐาน, เกณฑ์ปกติ
Norplantsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์พลานท์, ยาฝังนอร์แพลนท์
Noscapineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน็อสคาปีน
Noseไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูก
Nose Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาความสะอาดของรูจมูก
Nose Deformities, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูกผิดรูปหลังกำเนิด, จมูกผิดปกติ
Nose Deformity, Saddleไม่ระบุศัพท์บัญญัติดั้งจมูกยุบ
Nose Glabellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหมุนแรกใช้แนวดั้งจมูก
Nose Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูก, เนื้องอก
Nose Wrinklingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำจมูกย่นคล้ายจมูกกระต่าย
Nose, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำหน้าที่แทนจมูก
Nose, Collapsedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดั้งจมูกยุบ
Nose, Rabbitไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำจมูกย่นคล้ายจมูกกระต่าย
Nose, Saddleไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูกแบนแบบอานม้า, จมูกหัก, ดั้งจมูกยุบลง
Nose, Urturnedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายจมูกเชิดรั้น
Nosebleedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดกำเดา
Noseclipไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมบีบจมูก
Nosenthal Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดความถ่วงจำเพาะ
Nosepieces, Revolvingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นที่สวมเลนส์ใกล้วัตถุ
Nosocomialไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อสู่ผู้อื่นในสถานพยาบาล, เชื้อที่เกิดจากโรงพยาบาล
Nosocomial Acquired Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล
Nosocomial Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในโรงพยาบาล, การติดเชื้อจากโรงพยาบาล
Nostrilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูจมูก
Nostrumsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากลางบ้าน, ยาเถื่อน
Not Doing Wellไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการไม่ผิดปกติ
Not Especially Dangerousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีพิษไม่มากนัก
Not Iso-Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดูดน้ำผ่านเยื่อกั้นไม่เท่ากัน
Not Locus-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีตำแหน่งจำเพาะแน่นอน
Not Pathognomonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ใช่เป็นลักษณะเฉพาะของโรค
Not Self-Healingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่หายเอง
Not Typicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่แน่นอน
Notationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหมายทางสถิติ
Notation, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทั่วไป
Notchไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยัก, รอยเว้า, ขั้ว, ร่อง, รอยบุ๋ม, รอยบาก
Notch Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปอานม้า
Notch, Semilunarไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบุ๋มรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
Notchedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยหยักตรงหัว
Notes, Progressไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกความก้าวหน้า, การบันทึกการเปลี่ยนแปลง, บันทึกการเปลี่ยนแปลง, การบันทึกการเปลี่ยนแปลง
Notificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจ้งความ
Notochordไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนโตคอร์ด
Notochordal Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนโตคอร์ดาลเพลท
Notochordal Splitting Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีเกี่ยวกับการแยกเป็นช่องของโนโตคอร์ด
Notumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนตั้ม
Nourishingไม่ระบุศัพท์บัญญัติบำรุงผิวได้ดี
Nourishing Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมบำรุงผิว
Novalginไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนวาลยิน
Novobiocinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนโวไบโอซิน
Nozzlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวต่อ, รูหัวฉีด
Nozzles, Plasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุกพลาสติก
Nuchal and Spinal Rigidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อที่คอและกระดูกสันหลังเกร็งมาก
Nuchal Armไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนไขว้ไปทางด้านหลังศีรษะ
Nuchal Rigidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอแข็ง
Nuclear Atypiaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียร์อทีเปีย
Nuclear Chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนประจุของนิวเคลียส
Nuclear Charge, Effectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอำนาจดึงดูดอิเล็กตรอน
Nuclear Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
Nuclear Fissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชัน
Nuclear Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงนิวเคลียร์
Nuclear Fusionไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียร์ฟิวชัน
Nuclear Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มนิวเคลีย
Nuclear Inclusion Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียอินคลูชันบอดี
Nuclear Magnetic Resonanceไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียร์แมกเนติคเรโซแนนซ์, นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์, นิวเคลียร็ แม็กเนติก เรโซแนนซ์, นิวเคลียร์แมกนีทิกเรโซแนนซ์
Nuclear Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติมวลของนิวเคลียส
Nuclear Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารในนิวเคลียส
Nuclear Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Nuclear Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มนิวเคลียส, นิวเคลียร์เมมเบรน
Nuclear Physicsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียร์ฟิสิกส์, ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Nuclear Polarityไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดขั้วของนิวเคลียส
Nuclear Poresไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูพรุน
Nuclear Power Plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงไฟฟ้าปรมาณู
Nuclear Power Sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
Nuclear Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยานิวเคลียร์
Nuclear Remnantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่เหลือของนิวเคลียส
Nuclear Sizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดนิวเคลียส
Nuclear Warfareไม่ระบุศัพท์บัญญัติสงครามนิวเคลียร์
Nucleasesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีเอส
Nucleationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล่อผลึก
Nucleiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเซลล์ประสาท
Nuclei, Dropletไม่ระบุศัพท์บัญญัติละอองไอ, ละอองนิวคลีไอ
Nuclei, Hyperchromaticไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสติดสีเข้ม
Nuclei, Hyperlobatedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสแบ่งเป็นหลายๆก้อน
Nuclei, Owl-Eyedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสมีรูปร่างคล้ายตานกฮูก
Nuclei, Sensory, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มนิวเคลียจำเพาะของประสาทสัมผัส
Nucleic Acid Hybridizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไฮบริไดซ์ของกรดนิวคลีอิค
Nucleic Acid, Denaturation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียสภาพธรรมชาติของกรดนิวคลีอิค
Nucleic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดนิวคลีอิก, กรดนิวคลีอิค
Nucleic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดนิวคลีอิก
Nucleic Acids, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดนิวคลีอิคที่ได้จากไวรัส
Nucleinไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีอิน
Nucleinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีอิเนส
Nucleocapsidไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอแคพสิด
Nucleocytoplasmic Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสกลมใหญ่
Nucleoliไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลิโอไล, นิวคลีโอไล
Nucleoli, Prominentไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอไล
Nucleolideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอไลด์
Nucleolusไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอลุส, นิวคลีโอลัส, สารในนิวเคลียส, จุดชีวิตเล็กๆ
Nucleonไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีออน
Nucleophileไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอไฟล์
Nucleophilic Aromatic Substitutionไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอฟิลิกอะโรมาติกซับสติติวชัน
Nucleophilic Substitutionไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอฟีลิคซับสทิทิวชั่น
Nucleophilic Substitution Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยานิวคลีโอฟิลิคซับสติทิวชั่น
Nucleoplasmไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอปลาสม, นิวคลีโอพลาสม
Nucleoproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอโปรตีน, สารพวกนิวคลีโอโปรตีน, นูคลีโอโปรตีน, นิวคลิโอโปรตีน, นิวคลีโอโปรตีน, สาร, ส่วนที่เป็นกรดของเซล
Nucleosidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอซิเดส, นิวคลีโอซิเดส, เอนไซม์
Nucleosideไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอไซด์
Nucleoside Phosphorylaseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอไซด์ฟอสโฟริเลซ
Nucleosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินูคลีโอไสด์, นิวคลีโอไซด์, สาร, นิวคลีโอไซด์,
Nucleosides, Purine Containingไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอไซด์ที่ประกอบด้วยพิวรีน
Nucleotidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอทิเดส, นิวคลีโอทิเดส, เอนไซม์
Nucleotide Sequenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงตัวของนิวคลิโอไทด์
Nucleotidesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอไทด์, นิวคลีโอไตด์, นิวคลีโอไทด์, สาร
Nucleotidyltransferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวคลีโอทิดิย์ลทรานสเฟอเรส, นิวคลีโอทิดิลทรานสเฟอเรส, เอนไซม์
Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียส, จุดเกิด, จุดชีพ, แกนเซลล์, จุดชีวิต, แกนกลาง, ตัวแกน
Nucleus Lovingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบเกาะกับนิวเคลียส
Nucleus Pulposusไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสพัลโพซัส
Nucleus Pulposus, Herniatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกดโคนประสาท
Nucleus Tractus Solitariusไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสแทรคตัสโซลิทาเรียส
Nucleus, Eccentricไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสอยู่ชิดไปทางด้านหนึ่งของเซลล์
Nucleus, Mitoticไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสที่แบ่งตัว
Nucleus, Radial Segmentation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสลักษณะเป็นกลีบๆ
Nucleus, Redไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสแดง
Nucleus, Stableไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกนิวเครียสอยู่ตัว
Nucleus, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสแท้
Nucleus, Unstableไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกนิวเครียสที่ไม่อยู่ตัว
Nucleus, Vesicularไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสโปร่งใส
Nuclideไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุกัมมันตรังสี, นิวไคลด์
Nuclide, Daughterไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุกัมมันตรังสีลูก
Nudismไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบเปลือย
Nuisanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุรำคาญ
Nulipไม่ระบุศัพท์บัญญัตินูลิป
Nulliparousไม่ระบุศัพท์บัญญัติยังไม่เคยผ่านการวางไข่เลย, ยังไม่เคยผ่านการคลอดบุตร
Nulliparous Womenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตรีที่ไม่เคยมีบุตร, หญิงที่ยังไม่เคยคลอด
Number, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนสมบูรณ์
Number, Countingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนที่นับได้
Number, Discreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลเป็นตัวเลขชนิดไม่ต่อเนื่อง
Numbering Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบตัวเลข
Numbers, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนเปรียบเทียบ
Numbnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหน็บ
Numerals, Romanไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขโรมัน
Numeratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเศษ, ตัวตั้ง, เลขตัวเศษ,
Numerical Value, Noไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีค่าเป็นหน่วยตัวเลข
Numerousไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณมาก, มีมากมาย
Nurse Aidไม่ระบุศัพท์บัญญัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
Nurse Anesthetistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาลวิสัญญี
Nurse Midwivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาลผดุงครรภ์
Nurse Practitionersไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาลเวชปฏิบัติ
Nurse Practitioners, Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาลเวชปฎิบัติสำหรับทารกแรกเกิด
Nurse Practitioners, Pediatricไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไปสำหรับเด็ก
Nurse-Patient Relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย, พยาบาล-ผุ้ป่วย, ความสัมพันธ์
Nursemaidไม่ระบุศัพท์บัญญัติพี่เลี้ยง
Nurseriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องเด็กอ่อน, หน่วยบริบาลทารก
Nurseries, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนกเด็กอ่อน, โรงพยาบาล
Nurseries, Newbornไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องเด็กอ่อน
Nursery System, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบห้องเด็กรวม
Nursesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินางพยาบาล, พยาบาล, ผู้พยาบาล, ผู้ดูแลรักษา
Nurses' Aidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ช่วยพยาบาล
Nurses, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุรุษพยาบาล
Nurses, Maternityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาลที่ทำการพยาบาลแก่มารดาและทารก
Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแล, การพยาบาล, การรักษาพยาบาล, พยาบาลศาสตร์
Nursing Assessmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินทางการพยาบาล
Nursing Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลผู้ป่วย, การดูแลด้านการพยาบาล, พยาบาล, การบริการ
Nursing Care Centered on Patientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้การพยาบาลกับผู้ป่วยมุ่งที่ตัวผู้ป่วยและปั
Nursing Care, Intensiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลผู้ป่วยหนักหลังผ่าตัด
Nursing Diagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยการพยาบาล
Nursing Homesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานพยาบาล, สถานพักฟื้น
Nursing Orders and Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้การพยาบาล
Nursing Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาล, การจัดการ
Nursing Recordsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกการพยาบาล, การพยาบาล, ระเบียน
Nursing Service, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลของโรงพยาบาล, บริการ, โรงพยาบาล, การบริการการพยาบาล
Nursing Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการด้านการพยาบาล, การพยาบาล, การบริการ
Nursing Stationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานีกลางพยาบาล
Nursing Womenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแม่ลูกอ่อน
Nursing, Supervisoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลนิเทศ
Nursing, Teamไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลเป็นทีม
Nutmegไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกจันทร์เทศ, จันทร์เทศ
Nutmeg Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะนัทเมก
Nutrient Brothไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเหลว
Nutrient Inadequacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดสารอาหาร
Nutrient Intakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้รับสารอาหาร
Nutrient Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะต่างๆ
Nutrient Requirementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการสารอาหาร
Nutrientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหาร
Nutrients Utilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหารที่เป็นประโยชน์
Nutrients, Adequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหารครบถ้วน
Nutrients, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนะจำเป็น
Nutrients, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนะอนินทรีย์
Nutrients, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนะอินทรีย์
Nutriliteไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวทริไลท์
Nutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร, โภชนาการ
Nutrition Assessmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดภาวะโภชนาการ
Nutrition Assessment, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดภาวะโภชนาการโดยทางตรง, การวัดภาวะโภชนาโดยตรง
Nutrition Assessment, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดภาวะโภชนาการทางอ้อม, การวัดภาวะโภชนาการโดยทางอ้อม
Nutrition Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดอาหาร, โรค, โภชนาการผิดปกติ, โภชนาการ, โรค, ทุโภชนาการ
Nutrition Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนศึกษา
Nutrition for Adolescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการสำหรับเด็กวัยรุ่น
Nutrition for Adultsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่
Nutrition for Infancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการสำหรับทารก
Nutrition for Middle Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสำหรับคนวัยกลางคน
Nutrition for Old Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
Nutrition for Pre-School Childไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
Nutrition for Pregnancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการสำหรับหญิงมีครรภ์
Nutrition for School Childไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน
Nutrition Historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติด้านโภชนาการ
Nutrition Imbalanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการที่ไม่สมดุลย์
Nutrition Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาทางโภชนาการ
Nutrition of Bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสำหรับเชื้อแบคทีเรีย
Nutrition on Specialized Cellular Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหารต่อเซลล์
Nutrition Projectไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการโภชนาการ
Nutrition Surveysไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจภาวะโภชนาการ, โภชนาการ, การสำรวจ
Nutrition, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหาร
Nutrition, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนศาสตร์คลินิค
Nutrition, Modernไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการปัจจุบัน
Nutrition, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนบำบัด
Nutrition, Under, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดสารอาหารเรื้อรัง
Nutritional Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดสารอาหาร, การขาดอาหาร
Nutritional Deficiency Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดสารอาหาร
Nutritional Deficiency, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดอาหารมากๆ
Nutritional Deprivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทอดทิ้งให้ขาดอาหาร
Nutritional Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคโภชนาการ, โรคที่เกิดจากการขาดอาหาร
Nutritional Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคโภชนาการ
Nutritional Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางโภชนาการ
Nutritional Efficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพของโภชนาการ
Nutritional Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางโภชนาการ
Nutritional Factors, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางโภชนาการที่จำเป็น
Nutritional Implicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัวพันทางโภชนาการ
Nutritional Requirementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการสารอาหาร
Nutritional Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะทางโภชนาการ, ภาวะโภชนาการ, สถานะภาพทางโภชนาการ
Nutritional Status, Badไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
Nutritional Status, Goodไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะโภชนาการที่ดี
Nutritional Supplement, Intraamnioticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารเสริมเข้าถุงน้ำคร่ำ
Nutritional Supplementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหารที่ใช้เติมลงในอาหาร
Nutritional Surveillanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเฝ้าระวังทางโภชนาการ, เฝ้าระวังเกี่ยวกับโภชนาการ
Nutritional Surveysไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจภาวะโภชนาการ
Nutritional Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยอาหาร
Nutritional Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยอาหาร
Nutritionally Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
Nutritionistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนากร
Nutritive Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำหน้าที่นำอาหารมาเลี้ยง, นำอาหารมาเลี้ยง
Nutritve Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการ, คุณค่าทาง
Nutsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วเหลืองเปลือกแข็งและถั่วเปลือกอ่อน, ถั่วนัท, ผลไม้เปลือกแข็ง, ลูกนัท, ผลไม้เปลือกแข็ง
Nuts, Ivoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกปาล์ม
Nyctalopiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตาบอดเวลาพลบหรือกลางคืน, การมองไม่เห็นในเวลากลางคืน, นิคทาโลเปีย, มองไม่เห็นในที่มืด, บอดกลางคืน
Nyctalopiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาบอดกลางคืน
Nycticebus Tardigradusไม่ระบุศัพท์บัญญัตินางอาย
Nylonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าไนลอน, ไนลอน
Nymphไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนิมฟ์, นิ้มระยะตัวอ่อนของแมลง, ตัวอ่อน, ระยะวัยรุ่น
Nymphal Instarsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะของวัยรุ่น
Nymphomaniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัณหาจัดในหญิง, ประเภทมีความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ, บ้าผู้หญิง, อาการคล้ายกระสันต์, นิมโฟแมเนีย, ความต้องการร่วมเพศอย่างมากโดยไม่สามารถยับยั้งใจ
Nystagmusไม่ระบุศัพท์บัญญัติตากระตุกไปมา, ตากระตุก, อาการสั่นของลูกตา, นัยน์ตากระตุก, การเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างเร็วไม่อยู่กับที่, การเคลื่อนไหวผิดปกติของลูกตาแบบนิสแตกมัส, อาการตากระตุก, กล้ามเนื้อตากระตุก, ตากลอก, ขยับลูกตาและกล้ามเนื้อตาไม่ได้, ลูกตากลอกไปมาเอง, การกระตุกของลูกตา, การกระตุกของนัยน์ตา, การสั่นของลูกตา
Nystagmus, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินัยน์ตากระตุกไปทางข้าง
Nystagmus, Markedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาสั่นมาก
Nystagmus, Rotatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัตินัยน์ตากระตุกเป็นรูปวงกลม
Nystatinไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิสตาติน, นิย์สเตติน, ยานีสแตติน,