บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 9 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Web site developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาเว็บไซต์
Web-based instructionการสอนบนเว็บWBIการสอนบนเว็บ
Web-based instructionการสอนบนเว็บ การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐานการสอนบนเว็บ การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Websiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเว็บไซต์
Weedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคัดหนังสือออก
See also: Discard
Wide Area Network (WAN)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่ายระยะไกล
Work in public domainไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมบัติสาธารณะ
World Wide Web (WWW)เวิล์ดไวด์เว็บเวิล์ดไวด์เว็บ
Wrapperใบหุ้มปกใบหุ้มปก
See also: Book jacket