บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 44 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Tableไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาราง
Tableตารางตาราง
Table of contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารบัญ, สารบาญ
Table of illustrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารบัญภาพ
Tagไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขตข้อมูล
Tape cassetteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทปตลับ
Tape recordingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบบันทึกเสียง (Tape recording)
Tape reelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทปม้วน
Teacher -librarianไม่ระบุศัพท์บัญญัติครูบรรณารักษ์
Technical Information Access Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติTIACศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
Technical reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานการวิจัย
Technical services (Libraries)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานเทคนิค (ห้องสมุด)
Technology assessmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินเทคโนโลยี
Technology preservationการสงวนรักษาเทคโนโลยีการสงวนรักษาเทคโนโลยี
See also: Emulation, Migration, Refreshing
Telephone directoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดโทรศัพท์
Term paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาคนิพนธ์
Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มินัล, เครื่องปลายทาง
Tertiary sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารตติยภูมิ
Tertiary sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งข้อมูลตติยภูมิ
Textbookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือตำรา
Textbook ไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือตำรา
Thai Library Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติTLAสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
Theft (Library)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขโมยในห้องสมุด
Thematic mapไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนที่เฉพาะเรื่อง
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์ศัพท์สัมพันธ์
Thesisวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์
See also: Dissertations
thread sewingเย็บกี่การทำเล่มหนังสือโดยการเย็บด้ายวิธีหนึ่ง มักใช้สำหรับหนังสือที่มีความหนามากและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ เช่น หนังสืออ้างอิงต่างๆ
Thumb indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีหัวแม่มือ, ดรรชนีริมกระดาษ
Thumb indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีหัวแม่มือ ดรรชนีริมกระดาษ
Titleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อเรื่อง
Title cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรชื่อเรื่อง
Title indexดรรชนีชื่อเรื่องดรรชนีชื่อเรื่อง
See also: Index
Title pageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าปกใน
Title pageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าปกใน
Title properไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อเรื่องที่เหมาะสม, ชื่อเรื่องจริง
Tracingแนวสืบค้นแนวสืบค้น
Trade bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมที่สำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือจัดทำขึ้นเพื่อการ ค้า, บรรณานุกรมเพื่อการค้า
Trade directoryไม่ระบุศัพท์บัญญัตินามานุกรมสถาบัน
Transactionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานของสมาคมหรือสถาบันทางวิชาการ
Translatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้แปล
Transparencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโปร่งใส
Transparencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโปร่งใส
Travel guideไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือนำเที่ยว
Traveling libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเคลื่อนที่