บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 31 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Rackไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่วางนิตยสาร
Rare bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือหายาก
Reader's advisory serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการแนะนำการอ่าน
Reader’s advisory serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการแนะนำการอ่าน
Ready referenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที
Real-time data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลแบบทันที
Reclassificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดหมู่หนังสือใหม่
Record structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างข้อมูล
Recordingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเสียง
Reference bookหนังสืออ้างอิง หนังสืออ้างอิง
Reference deskไม่ระบุศัพท์บัญญัติโต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference interviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง
Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference questionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำถามอ้างอิง
Reference serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการตอบคำถาม
Refreshingการปรับสภาพการปรับสภาพ
See also: Migration, Technology preservation
Relative indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีสัมพันธ์
Remote accessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าถึงระยะไกล
Renewไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่ออายุ
Rental libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้เช่าหนังสือ
Repositoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลังเก็บ สถานที่เก็บ (ข้อมูลดิจิทัล ฐานข้อมูล) แหล่งที่อยู่ (เว็บไซต์)
Reprintไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์ซ้ำ
Reprint editionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับพิมพ์ซ้ำ
Research reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานการค้นคว้าวิจัย
Research serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการช่วยการวิจัย
Reserve cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรจอง
Reserved bookหนังสือจองหนังสือจอง
Retrospective bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่มีพิมพ์เผยแพร่นานแล้ว
Reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทวิจารณ์, บทปริทัศน์
Revised editionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับแก้ไข
Running titleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อเรื่องประจำหน้า