บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 27 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Official recordไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกทางราชการ
Omnibus volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปกิณกคดี
Online bibliographic searchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์
Online data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์
Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ บริการสารสนเทศแบบออนไลน์
Online library catalogไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการบรรณานุกรมออนไลน์
Online Public Access Catalog รายการเข้าถึงแบบออนไลน์OPACรายการเข้าถึงแบบออนไลน์
Ontologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติออนโทโลยี
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีOAการเข้าถึงแบบเสรี
Open Archival Information System ไม่ระบุศัพท์บัญญัติOAISระบบสารสนเทศจดหมายเหตุแบบเปิด
Open Archives Initiativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติOAIโครงการริเริ่มคลังสาระถาวรด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด
Open shelfไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเปิด
Open source softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติOSSโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
Optical data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลด้วยแสง
Oral historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติจากคำบอกเล่า
Oral historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติศาสตร์บอกเล่า
Orphan workไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิขสิทธิ์กำพร้า
Out of printไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดตลาด
Out of print bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือขาดตลาด
Out of stockไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำหน่ายหมด
Outsourcingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดจ้างคนภายนอก
Over dueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกินกำหนดส่ง
Overdue bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือเกินกำหนดยืม
Oversize bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
Oversized bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
Ownershipไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมสิทธิ์