บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 37 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้ MARCการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้
Machine translatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลภาษาด้วยเครื่อง
Magazineนิตยสารนิตยสาร เขียนทับศัพท์ว่า แมกาซีน
Main cardบัตรหลักไม่ระบุความหมาย
See also: Added card, Shelf list card, Shelflist card
Main entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการหลัก
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ
Management information systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ
Management Information Systemระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Manualไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือคู่มือ
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนต้นฉบับตัวเขียน
Mapไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนที่
Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อ
Metadataเมทาดาทาเมทาดาทา
See also: Dulin Core Metadata
Microcardไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครคาร์ด
Microficheไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครฟิช
Microficheไมโครฟิชไมโครฟิช
Microfilmไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครฟิล์ม
Microfilm readerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม
Microformไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุย่อส่วน
Migrationการย้ายข้อมูลการย้ายข้อมูล
See also: Refreshing, Technology preservation
Military libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดทหาร
Mixed notationสัญลักษณ์ประสมสัญลักษณ์ประสม
See also: Expressive notation, Hierarchical notation, Mnemonic Aids, Notation, Pured notation
Mnemonic Aidsสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำ
See also: Expressive notation, Hierarchical notation, Mixed notation, Notation, Pured notation
Modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ่นจำลอง
Modemไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเด็ม
Moldไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรา
Monographไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือ, เอกสารทางวิชาการ
Monographเอกสารเฉพาะเรื่องเอกสารทางวิชาการ
Monograph arrearagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือค้าง
See also: Backlog
Motion pictureไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพยนตร์
Mouseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมาส์
Multilingual dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมหลายภาษา
Multimediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อประสม, มัลติมีเดีย
Museumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิพิธภัณฑ์
Museum curatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติภัณฑารักษ์
Music libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดดนตรี
Mythไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทพปกรณัม