บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 50 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Library lendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ
See also: Circulation service, Library circulation
Language dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมภาษา
Language dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมภาษา
Law and literatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมายกับวรรณกรรม
Law libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดกฎหมาย
Leafletไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นปลิว
Learning organizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์การแห่งการเรียนรู้
Legendไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำนาน
Legendตำนานตำนาน
Letterpressไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์
Librarianไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษ์
Libraries-Professional ethicจรรยาบรรณบรรณารักษ์จรรยาบรรณบรรณารักษ์
Libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุด
Library administrationการบริหารงานห้องสมุดการบริหารงานห้องสมุด
Library administratorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้บริหารห้องสมุด
Library and continuing educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดกับการศึกษาต่อเนื่อง
Library and information scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติLISบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Library automationไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดอัตโนมัติ
Library buildingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาคารห้องสมุด
Library Bulletinsวารสารห้องสมุดวารสารห้องสมุด
Library cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรห้องสมุด
Library circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ
See also: Circulation service, Library lending
Library classificationการจัดหมู่หนังสือการจัดหมู่หนังสือ
See also: Classification System
Library cooperationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
Library editionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับห้องสมุด
Library employeeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลากรห้องสมุด
Library fund raisingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระดมเงินทุนของห้องสมุด
Library handbookคู่มือการใช้ห้องสมุดคู่มือการใช้ห้องสมุด
Library hourไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาเปิดทำการของห้องสมุด
Library information networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่ายห้องสมุด
Library instruction serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด
Library materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรห้องสมุด
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันLCระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
Library of Congress Subject Headingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติLCSHหัวเรื่องระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
Library orientationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
Library patronไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ใช้ห้องสมุด
Library personnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Library professionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาชีพห้องสมุด
Library public relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
Library scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษศาสตร์
Library stampไม่ระบุศัพท์บัญญัติตราห้องสมุด
Library standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรฐานห้องสมุด
Library standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรฐานห้องสมุด
Library statisticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถิติห้องสมุด
Library use studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาการใช้ห้องสมุด
Library's pageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าลับเฉพาะ
Literary awardไม่ระบุศัพท์บัญญัติรางวัลวรรณกรรม
Literatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวรรณกรรม
Locationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งของทรัพยากรสารสนเทศ
Lots of Copies Keep Stuff Safeไม่ระบุศัพท์บัญญัติLOCKSSล็อคคิส