บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 21 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Gameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกม
Gatheringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับกลุ่ม, การชุมนุม, การผนวก
Gazetteราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
General Material Designation ไม่ระบุศัพท์บัญญัติGMDคำระบุประเภทวัสดุอย่างกว้าง ๆ
General reference booksไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสืออ้างอิงทั่วไป
Geographic divisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งหัวเรื่องตามภูมิศาสตร์
Geographic information systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติGISระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติGISระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographical dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมภูมิศาสตร์
Ghost writerนักเขียนผีนักเขียนผี
Giftไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค
Globeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกโลก
Glossaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอภิธานศัพท์
Government libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดรัฐบาล
Government publicationสิ่งพิมพ์รัฐบาลสิ่งพิมพ์รัฐบาล
See also: Cataloging of government publications, Government document
Graphical user interfaceส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้GUIส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้
Grey Literatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่
Guide bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือนำเที่ยว
Guide cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรแบ่งตอน
Guidebookหนังสือนำเที่ยวหนังสือนำเที่ยว