บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 31 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
E-mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Economics libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเศรษฐศาสตร์
Editionครั้งที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์
Editorบรรณาธิการ บรรณาธิกรณ์บรรณาธิการ บรรณาธิกรณ์ สาราณียกร
Editorialไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบรรณาธิการ
Educational Technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีการศึกษา
Electronic bookหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Electronic data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Electronic document delivery serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
Electronic journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติE-journalวารสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic publishingไม่ระบุศัพท์บัญญัติe-Publishingการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Eletronic data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Encyclopediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารานุกรม
End paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบยึดปก
End paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบยึดปก
End papersใบยึดปกใบยึดปก
End userผู้ใช้ขั้นปลายผู้ใช้ปลายทาง
Enlarge editionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับแก้ไข
Enlargementไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับขยายตัวพิมพ์
Entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการ
Ephemeraไม่ระบุศัพท์บัญญัติของสะสม
Epicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมหากาพย์
Error messages (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
Essayความเรียงความเรียง
Et alliiไม่ระบุศัพท์บัญญัติและคนอื่น ๆ
Ethernetไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเทอร์เน็ต (ระบบเครือข่ายเฉพาะที่)
Experiencing Collaborativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมความร่วมมือ
Expert system (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติESระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
Expressive notationสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
See also: Hierarchical notation, Mixed notation, Mnemonic Aids, Notation, Pured notation
Expurgated editionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับตัดทอน