บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 58 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Dairyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุทิน, บันทึกประจำวัน
Data cleansingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำความสะอาดข้อมูล
See also: Data cleaning, data scrubbing
Data contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อหาข้อมูล
Data miningไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาต้าไมนิง
Data structures (Computer sciences)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
Databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูล
Database designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบฐานข้อมูล
Database managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการฐานข้อมูล
Database searchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นหาฐานข้อมูล
Date cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรกำหนดส่ง
Date dueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันกำหนดส่ง
Date due slipไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรกำหนดส่ง
Date of publicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีที่พิมพ์
Date receivedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันที่ได้รับ
Dealerไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแทนจำหน่าย
Debugไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแก้จุดบกพร่อง
Decentralized catalogingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย
See also: Centralized cataloging
Decimal classificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยม
Decimal systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทศนิยม
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ดีเอสเอส)DSSระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Dedication pageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าคำอุทิศ
Demographic libraryห้องสมุดประชากรศาสตร์ไม่ระบุความหมาย
Dental libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดทันตแพทย์
Depositoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่เก็บ ที่ฝาก
Depository libraryห้องสมุดรับฝากห้องสมุดรับฝาก
Descriptive bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมเชิงพรรณนา
Descriptive catalogingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลงรายการเชิงพรรณนา
Desk dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมฉบับตั้งโต๊ะ
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้DCการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
See also: Classification, Dewey Decimal
Diagramแผนภาพแผนภาพ
Dialect dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมภาษาถิ่น
Diaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุทิน
Dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรม
Dictionary standไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่วางพจนานุกรม
Digestไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือย่อ
Digitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิทัล
Digital electronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัลไม่ระบุความหมาย
Digital Object Identifierไม่ระบุศัพท์บัญญัติDOIตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล
See also: OpenURL, Persistent Identifiers
Digital videoไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิทัลวิดีโอ
Digitizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดิจิไทซ์
Directional questionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำถามโดยตรง
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Discardไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำหน่ายหนังสือออก
See also: Weeding
Dissertationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
Dissertationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยานิพนธ์
Documentเอกสารเอกสาร
Document Delivery Serviceบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ
Document surrogateตัวแทนเอกสารตัวแทนเอกสาร
See also: Abstracting and indexing service, Indexing
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี
Documentation centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์เอกสารสนเทศ, ศูนย์บริการเอกสาร
Domain nameชื่อโดเมนชื่อโดเมน
Downloadไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาวน์โหลด
Dublin Core Metadataดับลินคอร์เมทาดาทาDCดับลินคอร์เมทาดาทา
See also: Metadata
Due dateไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันกำหนดส่ง
Duplicateไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำลอง ทำซ้ำ ถ่ายสำเนา
Dust jacketใบหุ้มปกใบหุ้มปก
See also: ฺBook jacket
Dust wrapperใบหุ้มปกใบหุ้มปก
See also: Book jacket