บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 109 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Caldecott medalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรางวัลเหรียญคัลดีคอต
Caldecott medalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรางวัลเหรียญคัลดีคอต
Call numberเลขเรียกหนังสือเลขเรียกหนังสือ
Captureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก็บเกี่ยว
Card catalog cabinetตู้บัตรรายการตู้บัตรรายการ
Card sorterไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงเรียงบัตรรายการ
Cartographic materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุแผนที่
Cartoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการ์ตูน
Catalized catalogingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง
See also: Decentralized cataloging
Catalogแค็ตตาล็อกบัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ
Catalog cardบัตรรายการ บัตรรายการ
Catalog copyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรร่าง
Catalogerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษ์ผู้ทำบัตรรายการ
Catalogingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำบัตรรายการ, การลงรายการทางบรรณานุกรม
Cataloging in Publication การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ CIPการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์
Cataloging of audio-visual materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำบัตรรายการโสตทัศนวัสดุ
Cataloging of government publicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำรายการสิ่งพิมพ์รัฐบาล
Cataloging of manuscriptไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำบัตรรายการต้นฉบับตัวเขียน
Cataloging of mapsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำบัตรรายการแผนที่
Cataloging of nonbook materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำบัตรรายการวัสดุไม่ตีพิมพ์
Cataloging of serial publicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำบัตรรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Catch lettersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักษรนำทาง
Catchwordคำนำทางคำนำทาง
Categoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ หมวดหมู่ ประเภท
CD-ROMไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีดี-รอม
Centralized catalogingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง
See also: Decentralized cataloging
Chapterไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอน, ส่วน, บทหนึ่งของหนังสือ
Chartไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิ
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนดแหล่งข้อมูลที่กำหนด
Children's dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมสำหรับเด็ก
Children's encyclopediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารานุกรมสำหรับเด็ก
Children's literatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือสำหรับเด็ก
Children’s literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก วรรณกรรมสำหรับเด็ก
Choice of Access Pointsการเข้าถึงรายการวัสดุสารสนเทศ การเข้าถึงรายการวัสดุสารสนเทศ
See also: Access point
Chronological arrangementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี
Circulation serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ
See also: Library circulation, Library lending
Citation analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์การอ้างถึง
Citation footnoteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชิงอรรถอ้างอิง
Citation footnoteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชิงอรรถอ้างอิง
Citation Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีการอ้างอิง
Claimไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทวง
Classification systemระบบจัดหมู่ของห้องสมุดระบบจัดหมู่ของห้องสมุด
See also: Colon classification, Dewey Decimal Classification, Library classification, Library of Congress Classification System
Classification, Dewey Decimalการวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้DDC, DCการวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
Classification, Library of Congressระบบการจัดหมู่รัฐสภาอเมริกันการวิเคราะห์หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
See also: Library of Congress Classification System
Clearinghouseไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยงานกลาง
Clickคลิกการใช้นิ้วกดลงไปปุ่มของเมาส์ แล้วดีดนิ้วออกทันที โดยมากจะหมายถึงการใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มซ้ายของเมาส์ แต่ถ้ากดที่ปุ่มขวาของเมาส์ จะเรียกว่า คลิกขวา
Clip artกฤตศิลป์คลิปอาร์ต ภาพตัดแปะ ภาพตัดปะ
Clippingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฤตภาค
Close shelf systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดชั้นหนังสือระบบชั้นปิด, ระบบชั้นปิด
Closed stacksไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นปิด
Coauthorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้เขียนร่วม นักประพันธ์ร่วม เขียนร่วมกัน
CODEN for Periodicals Titlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติCODENระบบ CODEN สำหรับชื่อวารสาร
Codexไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเดกซ์
Collationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณลักษณ์
Collationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณลักษณ์
Collectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรห้องสมุด
Collection analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
Collection developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Collection Development (Libraries)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
Collection evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินคุณค่าทรัพยากรห้องสมุด
Collection management (Libraries)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการทรัพยากรห้องสมุด
Collective workไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือรวมเรื่องหลาย ๆ เรื่อง
College librarianไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษ์หัองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Colon classificationระบบโคลอน ระบบโคลอน
See also: Classification system
Comic bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือการ์ตูน
Commercial online databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์
Communication in information scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารทางสารสนเทศศาสตร์
Communication in library scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารทางบรรณารักษศาสตร์
Compact Disk Read Only Memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติCD-ROM ซีดี-รอม
Comparative librarianshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบ
Compilerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้รวบรวม, ผู้เรียบเรียง
Composerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้แต่งทำนองเพลง
Computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยCAIการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Computer gameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกมคอมพิวเตอร์
Computer graphicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer graphicsเรขภาพคอมพิวเตอร์CGCG
Computer network resourcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer programmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Computer securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
Computer softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์
Concise dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมฉบับย่อ
Conference paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารการประชุมทางวิชาการ
Conference room (Library)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องประชุมในห้องสมุด
Congress of Southeast Asian Librarians ไม่ระบุศัพท์บัญญัติCONSALการประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
Conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์
Content analysisการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหา
Content designationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบุเนื้อหา
Content footnoteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชิงอรรถเสริมความ
Controlled languageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาควบคุม
Controlled vocabularyศัพท์ควบคุม, ศัพท์บังคับศัพท์ควบคุม, ศัพท์บังคับ
See also: Subject heading, Thesaurus
Coptic bindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บเล่มแบบคอปติก
Copyไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับ
Copy slipไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรร่าง
Copyrightไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิขสิทธิ์
Copyright infringementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละเมิดลิขสิทธิ์
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์
See also: Copyright page
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์หน้าลิขสิทธิ์
See also: Copyright law
Corporate entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลงรายการชื่อสถาบันเป็นผู้แต่ง
Corporate heading (Cataloging)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการนิติบุคคล
countไม่ระบุศัพท์บัญญัตินับ, การนับ
Coverปกหนังสือปกหนังสือ
Critical bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมเชิงพรรณนา
Cross referenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการโยง
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษาCLIRการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา
Cross-referenceรายการโยง รายการโยง
Crosswalks ไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอสวอล์ค
Current awareness serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติCASบริการข่าวสารทันสมัย
Cyclopediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยานุกรม