บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 82 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Back fileไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับล่วงเวลา
Back issueไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับล่วงเวลา
Backlogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือค้าง
See also: Backlog of books, Backlog of monograph, Book arrearages, Monograph arrearages
Backlog of booksไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือค้าง
See also: Backlog
Backlog of monographไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือค้าง
See also: Backlog
Balladลำนำนิทานลำนำนิทาน, บัลลาด
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์ความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์
Banned bookหนังสือต้องห้ามหนังสือต้องห้าม
Barcodeบาร์โคด, รหัสแท่งบาร์โคด, รหัสแท่ง
Best sellersไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือขายดี
Bestiaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือรวมเรื่องสัตว์ในตำนาน
Bibliographerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม
Bibliographic citationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอ้างถึงบรรณานุกรม
Bibliographic controlการควบคุมทางบรรณานุกรมการควบคุมทางบรรณานุกรม
Bibliographic formatไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
Bibliographic informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดทางบรรณานุกรม ข้อมูลบรรณานุกรม
Bibliographic serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการจัดทำบรรณานุกรม
Bibliographical citationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอ้างถึงทางบรรณานุกรม
Bibliographical informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดทางบรรณานุกรม
Bibliographyบรรณานุกรมบรรณานุกรม
Bibliography of bibliographiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมของบรรณานุกรม
Bibliometricไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีวรรณกรรม, ดรรชนีวรรณกรรม
Bibliominingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำเหมืองข้อมูลบรรณานุกรม
Bibliophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกลัวหนังสือ
Bibliotherapyการบำบัดด้วยหนังสือ , บรรณบำบัด การบำบัดด้วยหนังสือ , บรรณบำบัด
Bilingual dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมสองภาษา
Bindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บเล่ม
Biographical dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักขรานุกรมชีวประวัติ หนังสืออ้างอิงประเภทชีวประวัติ หนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติ
Biographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวประวัติ
Bioinformaticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวสารสนเทศศาสตร์
Boarder termไม่ระบุศัพท์บัญญัติBTคำที่กว้างกว่า
Bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือ
Book and readingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือและการอ่าน
Book arrearagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือค้าง
See also: Backlog
Book auctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมูลหนังสือ
Book cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรหนังสือ
Book caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้หนังสือ
Book clothไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าเย็บปกหนังสือ
Book clubสโมสรหนังสือสโมสรหนังสือ
Book collectingการสะสมหนังสือการสะสมหนังสือ
Book displayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ
Book dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้รับคืนหนังสือ
Book endไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่กั้นหนังสือ
Book exhibitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ
Book fairงานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสืองานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสือ
Book jacketใบหุ้มปกใบหุ้มปก
Book liceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาหนังสือ
Book liceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาหนังสือ
Book listไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายชื่อหนังสือ
Book markที่คั่นหนังสือที่คั่นหนังสือ
Book mobile libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเคลื่อนที่
Book numberเลขหนังสือเลขหนังสือ
Book of quotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสืออัญพจน์
Book pocketไม่ระบุศัพท์บัญญัติซองบัตร
Book repairการซ่อมหนังสือการซ่อมหนังสือ
Book reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ
Book Reviewsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือปริทัศน์ บรรณนิทัศน์ การวิจารณ์ การวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ
Book scoutไม่ระบุศัพท์บัญญัติพ่อค้าหนังสือเก่า
Book selectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกหนังสือ
Book seriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือชุด
Book shelfชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือ
Book sizeขนาดของหนังสือขนาดของหนังสือ
Book talkการเล่าเรื่องหนังสือการเล่าเรื่องหนังสือ
Book truckไม่ระบุศัพท์บัญญัติรถเข็นหนังสือ
Book-wormไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนหนังสือ
Bookbindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บเล่มหนังสือ
Bookendไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่กั้นหนังสือ
Bookletไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลสาร, อนุสาร
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)บรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)
Bookseller and booksellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ขายและการขายหนังสือ
Bookstoreไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้านขายหนังสือ
Boolean operatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรรกะบูลีน
Borrower cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรสมาชิก
Bound periodicalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสารเย็บเล่ม
Branch libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดสาขา
Broad classificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ
Brochureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลปสาร
Brochureแผ่นพับแผ่นพับ
Bugจุดบกพร่องจุดบกพร่อง
Bulletin boardกระดานข่าวกระดานข่าว, บอร์ดประกาศ
Byteไบต์ไบต์