บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 92 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abridged dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมฉบับรวบรัด พจนานุกรมฉบับย่อ
Abstractบทคัดย่อ, นามธรรม บทคัดย่อ, นามธรรม
Abstract bulletinไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสารสาระสังเขป
Abstract Bulletinไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสารสาระสังเขป
Abstract journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสารสาระสังเขป
Abstract periodicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสารสาระสังเขป
Abstracting and indexing serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติA&I Serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี
Abstracting servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการทำบทคัดย่อ บริการทำสาระสังเขป
Abstractorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ทำสาระสังเขป
Academic libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Accessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าถึง
Access controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมการเข้าถึง
Access pointจุดเข้าถึง จุดเข้าถึง
See also: Choice of access points
Accession bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดทะเบียน
Accession dateไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันลงทะเบียน
Accession numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขทะเบียน
Accompanying materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม
Acid Paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษกรด; กระดาษที่มีสภาพเป็นกรด
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ การตอบรับ ประกาศคุณูปการกิตติกรรมประกาศ การตอบรับ ประกาศคุณูปการ คำขอบคุณ
Acquisitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดหา
Acquisition (Libraries)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
Acquisition departmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา
Acquisition of serial publicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดหาวารสาร
Acronymไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำย่อ
Adaptationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับดัดแปลง
Added cardบัตรเพิ่มบัตรเพิ่ม
See also: Main card, Shelf list card, Shelflist card
Added entryรายการเิพิ่ม รายการเิพิ่ม
Adhesive Bindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไสสันทากาว, การเข้าเล่มแบบไสกาว
Adjustable shelfไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเลื่อนได้
Aerial Photographรูปถ่ายทางอากาศรูปถ่ายทางอากาศ
Aggregatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์
Agricultural libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดการเกษตร
Air Drying (Library)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตากลม, การผึ่งลม
Aisleไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินระหว่างตู้หนังสือ
All alongไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บกี่
Almanacไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมพัตสร
Alpha-Numeric System for Classification of Recordings ไม่ระบุศัพท์บัญญัติANSCRระบบการจัดหมู่ทรัพยากรประเภทสื่อบันทึกเสียง
Alphabet bookหนังสือสอนตัวอักษรหนังสือสอนตัวอักษร
Alphabetizationการเรียงลำดับอักษรการเรียงลำดับอักษร
Alphabetizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงลำดับอักษร
Alternative titleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อเรื่องรอง
Ambient Lightแสงล้อมรอบแสงสว่างโดยรอบ
American Library Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมห้องสมุดอเมริกัน
American National Standards Instituteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI)
American National Standards Instituteไม่ระบุศัพท์บัญญัติANSIสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน
Analytic cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรจำแนก
Analytical entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการจำแนก
Ancient inscriptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติจารึกโบราณ
Ancient inscriptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติจารึกโบราณ
Anglo-American Cataloguing Rules หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน AACRหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
Animationแอนิเมชัน, ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว
Annalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือรายปี
Annotated bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณนิทัศน์
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์
Annotatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ทำบรรณนิทัศน์
Annualไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือรายปี
Annual reportรายงานประจำปีรายงานประจำปี
Anonymousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
Anonymous classicไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง
Anonymous workงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง
Anthologyหนังสือรวมเรื่องหนังสือรวมเรื่อง
Antiquarian bookหนังสือโบราณหนังสือโบราณ
Aperture cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรอเพอร์เจอร์
Aperture cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรอเพอร์เจอร์
Appendixภาคผวกภาคผนวก
Architectural drawingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
Archival boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเอกสารจดหมายเหตุ
Archival valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
Archivesจดหมายเหตุ, สถาบันจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุจดหมายเหตุ, สถาบันจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุ
Archivistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักจดหมายเหตุ
Arrangementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดลำดับเนื้อเรื่อง
Arrangementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดลำดับเนื้อเรื่อง
Art libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดศิลปะ
Artificial Intelligenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติAIปัญญาประดิษฐ์
Atlasไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือแผนที่
Audio-visual materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติโสตทัศนวัสดุ
Audiobookหนังสือเสียงหนังสือเสียง
Authorผู้แต่ง ผู้แต่ง
Author abstractไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาระสังเขปของผู้แต่ง
Author analyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการจำแนกผู้แต่ง
Author bibliographiesบรรณานุกรมของผู้แต่งบรรณานุกรมของผู้แต่ง
Author cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรผู้แต่ง
Author entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการชื่อผู้แต่ง, การลงชื่อผู้แต่ง
Author indexดัชนีผู้แต่ง ดัชนีผู้แต่ง
Author numberเลขผู้แต่ง เลขผู้แต่ง
Author portraitภาพผู้แต่งหนังสือภาพผู้แต่งหนังสือ
Authority cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรหลักฐาน
Authority controlการควบคุมรายการหลักฐานการควบคุมรายการหลักฐาน
Authorized biographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวประวัติที่ได้รับมอบอำนาจ
Authorshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนหนังสือ
Authorshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นเจ้าของผลงาน
Autobiographyอัตชีวประวัติอัตชีวประวัติ