พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 141 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Tเทสลาสัญลักษณ์ของหน่วยวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก  ดู tesla
t RNAทีอาร์เอ็นเอดู  transfer RNA
table numberหมายเลขตารางตัวเลขที่แสดงลำดับที่ของตารางสถิติ  (ดู statistical table  ประกอบ)
talcทัลก์แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบแมกนีเซียมซิลิเกต  สูตรเคมีคือ Mg3Si4O10(OH)2 มีสีเขียว สีเทา สีขาว หรือสีเงิน ความแข็ง 1 ใช้ทำแป้งผัดหน้าแป้งโรยตัว และใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง)เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P
Tangramแทนแกรมภาพต่อที่เก่าแก่ของจีนโบราณ ใช้เล่นเป็นเกม ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 19 เรียกว่า ฉีเฉียวตู ซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอันแยบยล ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น 5 ใน 7 ชิ้น เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และอีกชิ้นเป็
tappingการกรีดยางการกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย
tarน้ำมันดินของผสมของสารประกอบอินทรีย์มีลักษณะเป็นของเหลวข้น  ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ หรือการกลั่นทำลายวัตถุที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านหิน เป็นต้น
taste budตุ่มรับรสตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม
taxisแทกซิสพฤติกรรมการเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ มีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนที่จะเข้าหา หรือหนีสิ่งเร้านั้น ๆ เช่น การเข้าหาแสงสว่างของพลานาเรีย เป็นต้น
taxonomyอนุกรมวิธานวิชาที่ว่าด้วยการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
technicianเจ้าหน้าที่เทคนิคทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กร
techniqueเทคนิควิธีการหรือความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง
technological processกระบวนการเทคโนโลยีการแก้ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์อย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม ข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล
technological projectโครงงานเทคโนโลยีโครงงานที่เกี่ยวกับการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างหรือพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ แบบจำลองหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยมีขั้นตอนการทำงานอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเทคโนโลยี
technological situationสถานการณ์เทคโนโลยีสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความต้องการทางเทคโนโลยี
technological systemระบบเทคโนโลยีระบบที่มีองค์ประกอบทางเทคโนโลยี และทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง
technologyเทคโนโลยีการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์
technology evolutionวิวัฒนาการของเทคโนโลยีพัฒนาการของสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ ซึ่งมีเหตุผลและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพอย่า
technology selectionการเลือกใช้เทคโนโลยีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
telegraphโทรเลขระบบสื่อสารที่มีการรับส่งเป็นรหัสสัญญาณโดยใช้กระแสไฟฟ้า
telephoneโทรศัพท์ระบบสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับโต้ตอบเป็นคำพูดโดยอาศัยกระแสไฟฟ้า
teleprinterโทรพิมพ์อุปกรณ์รับสัญญาณข่าวสารทางวิทยุ และพิมพ์ลงในแถบกระดาษยาว
telescopeกล้องโทรทรรศน์อุปกรณ์ใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกล ๆ โดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  และช่วยให้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้น
telexเทเลกซ์การบริการรับและส่งข่าวสารทางโทรพิมพ์ซึ่งมีข่ายงานอยู่ทั่วโลก telex ย่อมาจาก teleprinter exchange
telophaseระยะเทโลเฟสระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะแอนาเฟส เป็นระยะที่มีการสร้างเยื่อขึ้นล้อมรอบโครโมโซมแต่ละกลุ่ม กลายเป็นนิวเคลียสแล้วเซลล์จะแบ่งตัวออกเป็น 2 เซลล์
temperatureอุณหภูมิระดับความร้อน วัดได้ด้วยเทอร์มอมิเตอร์
temporary hard waterน้ำกระด้างชั่วคราวน้ำที่มีเกลือโฮโดรเจนคาร์บอเนตของแคลเซียมหรือแมกนีเซียมละลายอยู่ ทำให้หายกระด้างได้โดยการต้ม
tendrilมือเกาะอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ หูใบ หรือกิ่งของพืชจำพวกไม้เลี้อยเพื่อเกาะเกี่ยวกับวัตถุใด ๆ ทำให้ลำต้นขึ้นไปในที่สูงได้ เช่น หนวดตำลึง
tensile stressความเค้นดึงความเค้นที่ทำให้วัสดุยืดออก (ดู stress ประกอบ)
tentacleเทนทาเคิลรยางค์ที่ยื่นยาวออกมาจากส่วนหัวหรือบริเวณปากของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด เช่น ไฮดรา เพื่อรับความรู้สึกหรือใช้จับอาหาร
term (of polynomial)พจน์ (ของพหุนาม)จำนวนแต่ละจำนวนในพหุนาม เช่น 5x2,  4x และ 1 เป็นพจน์ของพหุนาม 5x2 + 4X - 1
term (of sequence)พจน์ (ของลำดับ)พจน์ของลำดับใด ๆ หมายถึงจำนวนแต่ละจำนวน ที่อยู่ในลำดับนั้น
terminal sideด้านสิ้นสุดในการวัดมุมถ้าส่วนของเส้นตรง AP หมุมรอบจุด A ไปอยู่ในแนว AQ สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่ามุม และเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องกับมุมดังนี้ เรียกจุด A ว่า จุดยอดมุม   เรียก  AP ว่า  ด้านเริ่มต้น      เรียก AQ ว่า ด้านสิ้นสุด
terrace cultivationการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดการเพาะปลูกตามไหล่เขา โดยวิธีปรับพื้นที่เป็นขั้น ๆ ขึ้นไปบนเขา เป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ
tertiary recyclingการรีไซเคิลตติยภูมิการรีไซเคิลขยะที่ใช้แล้วโดยการสกัดสารเคมีหรือพลังงานจากขยะ เช่น การสกัดตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว เป็นต้น
teslaเทสลาหน่วยของความหนาแน่นฟลักซ์ แม่เหล็ก ใช้สัญลักษณ์ T
testisอัณฑะอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์สำหรับในสัตว์ชั้นสูงอาจทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศด้วย
testosteroneเทสโทสเทอโรนฮอร์โมนเพศชายสร้างจากอัณฑะ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเพศชาย
tetrahedralทรงสี่หน้ารูปทรงเรขาคณิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน  ดังรูป
The American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกาองค์กรที่กำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถสื่อความหมายที่ตรงกัน
theoretical mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกลโดยไม่คิดแรงเสียดทาน
theoryทฤษฎีข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ
thermal equilibriumสภาพสมดุลทางความร้อนสภาวะที่วัตถุหรือระบบไม่มีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนภายในวัตถุหรือระบบ หรือไม่มีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างวัตถุหรือระบบกับสิ่งแวดล้อม
thermal power plantโรงไฟฟ้าระบบกำลังความร้อนโรงผลิตพลังไฟฟ้าโดยเปลี่ยนพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ น้ำมัน เป็นต้น เป็นพลังงานไฟฟ้า
thermocoupleคู่ควบความร้อนคู่ควบความร้อน อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ โดยใช้หลักความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายซึ่งต่อกันทั้ง 2 ข้างของโลหะตัวนำ 2 ชนิด ทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น
thermodynamicsอุณหพลศาสตร์วิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานรูปอื่น ๆ
thermoelectric effectปรากฏการณ์เทอร์มออิเล็กตริกปรากฏการณ์ที่พลังงานความร้อนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากคู่ควบความร้อน เป็นต้น
thermometerเทอร์มอมิเตอร์อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ มีหลายชนิด เช่น เทอร์มอมิเตอร์ชนิดปรอท เป็นต้น
thermoplasticเทอร์มอพลาสติกพลาสติกชนิดที่อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน จึงเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย
thermosเทอร์มอสขวดแก้ว 2 ชั้น ระหว่างชั้นเป็นสุญญากาศ และฉาบด้วยสารมันวาว กันความร้อนได้ดี
thermosetting plasticพลาสติกเทอร์มอเซตพลาสติกชนิดที่ใช้ในการอัดแบบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้ความร้อนและความดัน เมื่อเย็นลงจะแข็งตัวและไม่เปลี่ยนแปลงรูปทรงเมื่อถูกความร้อน
thermosphereเทอร์โมสเฟียร์ชั้นบรรยากาศชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นชั้นที่อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงจากผิวโลก และเป็นชั้นที่มีความแปรปรวนของสภาพลมฟ้าอากาศ
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้คงตัว โดยใช้หลักว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้แผ่นโลหะคู่หรือแก๊สขยายตัวหรือหดตัว ซึ่งจะควบคุมการเปิด - ปิดของวงจรไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ
thiamineไทอามีน, วิตามินบี 1วิตามิน B1 สูตรเคมีคือ C12H17ON4S เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์ มีมากในยีสต์ เมล็ดข้าวที่ไม่ขัดสี ตับ ไข่ นม และผลไม้ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะเป็นโรคเหน็บชา
thoriumทอเรียมธาตุแทรนซิชัน  มีเลขอะตอม 90 สัญลักษณ์ Th เป็นโลหะจุดหลอมเหลว 3,050 °C จุดเดือดประมาณ 4,440 °C ในธรรมชาติมีปนอยู่ในแร่หลายชนิด เช่น ทอไรต์ ทอเรียไนต์ และโมนาไซต์
three-dimensional sketchภาพร่าง 3 มิติภาพที่นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง
three-pin plugปลั๊ก 3 ขาปลั๊กที่ประกอบด้วยสายไฟฟ้า 3 สาย โดย 2 สายแรกต่อกับสายไฟฟ้าที่จะนำกระแสเข้ามาสู่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น อีกสายหนึ่งที่เหลือต่อจากอุปกรณ์นั้นลงสู่ดิน เพื่อว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะได้ผ่านลงสู่ดิน โดยไม่ทำให้ผู้ที่กำลังใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอันตราย
threshingการนวดข้าววิธีการที่ทำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวง  อาจจะใช้แรงคน สัตว์ หรือเครื่องจักร
threshold frequencyความถี่ขีดเริ่มความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีค่าพลังงานพอดี ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะได้
thrombinทรอมบินเอนไซม์ชนิดหนึ่งในน้ำเลือด  ซึ่งช่วยเปลี่ยนไฟบริโนเจนให้เป็นไฟบรินเพื่อทำให้เลือดแข็งตัว
thromboplastinทรอมโบพลาสตินเอนไซม์ที่สร้างโดยเกล็ดเลือด  ทำหน้าที่เปลี่ยนโปรทรอมบินให้เป็นทรอมบิน เพื่อข่วยเร่งการแข็งตัวของเลือด
thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองสภาวะของบรรยากาศที่เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า
thymineไทมีนสารประกอบอินทรีย์พวกเบสชนิดหนึ่งมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สูตรเคมี คือ C5H6N2O2 พบใน DNA
thyroid follicleไทรอยด์ฟอลลิเคิลกลุ่มเซลล์ในต่อมไทรอยด์ซึ่งเป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนไทรอกซิน
thyroid glandต่อมไทรอยด์ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง  ลักษณะเป็น 2 พู อยู่บริเวณลำคอ ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอกซิน
thyroid stimulating hormone (TSH)ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (ทีเอสเอช)ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน
thyrotrophic hormoneฮอร์โมนไทโรโทรฟินดู thyroid stimulating hormone
thyroxinไทรอกซินฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีหน้าที่ควบคุมเมตามอร์โฟซิสของสัตว์บางชนิด ถ้าคนขาดฮอร์โมนนี้ในวัยเด็กจะทำให้เป็นโรครีทินิซึม ในวัยผู้ใหญ่จะเป็นโรคมิกซิดีมา
ticker timerเครื่องเคาะสัญญาณเวลาอุปกรณ์การทดลองใช้วัดความเร็วของวัตถุ
time series dataข้อมูลอนุกรมเวลาข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามลำดับของเวลา
tissueเนื้อเยื่อกลุ่มของเซลล์ที่มีโครงสร้างและหน้าที่คล้าย ๆ กันมารวมกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหว
titleชื่อเรื่องข้อความที่บอกให้ทราบว่าตารางสถิตินั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร  (ดู statistical table ประกอบ)
titrationการไทเทรตกระบวนการหาปริมาตรของสารละลายชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งทราบปริมาตรแล้ว และทราบความเข้มข้นของสารละลายชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยากันนี้ด้วย โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ ณ จุดยุติเป็นเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่าสารละลายทั้งสอ
tobacco mosaicโรคใบด่างของยาสูบโรคที่เกิดขึ้นกับใบของต้นยาสูบ ทำให้ใบยาสูบด่าง โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส
tocopherolโทโคฟีรอลวิตามิน E สูตรเคมีคือ C29H50O2 เป็นวิตามินที่จำเป็นต่อการปฏิสนธิและการสืบพันธุ์ ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เป็นหมัน เม็ดเลือดแดงเปราะแตกง่าย ในหญิงมีครรภ์ ถ้าขาดวิตามินชนิดนี้อาจทำให้แท้งได้
top soilดินชั้นบนดินที่อยู่เหนือระดับดินชั้นกลาง เป็นชั้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยฮิวมัสให้ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช
topazโทแพซแร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบอะลูมิเนียมฟลูออโรซิลิเกต สูตรเคมีคือAl2SiO44(F.OH)2 ความแข็ง 8 มีสีเหลือง ชมพู น้ำเงิน เขียว หรือไม่มีสี สีที่นิยมใช้เป็นแร่รัตนชาติ คือ สีเหลือง เรียกว่า บุษราคัม
tornadoพายุทอร์เนโดพายุที่เกิดจากการหมุนเวียนของอากาศภายใต้เมฆ มีลักษณะคล้ายงวงช้างยื่นปลายงวงลงมาจากฐานเมฆ ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 160-480 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นพายุที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เกิดมากในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
torqueทอร์กปริมาณที่ทำให้เกิดการหมุนของวัตถุอันเนื่องมาจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่ผ่านศูนย์กลางมวล ทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบการหมุนของวัตถุ โดยทิศทางของทอร์กจะพุ่งออกตั้งฉากกับระนาบการหมุนเมื่อวัตถุหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และทิศทางของทอร์ก
total reflectionการสะท้อนกลับหมดปรากฏการณ์ที่แสงผ่านจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากไปยังตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อยกว่า  เมื่อมุมตกกระทบโตกว่ามุมวิกฤต  ลำแสงจะไม่ทะลุผ่านไปยังตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อยกว่าแต่จะสะท้อนกลับเข้ามาในตัวกลางเดิม
towerเสารับส่งสัญญาณเสารับส่งสัญญาณ ของการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงในการส่งสัญญาณสื่อสารกัน
toxic goiterโรคคอพอกเป็นพิษโรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ได้รับการกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนมากกว่าปกติทำให้ต่อมขยายขนาดขึ้น อาการที่ปรากฏ คือ ตาคนไข้โปนและคอหอยโต
toxinทอกซินสารที่สร้างขึ้นโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะเป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่น  เช่น ทอกซินของเชื้อบาดทะยัก ทอกซินของเห็ดพิษ เป็นต้น
toxoidทอกซอยด์สารที่ได้จากการนำเอาทอกซินมาทำให้หมดฤทธิ์ แต่ยังคงมีสมบัติของแอนติเจนอยู่ เช่น ทอกซินของเชื้อบาดทะยัก เมื่อทำให้หมดฤทธิ์แล้วนำมาฉีดเข้าสู่ร่างกาย ก็จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต้านทานโรคบาดทะยักได้
tracheaท่อลม,หลอดลม1.อวัยวะหายใจของแมลงและอาร์โทรพอดบางชนิด อยู่ถัดจากช่องหายใจ แตกแขนงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแก๊ส 2.หลอดที่อยู่บริเวณลำคอของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ติดต่อกับขั้วปอด  เป็นทางให้อากาศจากช่องจมูกผ่านเข้าสู่ปอด
tracheidเทรคีดเซลล์ชนิดหนึ่งของไซเลม มีรูปร่างยาวปลายแหลม เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส ผนังเซลล์หนาไม่เท่ากันทั้งเซลล์
tracheophytaเทรคีโอไฟตาพืชที่มีเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลมสำหรับสำเลียงน้ำ แร่ธาตุและอาหาร เช่น พื่ชมีดอก เฟิน เป็นต้น
trademarkเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยสัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ
transcendental functionฟังก์ชันอดิสัยฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่เป็นฟังก์ชันพีชคณิต เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันลอการิทึม เป็นต้น 
transfer RNA (tRNA)อาร์เอ็นเอถ่ายโอนอาร์เอ็นเอชนิดหนึ่ง มีหน้าที่นำกรดอะมิโนมาสังเคราะห์เป็นโปรตีนที่ไรโบโซม
transformation (geometric) การแปลง (ทางเรขาคณิต)การเปลี่ยนแปลงรูป ๆ หนึ่ง โดยการเลื่อนขนาน การสะท้อน หรือการหมุน เป็นต้น
transformerหม้อแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า  
transistorทรานซิสเตอร์อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสารกึ่งตัวนำ  ใช้แทนหลอดวิทยุ
transition elementธาตุแทรนซิชันกลุ่มธาตุในตารางธาตุที่สามารถทำปฏิกิริยาโดยใช้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานถัดมาจากระดับพลังงานนอกสุดเข้าไป
translationการเลื่อนขนานการเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำหนด
translational equilibriumสมดุลต่อการเลื่อนที่สภาพของวัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว เนื่องจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เช่น หนังสือวางบนโต๊ะ รถยนต์แล่นด้วยความเร็วคงที่ เป็นต้น
translocationการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายอาหาร น้ำ หรือ สารละลายต่าง ๆ จากส่วนหนึ่งไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในพืช
translucent objectวัตถุโปร่งแสงวัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพีโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด
transmission mediaสื่อกลางในการส่งข้อมูลสิ่งที่ทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูล/ข่าวสารไปยังจุดหมายปลายทาง โดยสื่อกลางในการส่งข้อมูลจะมีทั้งแบบมีสาย เช่น สายเคเบิล สายยูทีพี เส้นใยนำแสง และสื่อกลางในการส่งข้อมูลแบบไร้สาย เช่น คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ และดาวเทียม
transmitterเครื่องส่งอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า เช่น เครื่องโทรทัศน์ เครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น
transparent objectวัตถุโปร่งใสวัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น
transpirationการคายน้ำการสูญเสียน้ำจากเนื้อเยื่อของพืชออกสู่บรรยากาศในรูปของไอน้ำ
transpiration pullแรงดึงจากการคายน้ำแรงดึงโมเลกุลของน้ำให้เคลื่อนที่ต่อเนื่องกันโดยตลอดจากปลายสุดของรากขึ้นสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช ผ่านไซเลม อันเป็นผลมาจากการคายน้ำ
transplanting rice cultivationการทำนาดำการปลูกข้าวแบบปักดำ โดยเอาต้นกล้าอายุประมาณ 25-30 วันไปปลูก ได้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกแบบหว่าน
transportationการขนส่ง, การพัดพา1.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง   2.การที่น้ำหรือลมพัดพาเอาสสาร  เช่น หิน หรือสิ่งผุพังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
transpose of a matrixเมทริกซ์สลับเปลี่ยนเมทริกซ์ที่ได้จากการเขียนเมทริกซ์ A ใหม่โดยนำสมาชิกในแถวที่ 1 ของ A ทั้งแถวมาเรียงกันเป็นหลักที่หนึ่งของเมทริกซ์ใหม่ และนำสมาชิกในแถวที่ 2 ของ A  ทั้งแถวมาเรียงเป็นหลักที่สองของเมทริกซ์ใหม่และต่อ ๆ ไป เมทริกซ์ที่ได้เรียกว่าทรานสโพสของ A เขียนแทนด้วยสัญลัก
transversalเส้นตัดเส้นตรงซึ่งตัดเส้นตรงอื่นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป
transverse waveคลื่นตามขวางคลื่นซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือตัวกลางตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้ามขนานกันคู่หนึ่งและคู่เดียวเท่านั้น
tree diagramแผนภาพต้นไม้แผนภาพที่เขียนเพื่อแสดงการจับคู่  มีลักษณะคล้ายต้นไม้ เช่น แผนภาพแสดงการกระจาย (a + b)3 เขียนได้ดังนี้                                                                                                                           
trial and errorการลองผิดลองถูกพฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น
triangleรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมที่ประกอบด้วยด้านสามด้าน
triangular prismปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมที่มีหน้าที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม
trichotomy propertyสมบัติไตรวิภาคสมบัติที่กล่าวถึงการเท่ากันหรือไม่เท่ากัน  เช่น ถ้า a  และ b เป็นจำนวนจริงแล้ว a = b หรือ a < b  หรือ a > b อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
tricuspid valveลิ้นไตรคัสปิดลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องบนของหัวใจด้านขวาและห้องล่างของหัวใจด้านขวาของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
trigonometric functionฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันในเซตของจำนวนจริงสามารถใช้วงกลมหนึ่งหน่วยเป็นหลักในการนิยาม เช่น ฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันโคไซน์ เป็นต้น
trigonometryตรีโกณมิติวิชาที่ว่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยม
triple bondพันธะสามพันธะระหว่างอะตอม คู่หนึ่งซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสามคู่
tritiumทริเทียมไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่ไม่มีในธรรมชาติแต่สร้างขึ้นได้ในห้องทดลอง  มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 3  สัญลักษณ์     3 H 1
trojan horseม้าโทรจันโปรแกรมแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการแอบแฝงตัวเองว่าเป็นโปรแกรมอื่น เช่น การหลอกให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นโปรแกรมเกม หรือ โปรแกรมสกรีนเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แ
tropic movementทรอปิกมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของพืชทีเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางโดยทิศทางของการเคลื่อนไหวถูกกำหนดโดยทิศทางของปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น  เช่น การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก(gravitropism)
tropical stormพายุโซนร้อนพายุดีเปรสชันที่มีกำลังแรงขึ้น เกิดขึ้นในเขตร้อน ความเร็วลมบริเวณใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
troposphereโทรโปสเฟียร์ชั้นบรรยากาศจากพื้นโลกขึ้นไปจนถึงระยะประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นชั้นซึ่งมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับเมฆ ฝน และพายุต่าง ๆ อุณหภูมิที่ระยะสูงขึ้นไปจะลดต่ำลงไปตามลำดับจนถึงประมาณ -50°C
troposphereโทรโพสเฟียร์ชั้นบรรยากาศชั้นแรกเมื่อนับจากพื้นโลกขึ้นไป ซึ่งเป็นชั้นที่อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงจากผิวโลก และเป็นชั้นที่มีความแปรปรวนของสภาพลมฟ้าอากาศ
truth tableตารางค่าความจริงตารางที่แสดงค่าความจริงของประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปด้วยตัวเชื่อม
trypsinทริปซินเอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างขึ้น  สำหรับย่อยอาหารพวกโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง
tryptophanทริปโตเฟนกรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งของร่างกาย  สูตรเคมีคือ C11H12N2O2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
tube feetทิวบ์ฟีทอวัยวะที่มีลักษณะเป็นหลอดขนาดเล็ก มีอยู่จำนวนมากทางด้านท้องของสัตว์จำพวกดาวทะเล  อวัยวะนี้ยืดและหดได้ ทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและจับอาหาร
tungstenทังสเตนธาตุแทรนซิชัน  เลขอะตอม 74 สัญลักษณ์ W จุดหลอมเหลว 3,370°C จุดเดือด 5,930°C  ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้าและโลหะผสมอื่น ๆ ในธรรมชาติมีปนอยู่ในแร่วุลแฟรไมต์ (wolframite FeWO4 ) และซีไลต์ (scheelite CaWO4)
tuning forkส้อมเสียงอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ใช้เป็นมาตรฐานในการเทียบเสียงของเครื่องดนตรีและใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ
turbineเครื่องกังหันกลจักรชนิดใบพัดหมุนใช้ผลิตกำลังโดยอาศัยพลังงานจากกระแสน้ำไอน้ำ และแก๊ส เช่น เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกังหันน้ำ เป็นต้น
turgor movementการเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์การเคลื่อนไหวของพืชที่เกิดจากความเต่งของเซลล์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก  เช่น การเคลื่อนไหวของใบไมยราบ
twining stemทไวนิงสเตมลำต้นพืชที่มีลักษณะอ่อน เมื่อเจริญเติบโตจะเคลื่อนไหวแบบเกลียวพันหลักหรือเสาขึ้นไป  เช่น พลู มะลิวัลย์ เถาวัลย์ เป็นต้น
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียวสายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร
two-dimensional collisionsการชนในสองมิติการชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน
two-dimensional sketchภาพร่าง 2 มิติภาพที่นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการประกอบด้วย ด้านกว้าง และด้านยาว
two-way tableตารางสองทางตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน
tyndall effectปรากฏการณ์ทินดอลล์ปรากฏการณ์การกระเจิงของแสง เมื่อฉายแสงผ่านสารคอลลอยด์บางชนิด อนุภาคของคอลลอยด์จะช่วยกระเจิงแสง และทำให้มองเห็นเป็นลำแสงได้
typhoonพายุไต้ฝุ่นพายุโซนร้อนที่มีกำลังแรงมาก ความเร็วลมบริเวณใกล้ศูนย์กลางเกินกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีน