พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 70 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส
objective lensเลนส์ใกล้วัตถุเลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องโทรทรรศน์ เลนส์นี้จะอยู่ปลายสุดของกล้องซึ่งอยู่ใกล้วัตถุ
oblique drawingภาพออบลิคภาพ 3 มิติที่มองเห็นรูปร่างด้านหน้าที่มีความกว้างและความสูง วางอยู่บนเส้นระดับ ส่วนด้านยาวหรือลึกจะทำมุม 45 องศากับเส้นระดับ
observationการสังเกตการใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
obsidianหินออบซิเดียนหินอัคนีชนิดหนึ่งมีเนื้อละเอียดมาก มีสีดำ เป็นมันวาว เกิดจากลาวาเย็นตัวอย่างรวดเร็ว
octane numberเลขออกเทนจำนวนแสดงปริมาณเป็นร้อยละโดยปริมาตรของไอโซออกเทนที่ผสมรวมอยู่กับเฮปเทน ใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันเบนซินในด้านที่ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เช่น น้ำมันเบนซินซึ่งมีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยไอโซออกเทน 95% และเฮปเทน 5% เรี
octaveคู่แปดช่วงระหว่างเสียง 2 เสียงใด ๆ โดยที่เสียงหนึ่งมีความถี่เสียงเป็น 2 เท่าของอีกเสียงหนึ่ง
octet ruleกฎออกเตตกฎที่กล่าวถึงการเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมซึ่งมีการให้ การรับ หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน แล้วทำให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมเหล่านั้นเท่ากับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยที่อยู่ใกล้กับธาตุนั้นในตารางธาตุซึ่งส่วนใหญ่จะมี 8 เวเลนซ์อิเล็กตรอน
odd numberจำนวนคี่จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่อยู่ในเซต
odd vertexจุดยอดคี่จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่
off season rice [dry season rice]ข้าวนาปรังข้าวที่ได้จากการปลูกนอกฤดูฝน โดยอาศัยการชลประทาน ปีหนึ่งอาจปลูกได้หลายครั้ง
Office Automation( OA)ระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบเครือข่าย ช่วยในงานที่เกี่ยวกับเอกสาร การโอนย้ายแลกเปลี่ยนไฟล์ การควบคุมเอกสารและส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการส่งอีเมล ผู้ใช้งานอาจอยู่ภายในอาคารเดียวกันหรืออยู่คนละเมืองก็ได้ การส่งข้อมู
ogiveเส้นโค้งความถี่สะสมดู cumulative frequency curve
ohmโอห์มหน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์   W  โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์
ohmmeterโอห์มมิเตอร์อุปกรณ์สำหรับวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำ
oilน้ำมันเอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับกลีเซอรอล  มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์
oil shaleหินน้ำมันหินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์ในหนองบึงหรือทะเลสาบเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะเหมือนหินดินดานเนื้อละเอียดมีสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ ในเนื้อหินมีสารเคโรเจน ซึ่งเมื่อนำไปอบให้ร้อนพอจะได้น้ำมันออกมา เรียกว่า น้ำมันหิน
olfactory bulbออลแฟกทอรีบัลบ์ด้านหน้าสุดของสมองส่วนหน้า เป็นศูนย์รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่น
olfactory neuronเซลล์ประสาทรับกลิ่นเซลล์ประสาทภายในเยื่อบุจมูกที่ทำหน้าที่รับกลิ่น แล้วส่งผ่านเส้นประสาทรับกลิ่นไปยังสมอง
omnivoreผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้โดยได้รับพลังงานจากการกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น คน ไก่ เป็นต้น
one-dimensional collisionsการชนในหนึ่งมิติการชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน
one-to-one functionฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งy = f(x) จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง    ถ้า f(x1) = f(x2)    แล้ว x1 = x2
one-way tableตารางทางเดียวตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือตัวขั้วเพียงด้านเดียวหรือจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น
oocyteโอโอไซต์เซลล์ซึ่งเจริญมาจากโอโอโกเนียมในระยะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ไข่ โอโอไซต์มี 2 ระยะคือ โอโอไซต์ระยะแรก และโอโอไซต์ระยะที่ 2
oogenesisกระบวนการสร้างเซลล์ไข่กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในรังไข่ของสัตว์เพื่อสร้างเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
oogoniumโอโอโกเนียมเซลล์ภายในรังไข่ของสัตว์ เป็นเซลล์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโอโอไซต์
opaque objectวัตถุทึบแสงวัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน
open circulatory systemระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิดที่เลือดไม่ได้ไหลเวียนอยู่เฉพาะในหลอดเลือดเท่านั้น แต่จะไหลเวียนอยู่ระหว่างหลอดเลือด และโพรงเนื้อเยื่อภายในลำตัว  เช่น แมลงต่าง ๆ
open intervalช่วงเปิดดูในเรื่อง  interval (of real numbers)
open sentenceประโยคเปิดประโยคที่มีตัวแปร 1 ตัว หรือมากกว่านั้น แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ประโยคนี้มีค่าความจริง เป็นจริงหรือเป็นเท็จ เช่น x>2 ไม่สามารถบอกได้ว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเท็จ ถ้าแทน x ด้วย 3 ประโยคนี้เป็นจริง ถ้าแทน x  ด้วย 0 ประโยคนี้เป็นเท็จ
open systemระบบเปิดระบบที่มีการถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม
open-ended class intervalอันตรภาคชั้นเปิดอันตรภาคชั้นที่ไม่มีขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนในตารางแจกแจงความถี่
optic lobeออพติกโลบส่วนหนึ่งของสมองส่วนกลาง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ของการมองเห็น  มีเส้นประสาทรับความรู้สึกจากนัยน์ตามายังสมองส่วนนี้
optic nerveเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2เส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นจากนัยน์ตาไปสู่ออปติกโลบ
opticsทัศนศาสตร์แขนงหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น
orbitวงโคจรแนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคเป็นวงรอบ  เช่น แนวทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก แนวทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส
orderอันดับลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ)
order of magnitudeระดับขนาดค่าที่แสดงด้วยเลข 10 ยกกำลัง เป็นการบอกขนาดของปริมาณใด ๆ อย่างคร่าว ๆ  เช่น ระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์อยู่ในระดับขนาด 108 เมตร (ระยะจริง 382,000 กิโลเมตรหรือ  3.82 x 108 เมตร)
ordered pairคู่อันดับคู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ
oreสินแร่หินหรือแร่ประกอบหินซึ่งมีแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจปนอยู่ในปริมาณที่สามารถถลุงออกมาใช้ประโยชน์ได้
organอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างแน่นอนและทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ใบไม้ หัวใจ จมูก เป็นต้น
organelleออร์แกเนลล์โครงสร้างภายในเซลล์ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ไมโทคอนเดรีย ไรโบโซม ซิเลีย เป็นต้น
organic acid [carboxylic acid]กรดอินทรีย์สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อยู่ในโมเลกุล เช่น กรดแอซีติก (CH3COOH)  กรดฟอร์มิก (HCOOH)  เป็นต้น
organic chemistryอินทรีย์เคมีวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอินทรีย์
organic compound [carbon compound]สารประกอบอินทรีย์สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่รวมกับธาตุไฮโดรเจนและธาตุอื่น ๆ ธาตุใดธาตุหนึ่ง หรือหลายธาตุ คือ O, N, S, และเฮโลเจน โดยสร้างพันธะกับคาร์บอนด้วยพันธะโคเวเลนต์
organic fertilizerปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมกันนาน ๆ จะเกิดการเน่าเปื่อยย่อยสลายโดยจุลินทรีย์หลายชนิด เหมาะสำหรับการเพาะปลูก
organic shape [free shape]รูปร่างธรรมชาติ, รูปร่างอิสระรูปร่างของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ปีกผีเสื้อ เป็นต้น
originจุดกำเนิดจุดตัดของแกน x และ แกน y ในระบบแกนมุมฉาก  หรือจุดแทนจำนวนศูนย์บนเส้นจำนวน
originalityความคิดริเริ่มความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม
orthoclaseออร์โทเคลสแร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกต สูตรเคมีคือ K(AlSi3)O8 มีสีขาว สีเทา สีแดงเข้ม หรือไม่มีสี ความแข็ง 6 เกิดปนอยู่ในหินอัคนีชนิดต่าง ๆ  เช่น หินแกรนิต ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบและอุตสาหกรรมแก้วเป็นต้น
orthographic drawingภาพฉายภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด สัดส่วน มาตราส่วนและหน่วยในการวัด เพื่อสามารถนำไปสร้างแบบจำลองหรือต้นแบบได้
osmosisออสโมซิสการแพร่ของโมเลกุลของตัวทำละลายที่เป็นของเหลวจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำผ่านเยื่อบาง ๆ ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง
osmotic pressureความดันออสโมซิสความดันที่ทำให้เกิดออสโมซิสในสารละลาย เป็นความดันตามธรรมชาติซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย และชนิดของตัวทำละลายเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของตัวถูกละลาย
outer planetดาวเคราะห์วงนอกดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก
outputผลผลิตผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือวิธีการ ที่ได้มาหรือเกิดจากกระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อตัวป้อนในระบบเทคโนโลยี และสามารถนำไปแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ได้
ovaryรังไข่อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย รังไข่ของสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์  ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมน ส่วนรังไข่ของพืชดอกมีออวุลอยู่ภายใน เมื่อเจริญเติบโตต่อไปรังไข่จะกลายเป็นผล
overlapping bar chartแผนภูมิแท่งซ้อนกันแผนภูมิแท่งที่จัดเรียงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน
oviductท่อนำไข่หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก  ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก
ovulationการตกไข่กระบวนการที่ไข่ซึ่งเจริญเต็มที่เคลื่อนออกมาจากรังไข่เพื่อเตรียมรับการผสมจากตัวอสุจิ
ovuleออวุลโครงสร้างภายในรังไข่ของพืชดอก เป็นที่กำเนิดของเซลล์ไข่ เมื่อเซลล์ไข่ได้รับการผสมแล้วออวุลจะเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดพืช
oxidation numberเลขออกซิเดชันจำนวนประจุของอะตอมที่มีในสารประกอบไอออนิกหรือที่อะตอมควรจะมีในสารประกอบโคเวเลนต์ อะตอมของธาตุที่ไม่ได้รวมกับธาตุอื่นมีเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์
oxidation reactionปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาที่ไอออน อะตอมหรือโมเลกุลของสารมีการเสียอิเล็กตรอนหรือมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
oxidation-reduction reactionปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันดู redox reaction
oxidizeออกซิไดส์ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือทำให้เสียอิเล็กตรอน หรือทำให้มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
oxidizing agentตัวออกซิไดส์อะตอมหรือโมเลกุลหรือไอออนที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันในปฏิกิริยารีดอกซ์
oxygenออกซิเจนธาตุในหมู่ VI  ของตารางธาตุ เลขอะตอม 8  สัญลักษณ์ 0 เป็นแก๊สไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น  ช่วยในการเผาไหม้ จุดหลอมเหลว -218.9°C  จุดเดือด -183°C  มีในอากาศประมาณร้อยละ 21 โดยปริมาตร
oxyhaemoglobinออกซีฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินที่ได้รับออกซิเจนมีสีแดงสดและเมื่อให้ออกซิเจนแก่เนื้อเยื่อแล้วจะกลับเป็นฮีโมโกลบินดังเดิม
oxytocinออกซิโทซินฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะภายในหลายชนิด  เช่น ช่วยในการเคลื่อนที่ของอสุจิจากในช่องคลอด  ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัวขณะคลอด และช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบ ๆ ต่อมน้ำนมให้ขับน้ำนมออกมาเลี้ยงลูก
ozalid paperกระดาษโอซาลิดกระดาษที่ฉาบด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง โดยทั้วไปใช้ในการพิมพ์แบลแปลน บางครั้งเรียกว่า กระดาษแอมโมเนีย
ozoneโอโซนออกซิเจนรูปหนึ่ง ในแต่ละโมเลกุลจะมี 3 อะตอม เป็นแก๊สไม่มีสี มีความว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา จุดเดือด -112.4°C  จุดหลอมเหลว  - 249.7°C  มีกลิ่นเฉพาะตัว ใช้เป็นตัวเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาเคมี