พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 108 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Nนิวตันสัญลักษณ์หน่วยของแรง  ดู newton
NADเอนเอดีดู nicotinamide adenine dinucleotide
Napierian logarithmsลอการิทึมแบบเนเปียร์ดู  natural logarithms  
nastic movementแนสติกมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวแบบนาสติกการเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโตของพืชไม่ถูกกำหนดโดยทิศทางของปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น  เช่น การหุบหรือบานของดอกไม้ต้องอาศัยแสงสว่าง อุณหภูมิเป็นสิ่งเร้า
natural bridgeสะพานหินธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของภูเขาหินที่ถูกกระแสน้ำ  กระแสลมทำให้เกิดการสึกกร่อนและพัดพาเหลือให้เห็นเป็นรูปสะพาน
natural dyeสีย้อมธรรมชาติสารมีสีซึ่งสกัดได้จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ อาจได้จากพืชหรือสัตว์บางชนิด  เข่น ผลมะเกลือให้สีดำ ขมิ้นหรือแก่นขนุนให้สีเหลือง ครั่งให้สีแดง เป็นต้น
natural frequencyความถี่ธรรมชาติความถี่ของการสั่นอย่างอิสระของวัตถุหรือระบบ เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำ
natural gasก๊าซธรรมชาติแก๊สที่พบตามบ่อน้ำหรือบ่อแก๊สธรรมชาติ เป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมีเทนและอีเทน
natural leveeคันดินธรรมชาติคันดินที่เกิดขึ้นเนื่องจากแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก  เมื่อน้ำลดโคลนตมนั้นก็จะเป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ
natural logarithms [Napierian logarithms]ลอการิทึมฐาน eลอการิทึมที่ใช้ฐาน e โดยที่ e เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนจำนวนอตรรกยะจำนวนหนึ่งที่มีค่า 2.7182818 โดยประมาณ นิยมเขียนลอการิทึมฐาน e โดยไม่มีฐานกำกับ  เช่น loge10 จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ In 10
natural numberจำนวนนับดู  positive integer
natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในการดำรงชีพของมนุษย์ ได้แก่ อากาศ น้ำ พืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุต่าง ๆ
natural resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการสงวนรักษาและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์มากที่สุดโดยไม่ให้เกิดการสูญเปล่า  เช่น การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น
natural rubberยางธรรมชาติยางซึ่งได้จากต้นยางพารา ใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมยาง หรือผลิตภัณฑ์ยางหลาย ๆ ชนิด
natural scienceวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิชาหรือความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งสามารถจะวัดได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสสารและพลังงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แต่มีหลายวิชาที่เป็นการศึกษาร่วมกันท
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติการที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ
near pointจุดใกล้ตำแหน่งวัตถุใกล้ที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุใกล้สุดได้ชัดที่ระยะ 25 เซนติเมตร
near-sightedness [myopia]สายตาสั้นอาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตายาว (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาห่างกว่า ปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนกว่าปกติ จึงทำให้มองดูวัตถุระยะไกลไม่ชัด เพราะภาพของวัตถุไปตกหน้าจอตา แต่มองดูวัตถุระยะใกล้ได้ชัด
nebulaเนบิวลากลุ่มแก๊สและฝุ่นซึ่งอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่นในอวกาศ มีอยู่ 2 ชนิด เนบิวลาสว่างและเนบิวลามืด
negationนิเสธนิเสธของประพจน์ p หมายถึง ประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข้างหน้าประพจน์ p
negative electrodeขั้วลบแคโทดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์หรือแอโนดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
negative electrodeขั้วไฟฟ้าลบขั้วตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าอีกขั้วหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ขั้วไฟฟ้าบวก
negative integerจำนวนเต็มลบจำนวนที่อยู่ในเซต {-1,  -2,  -3,...}
negative ionไอออนลบดู anion
negative phototropismภาวะหนีแสงภาวะที่สิ่งมีชีวิตเอนหรือเคลื่อนหนีแสงสว่าง เช่น ในรากพืชด้านที่ได้รับแสงจะเจริญมากกว่าด้านที่ไม่ได้รับแสง จึงทำให้รากโค้งงอไปในทางตรงข้ามกับแสง
negative real numberจำนวนจริงลบจำนวนจริงที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์
negatively skewed curveเส้นโค้งเบ้ลาดทางซ้ายเส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางขวา
nematocystเนมาโทซิสต์โครงสร้างที่พบในสัตว์พวกซีเลนเทอเรตบางชนิด มีลักษณะเป็นกระเปาะภายในมีเข็มพิษ ใช้ในการล่าเหยื่อและป้องกันตัว
nematode [round worm]หนอนตัวกลมสัตว์ในไฟลัมนีมาโทดา ลำตัวกลมยาว ผิวเรียบ มีหลายขนาด สามารถดำรงชีวิตได้แบบปรสิตหรืออิสระ  เช่น ไส้เดือนฝอย พยาธิตัวกลม เป็นต้น
neonนีออนธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร
neon lampหลอดไฟฟ้านีออนหลอดไฟฟ้าซึ่งภายในบรรจุแก๊สนีออนความดันต่ำและมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วที่ให้อิเล็กตรอนได้อย่างอิสระ เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอด อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมาจากขั้วไฟฟ้าและไปทำให้อะตอมของแก๊สนีออนรอบ ๆ ขั้วแคโทดเปล่งแสงสีแดงออกมา
nephridiumเนฟริเดียมอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด เช่น ในไส้เดือนดิน
nephronหน่วยไตโครงสร้างในไต ประกอบด้วยโบว์แมนส์แคปซูลและโกลเมอรูลัส  ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด
Neptuneดาวเนปจูนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ
nerveเส้นประสาทมัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง
nerve cordเส้นประสาทใหญ่เส้นประสาทขนาดใหญ่ที่อยู่แนวสันหลังของสัตว์พวกคอร์เดต ในพวกคอร์เดตชั้นสูงเส้นประสาทใหญ่ คือ ไขสันหลัง
nerve fiberใยประสาทส่วนของเซลล์ประสาทที่ยื่นออกจากตัวเซลล์ ทำหน้าที่นำกระแสประสาท มี 2 ชนิดคือ แอกซอนกับเดนไดรต์
nerve ganglionปมประสาทกลุ่มของเซลล์ประสาท มีลักษณะพองใหญ่กว่าบริเวณอื่น ๆ ของเส้นประสาท ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด ปมประสาทจะทำหน้าที่คล้ายสมอง
nerve impulseกระแสประสาทปฏิกิริยาที่เกิดต่อเนื่องเป็นลำดับกันไปตามความยาวของใยประสาท  เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีผลทำให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างถูกต้อง
nerve netร่างแหประสาทระบบประสาทในสัตว์ในไฟลัมไนดาเรีย  มีลักษณะเป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันทั่วตัวเป็นร่างแห เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นที่จุดใดจุดหนึ่ง การตอบสนองจะเป็นไปทุกทิศทาง
nervous systemระบบประสาทระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ
network structureโครงผลึกร่างตาข่ายโครงผลึกของธาตุหรือสารประกอบที่มีการจัดอะตอมในผลึกคล้ายตาข่าย คือทุกอะตอมจะสร้างพันธะกันในทุกทิศทางแบบสามมิติ ดังนั้นทุกอะตอมจึงถูกยึดไว้แน่น เคลื่อนที่ไม่ได้ สารที่มีโครงผลึกแบบนี้จึงมีความแข็งเป็นพิเศษ เช่น ผลึกของเพชร ผลึกซิลิคอนคาร์ไบด์
network systemระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน
network topologyรูปร่างเครือข่ายการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่ายมีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพ
neuronเซลล์ประสาทเซลล์ในระบบประสาท ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ตัวเซลล์และ ใยประสาท เซลล์ประสาทมีรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ
neurosecretory cellนิวโรซีครีทอรีเซลล์เซลล์ประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้  กลุ่มเซลล์พวกนี้จะสร้างฮอร์โมนวาโซเพรสซิน และออกซิโทซินปล่อยออกมาที่ปลายแอกซอนในส่วนหลังของต่อมใต้สมอง
neurosporaนิวโรสปอราจีนัสหนึ่งของเห็ดราซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่ขนมปัง  จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ราขนมปัง
neutral equilibriumสมดุลสะเทินสมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุจะกลิ้งไป โดยศูนย์กลางมวลอยู่ในระดับความสูงเท่าเดิม พลังงานศักย์ของวัตถุคงเดิม วัตถุจะเปลี่ยนตำแหน่งไปโดยวางตัวในลักษณะเดิม
neutralisationการทำให้เป็นกลางการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วได้น้ำ  ดังตัวอย่างสมการ  H3O+ (aq) + OH- (aq)  ® 2H2O (l)  หรือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำหรือเกลือเพียงอย่างเดียว เช่น           H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq)  ®  BaSO4(s) + H2O(l)
neutronนิวตรอนอนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งมีสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้า  อยู่ในนิวเคลียสของ ทุก ๆ ธาตุ ยกเว้นไฮโดรเจน มีมวล 1.0087 µ
newtonนิวตันหน่วยของแรง  ใช้สัญลักษณ์ N  แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร / วินาที2 ในทิศของแรงนั้น
Newton's laws of motionกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรง  นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ(กฎนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎความเฉื
niacin [nicotinic acid]ไนอะซีน, วิตามินบี 3วิตามิน B ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C6H5NO2 เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ในน้ำร้อนและแอลกอฮอล์ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้ผิวหนังแห้งและอักเสบเมื่อถูกแสงแดด ทางเดินอาหารขาดน้ำย่อย ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง
nichromeนิโครมโลหะผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยนิกเกิล  โครเมียม เหล็ก ไม่รวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ มีจุดหลอมเหลวสูง  นิยมใช้ทำเป็นขดลวดความร้อนในอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน เช่น เตารีด  เตาไฟฟ้า เป็นต้น
nickelนิกเกิลธาตุทรานสิชัน เลขอะตอม 28 สัญลักษณ์ Ni เป็นโลหะสีขาว จุดหลอมเหลว 1453°C ใช้ทำโลหะผสม  เช่น อัลนิโค นิโครม เป็นต้น
nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวรับไฮโดรเจนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ซึ่งเมื่อรับไฮโดรเจนแล้ว จะอยู่ในรูปของ NADH2
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP)นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ ฟอสเฟตสารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  ทำหน้าที่เป็นตัวรับไฮโดรเจนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเมื่อรับไฮโดรเจนแล้วจะอยู่ในรูปของ NADPH2
nicotineนิโคตินสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H14N2 ไม่มีสี  เป็นสารมีพิษละลายได้ในน้ำ มีอยู่ในใบยาสูบ ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
nicotinic acidกรดนิโคตินิกดู  niacin
night blindnessตาบอดกลางคืนโรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน A  ซึ่งมีผลทำให้นัยน์ตามัวมองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้ หรือยามค่ำคืน
nimbostratusนิมโบสเตรตัสเมฆชั้นต่ำ มีลักษณะเป็นแผ่นชั้นฐานต่ำใกล้พื้นดิน ไม่เป็นระเบียบคล้ายผ้าขี้ริ้ว ทึบแสง เห็นเป็นสีเทา มักมีสายฝนตกลงมาจากฐานเมฆ
nitrifying bacteriaไนตริไฟอิงแบคทีเรียแบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยการออกซิไดส์อนุมูลแอมโมเนียให้เป็นสารประกอบไนไตรต์หรือไนเตรต
nitrogenไนโตรเจนธาตุในหมู่ V ของตาราง ธาตุ เลขอะตอม 7 สัญลักษณ์ N เป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีในอากาศประมาณร้อยละ 78.03 โดยปริมาตร จุดหลอมเหลว -209.9°C  จุดเดือด -195.67°C
nitrogen cycleวัฏจักรไนโตรเจนกระบวนการเปลี่ยนไนโตรเจนในบรรยากาศลงสู่ดินและเกิดเป็นสารประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และสัตว์และกลับคืนสู่บรรยากาศเป็นวัฏจักร
nitrogen fixing bacteriaแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบคทีเรียที่ใช้ไนโตรเจนจากบรรยากาศเพื่อการดำรงชีวิต โดยปกติอาศัยอยู๋ในปมรากพืชตระกูลถั่ว
nitrous oxideไนตรัสออกไซด์แก๊สที่เกิดจากกระบวนการในอุตสาหกรรม เป็นแก๊สเรือนกระจก
noble gasแก๊สมีตระกูลดู inert gas
noble metalโลหะมีตระกูลธาตุหรือโลหะผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยาหรือทำปฏิกิริยาได้ยาก เช่น ทองคำ แพลทินัม เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นต้น
nodeบัพตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่งซึ่งมีการกระจัดเป็นศูนย์ หรือซึ่งตัวกลางไม่มีการสั่น  จากรูป ตำแหน่ง N คือ บัพ
node of Ranvierโนดออฟแรนเวียร์ช่องว่างระหว่างเซลล์ชวานที่หุ้มแอกซอนอยู่เป็นระยะ ๆ
nodulesปมรากถั่วปมขนาดเล็กที่รากถั่ว เป็นที่อาศัยของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
noise pollutionมลพิษทางเสียงเสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ถ้าระดับความเข้มของเสียงเกิน 80 เดซิเบล อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
non volatile memoryหน่วยความจำแบบไม่สามารถลบเลือนได้หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง ตัวอย่างของหน่วยความจำชนิดนี้ เช่น รอม และหน่วยความจำแบบแฟลช
non-electrolyteสารที่ไม่เป็นอิเล็กโทรไลต์สารที่ไม่แตกตัวเป็นไอออนเมื่อหลอมเหลวหรือเป็นสารละลาย กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้
non-metalอโลหะธาตุที่ไม่มีสมบัติเป็นโลหะ เช่น กำมะถัน  ฟอสฟอรัส ไอโอดีน
non-polar moleculeโมเลกุลไม่มีขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่แสดงอำนาจไฟฟ้า
non-singular matrixเมทริกซ์ไม่เอกฐานเมทริกซ์ที่ดีเทอร์มินันต์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ หรือเมทริกซ์ที่สามารถหาอินเวอร์สของเมทริกซ์นั้นได้
noncyclic electron transferการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรการถ่ายทอดที่อิเล็กตรอนออกจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์  แล้วจะไม่กลับมายังโมเลกุลของคลอโรฟิลล์อีก
nonrepeating decimalทศนิยมไม่ซ้ำเลขทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมไม่ซ้ำกัน เช่น 2.726772677726..., 3.141592653...  (ดู repeating decimal ประกอบ)
nonvascular plantพืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อไซเลมและโฟลเอ็ม
noradrenalin [norepinephrine]นอร์อะดรีนาลีนฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลเมดัลลาของต่อมหมวกไต  ฮอร์โมนชนิดนี้มีผลไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดแดงเล็กที่ไปเลี้ยงอวัยวะภายในต่าง ๆ ให้บีบตัว ทำให้ความดันเลือดสูง
norepinephrineนอร์เอพิเนฟรินดู  noradrenalin
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติเส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด
normal equationสมการปรกติสมการที่หาได้โดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่ต้องการหา
notochordโนโทคอร์ดโครงสร้างค่อนข้างแข็งมีลักษณะเป็นท่อนยาวขนานกับด้านหลังของลำตัว อยู่ระหว่างทางเดินอาหารและเส้นประสาทใหญ่ของสัตว์ในระยะเอ็มบริโอ และถูกแทนที่ด้วยกระดูกสันหลังเมื่อโตเต็มวัย
nuclear energyพลังงานนิวเคลียร์พลังงานที่ได้อันเป็นผลจากปฏิกิริยาฟิชชันและปฏิกิริยาฟิวชัน
nuclear envelopeเยื่อหุ้มนิวเคลียสดู nuclear membrane
nuclear membrane [nuclear envelope]เยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อบาง ๆ ที่หุ้มนิวเคลียส มีช่องหรือรูเล็ก ๆ อยู่ทั่ว ๆ ไป ทำให้สารซึมผ่านเข้าออกระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึม
nuclear power plantโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์โรงผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูมาทำให้น้ำเดือดเป็นไอ แล้วให้ไอน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
nuclear reactionปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อนิวเคลียสของอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์อาจเป็นการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  หรือการยิงอนุภาคที่มีพลังงานสูงเข้าชนนิวเคลียสดังเช่นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, ปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องมือใช้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยาฟิชชันแบบลูกโซ่ เพื่อนำพลังงานไปใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ผลิตสารกัมมันตรังสี เป็นต้น โดยทั่วไปนิยมเรียกเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หรือเตาปรมาณู เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของไทยตั้งอยู่ที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
nuclear symbolสัญลักษณ์นิวเคลียร์สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ ซึ่งเขียนเลขอะตอมไว้ที่มุมล่างซ้ายของสัญลักษณ์ และเลขมวลไว้มุมบนซ้ายของสัญลักษณ์  เช่น  เป็นต้น
nucleiนิวคลีไอคำพหูพจน์ของ  nucleus
nucleic acidกรดนิวคลิอิกสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบด้วยหน่วยย่อยคือ นิวคลีโอไทด์ต่อกันเป็นสาย  กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ DNA และ RNA
nucleolusนิวคลีโอลัสโครงสร้างภายในนิวเคลียสมีลักษณะเป็นก้อน  ทำหน้าที่สร้างไรโบโซม
nucleotideนิวคลีโอไทด์หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิกที่ประกอบด้วยเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบน้ำตาลที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ  5 อะตอม และหมู่ฟอสเฟตอีกหนึ่งหมู่
nucleusนิวเคลียสส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  มีลักษณะค่อนข้างกลม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ ไปยังลูกหลาน
nucleus, nucleiนิวเคลียสส่วนที่เป็นแกนกลางของอะตอม ซึ่งเป็นมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม และมีประจุไฟฟ้าบวก นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน และนิวตรอน  ยกเว้นนิวเคลียสของไฮโดรเจนที่ประกอบด้วย โปรตอนเพียงอย่างเดียวและมี 1 โปรตอนเท่านั้น
null setเซตว่างดู empty set
null vector [zero vector]เวกเตอร์ศูนย์เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  
numberจำนวนปริมาณที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามากหรือน้อย
number lineเส้นจำนวนเส้นตรงที่มีจุด 0 เป็นจุดแทนศูนย์ จุดที่อยู่ทางขวาของจุด 0 แทนจำนวนบวกเช่น 1, 2, 3,... และจุดที่อยู่ทางซ้ายแทนจำนวนลบ เช่น -1, -2, -3, ... โดยแต่ละจุดอยู่ห่างจุด 0 เป็นระยะ 1, 2, 3, ... หน่วยความยาว ตามลำดับ
number systemระบบจำนวนวิธีการเขียนตัวเลขเพื่อแทนจำนวน และการใช้โอเปอเรชันกับจำนวน
numeralตัวเลขสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวน เช่น 3, III เขียนแทนจำนวนสาม เป็นต้น
nutationนูเทชันการเคลื่อนไหวของพืชที่ปลายยอดโบกไปมาขณะเจริญเติบโตเนื่องจากสิ่งเร้าภายในของพืชเอง
nutation movementนิวเทชันมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโต โดยปกติจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของพืช  เช่น การแตกยอดของพืช การเลื้อยพันหลักของไม้เลื้อย เป็นต้น
nutrientสารอาหารสารที่สิ่งมีชีวิตนำเอาไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิต สารอาหารมี 6 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ น้ำ และ วิตามิน
nylonไนลอนชื่อทั่ว ๆ ไปที่ใช้เรียกใยสังเคราะห์และพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นโพลิเอไมด์