พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 103 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
L.C.M.แอลซีเอมดู least common  multiple
La Ninaลานีญาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ที่ทำให้ พื้นทวีปบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก แห้งแล้งกว่าปกติ ในขณะที่พื้นทวีปบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดฝนตกหนักกว่าปกติ
lactaseแลกเทสเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลแลกโทสให้เป็นกาแลกโทสและกลูโคส
lactogenic hormone (LTH) [prolactin]แลกโทเจนิกฮอร์โมน (แอลทีเอช)ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมน้ำนมให้สร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน
lactoseแลกโทสน้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลคือ กาแลกโทสและกลูโคสมาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในน้ำนม
lamellaลาเมลลา, ชั้นบางโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนเป็นชั้น อยู่เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า กรานา อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ ลาเมลลามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คลอโรฟิลล์ โปรตีน ไขมัน และ แคโรทีนอยด์
LAN cardการ์ดแลนอุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ ในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอร์ด เนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อเ
landformธรณีสัณฐานแบบรูปของเปลือกโลกที่มีลักษณะรูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน  เช่น เป็นภูเขาที่ราบ ที่ลุ่ม เป็นต้น
large intestineลำไส้ใหญ่อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากลำไส้เล็กไปยังทวารหนัก ทำหน้าที่รับกากอาหารจากลำไส้เล็กและดูดน้ำจากกากอาหาร  ลำไส้ใหญ่ของคนมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร
larvaตัวอ่อนสัตว์ในระยะแรกที่ออกจากไข่ของสัตว์ซึ่งเจริญแบบมีเมทามอร์โฟซิส  ตัวอ่อนจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเมื่อโตเต็มวัย
larynxกล่องเสียงอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง อยู่ส่วนบนสุดของหลอดลม
laserเลเซอร์แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ
latent heatความร้อนแฝงปริมาณความร้อนที่สารให้หรือรับไว้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะ โดยที่สารนั้นมีอุณหภูมิคงตัว ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารหนึ่งหน่วยมวลเรียกว่า ความร้อนแฝงจำเพาะ
latent heat of condensationความร้อนแฝงของการกลั่นตัวความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สหรือไอเป็นของเหลว
latent heat of fusionความร้อนแฝงของการหลอมเหลวความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว เช่น ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้าแข็งมีค่าเท่ากับ 333 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 0  ํC  ความดันปกติ
latent heat of solidificationความร้อนแฝงของการแข็งตัวความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็ง
latent heat of vapourisationความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นแก๊สหรือไอ เช่น ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่ากับ 2,256 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 100  ํC ความดันปกติ
lateriteศิลาแลงหินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการผุสลายของหินอัคนี  มีสีน้ำตาล  ดำ มีลักษณะขรุขระ และมีวัตถุประสานซึ่งเป็นสารประกอบของเหล็ก
latexน้ำยางของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม พบในพืชบางชนิด  เช่น ต้นยางพารา ต้นรัก เป็นต้น
latex vesselท่อน้ำยางท่อลำเลียงน้ำยางอยู่ตรงบริเวณเปลือกของพืชที่มีน้ำยาง
latticeโครงผลึก, แลตทิซการจัดเรียงตัวแบบ 3 มิติของอะตอมหรือไอออนในผลึก
lavaลาวาหินหนืดใต้เปลือกโลกที่ไหลออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินรูปต่าง ๆ เช่น หินพัมมิช หินออบซิเดียน หินบะซอลต์  เป็นต้น
lawกฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้จากการสังเกตหรือการทดลองสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง
law of combining volumes of gasesกฎการรวมปริมาตรของแก๊สกฎที่กล่าวว่า เมื่อแก๊สต่าง ๆ ทำปฏิกิริยากันพอดี ปริมาตรของแก๊สเหล่านั้นกับปริมาตรของแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยา จะเป็นอัตราส่วนของเลขจำนวนเต็มอย่างง่าย บางครั้งเรียกกฎนี้ว่า กฎของเกย์ลุสแซก
law of conservation of angular momentumกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมกฎเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อทอร์กลัพธ์เนื่องจากแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์ ผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุมของระบบมีค่าคงตัว
law of conservation of massกฎทรงมวลกฎเกี่ยวกับมวลของสารซึ่งกล่าวว่า ผลรวมของมวลสารทั้งหมดภายในระบบปิดมีค่าคงตัวหมายความว่า มวลสารจะไม่สูญหายไปหรือเกิดขึ้นใหม่ ในปฏิกิริยาเคมี มวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาจะเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยา
law of conservation of mechanical energyกฎการอนุรักษ์พลังงานกลกฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ
law of conservation of mechanical energyกฏการอนุรักษ์พลังงานกลกฎเกี่ยวกับพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า พลังงานกลรวมของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ
law of conservation of momentumกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมกฎเกี่ยวกับโมเมนตัมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อไม่มีแรงลัพธ์ใด ๆ มากระทำต่อระบบแล้ว ผลรวมของโมเมนตัมของระบบจะมีค่าคงตัว เช่น เมื่อวัตถุชนกัน ผลรวมของโมเมนตัมวัตถุก่อนการชนจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมของวัตถุภายหลังการชน
law of constant proportion [law of definite proportion]กฎสัดส่วนคงที่กฎที่กล่าวว่าอัตราส่วนระหว่างมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบจะมีค่าคงที่เสมอ
law of gravitationกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลกฎเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ซึ่งกล่าวว่า วัตถุทั้งหลายจะดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยขนาดของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นสัดส่วนตรงกับมวลของวัตถุทั้งสอง และเป็นสัดส่วนกลับกับระยะทางระหว่างวัตถุทั้งสองนั้นยกกำลังสอง
law of inertiaกฎความเฉื่อยดู Newton's  laws of motion (กฎข้อ 1)
law of inheritance of acquired characteristicกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่  อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไปยังรุ่นลูก
law of use and disuseกฎการใช้และไม่ใช้กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากการใช้และไม่ใช้อวัยวะนั้น คือ อวัยวะใดที่ไม่ใช้จะค่อย ๆ หดหายไป และอวัยวะใดที่ยังใช้อยู่ก็จะคงอยู่หรือวิวัฒนาการให้ดีขึ้น
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอหลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน
lead accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหม้อสะสมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหลายเซลล์ต่อรวมกันแบบอนุกรม  ใช้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์
lead poisonพิษตะกั่วพิษที่เกิดจากสารตะกั่วเข้าไปสะสมในร่างกาย และ ร่างกายกำจัดออกได้ยาก มีอาการจุกเสียดในท้อง โลหิตจางและระบบประสาทผิดปกติ
lead storage cellเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วเซลล์ไฟฟ้าทุติยภูมิชนิดหนึ่ง ใช้แผ่นตะกั่วไดออกไซด์เป็นขั้วบวก แผ่นตะกั่วเป็นขั้วลบ และสารละลายกรดซัลฟิวริกเป็นอิเล็กโทรไลต์ เมื่อประกอบเข้าเป็นเซลล์ไฟฟ้าแล้ว ต้องนำไปประจุไฟฟ้าก่อนจึงจะมีพลังงานไฟฟ้าจ่ายออกมาจากเซลล์ไฟฟ้า และเมื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าหมดแล้วก
leaf bladeแผ่นใบส่วนของใบพืชที่เป็นแผ่น มักมีสีเขียว ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง
leaf electroscopeอิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะอุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้า ประกอบด้วยแผ่นโลหะบาง ๆ 2 แผ่น  เช่น แผ่นทองคำเปลว หรือแผ่นดีบุก เมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้ามาใกล้ แผ่นโลหะบางจะกางออก ซึ่งจะกางออกมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นจะมีประจุมากหรือน้อย
leaf sheathกาบใบก้านใบที่มีลักษณะเป็นแผ่นหุ้มลำต้น  มักจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น
leap yearปีอธิกสุรทินปกติ 1 ปี มี 365 วัน แต่ในปีอธิกสุรทินซึ่งเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ปีนั้น 1 ปีจะมี 366 วัน
least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า  ค.ร.น. เช่น  ค.ร.น. ของ 4 และ 6  คือ 12
left-skewed distributionการกระจายที่เบ้ทางซ้ายแท่งฮิสโทแกรมที่มีความถี่น้อยและน้อยที่สุดจะอยู่ทางด้านซ้าย ฐานนิยมจะมีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นมัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมีค่าน้อยที่สุด
lengthความยาวระยะห่างระหว่างจุดสองจุด ในระบบ SI ความยาวมีหน่วยเป็น เมตร
lensเลนส์แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน และเลนส์เว้า
lenticelเลนทิเซลรอยแตกหรือช่องเล็ก ๆ ที่ผิวของลำต้นหรือรากในอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเนื้อเยื่อของพืชกับบรรยากาศ
leucineลิวซีนกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง  มีสูตรโมเลกุลเป็น C6H13O2N
leucocyte [white blood cell]เซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดที่ไม่มีสี ค่อนข้างใส รูปร่างค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 - 25 ไมครอน มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิด ทำหน้าที่ต่อต้านและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าไปในร่างกาย
leukemiaลิวคีเมียมะเร็งที่เกิดขึ้นในเลือด โดยเม็ดเลือดขาวเพิ่มจำนวนอย่างมากมายโดยไม่มีการควบคุม
leverคานเครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม
LHแอลเอชดู luteinizing hormone (LH)
lichenไลเคนสิ่งมีชีวิตสองชนิด ประกอบด้วยสาหร่ายและราอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์แบบภาวะที่ต้องพึ่งพา
life cycleวัฏจักรชีวิตลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตรุ่นใหม่ได้
life scienceวิทยาศาสตร์ชีวภาพดู  biological science
life spanช่วงอายุขัย, อายุขัยช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น สุนัขมีอายุขัยประมาณ 10 ปี
lifting forceแรงยกแรงซึ่งทำให้เครื่องบิน บินขึ้นหรือบินอยู่ในอากาศได้เนื่องจากอากาศด้านบนของปีกเครื่องบินมีแรงดันน้อยกว่าอากาศด้านล่าง
lightแสงพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 4 x 10-7 ? 7.7 x 10-7 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มองเห็นได้
light reactionปฏิกิริยาแสง, ปฏิกิริยาตรึงพลังงานแสงกระบวนการในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่รับเอาพลังงานแสงมาสร้างสารประกอบ ATP และ NADPH
ligninลิกนินสารพวกพอลิเมอร์ มีอยู่ในเนื้อไม้ มักเกิดรวมกับเซลลูโลส  เป็นสารที่เคลือบผนังเซลล์ของพืชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช
ligniteลิกไนต์ถ่านหินชนิดหนึ่งมีสีน้ำตาลเข้มมีคาร์บอนประมาณ 70% มีคุณภาพต่ำกว่าถ่านหินบิทูมินัส  แต่ดีกว่าพีต
liguleลิกิวล์ส่วนของกาบใบที่งอกยื่นออกตรงรอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบ  มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ประกบติดอยู่กับลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีหน้าที่กั้นน้ำหรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปอยู่ระหว่างกาบใบและลำต้น
limestoneหินปูนหินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต  ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ
limit of a sequenceลิมิตของลำดับจำนวนซึ่งพจน์ที่ n ของลำดับเข้าใกล้ เมื่อ n มีค่ามากขึ้น โดยไม่มีที่สิ้นสุด  เช่น   หรือ 0  เป็นลิมิตของลำดับ    
line segmentส่วนของเส้นตรงส่วนที่ตัดออกมาจากเส้นตรง มีความยาวจำกัด ส่วนของเส้นตรง AB  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
linear equationสมการเชิงเส้นสมการที่ตัวแปรมีกำลังเป็นหนึ่ง เช่น x + 2 = 0, x + y + 5 = 0 เป็นต้น
linear functionฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax + b เมื่อ a  และ b  เป็นจำนวนจริง เช่น f(x) = 2x + 3 เป็นต้น
linear momentumโมเมนตัมเชิงเส้นดู momentum
linear permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นการจัดลำดับเป็นแถว
linear speedอัตราเร็วเชิงเส้นดู speed ประกอบ
linked geneลิงค์ยีนกลุ่มยีนที่อยู่ในโครโมโซมเดียวกัน
lipaseลิเพสเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยไขมันให้แตกตัวเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล
lipidลิพิด, ไขมันสารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยธาตุ C, H, O เป็นส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์  เช่น ขี้ผึ้ง  ไขมันสัตว์  น้ำมันที่สกัดจากพืช เป็นต้น
liquidของเหลวสถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่
lithosphereธรณีภาคส่วนที่เป็นของแข็งของเปลือกโลกนอกเหนือไปจากอุทกภาคและบรรยากาศ
liverตับอวัยวะภายในช่องท้องของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  มีหน้าที่สำคัญหลายประการ เช่น ผลิตน้ำดี สะสมอาหาร ขจัดสารที่เป็นพิษ เป็นต้น
loamดินร่วนดินที่มีเนื้อเป็นดินปนทรายและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ มีลักษณะร่วนซุย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก เม็ดดินมีขนาดเล็กแต่ไม่ละเอียด ทำให้มีช่องว่างมากกว่าดินเหนียว
Local Area Network( LAN)เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลนเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย
local milled riceข้าวซ้อมมือดูในเรื่อง  husked rice
logarithmic equationสมการลอการิทึมสมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0
logarithmic functionฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันที่เขียนในรูป y = logax เมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกและ a เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่เท่ากับ 1   logax อ่านว่า ลอการิทึมของเอกซ์ฐานเอ
lone pair electronsอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเวเลนซ์อิเล็กตรอนคู่ใดคู่หนึ่งของอะตอมซึ่งไม่ได้มีส่วนในการสร้างพันธะ  แต่มีความสำคัญในการทำให้อะตอมนั้น ๆ  มีจำนวนอิเล็กตรอนครบตามกฎออกเทต
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาวอาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ
longitudinal muscleกล้ามเนื้อตามยาวกล้ามเนื้อที่เรียงตัวตามยาว ของสัตว์บางชนิด  เช่น ไส้เดือนดิน ประสานกับกล้ามเนื้อวงจะทำให้เคลื่อนที่ได้
longitudinal strainความเครียดตามยาวอัตราส่วนระหว่างความยาวที่เปลี่ยนไปกับความยาวเดิม (ดู strain ประกอบ)
longitudinal stressความเค้นตามยาวความเค้นที่ทำให้วัสดุยืดออกหรือหดเข้า (ดู stress ประกอบ)
longitudinal waveคลื่นตามยาวคลื่นซึ่งทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือตัวกลางอยู่ในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
loopวงวนเส้นเชื่อมที่เชื่อมจุดยอดเพียงจุดเดียว
loudspeaker [speaker]ลำโพงเสียงอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง
lower boundaryขอบล่างค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นก่อนหน้านั้นหนึ่งชั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นนั้น
lower epidermisเอพิเดอร์มิสด้านล่างชั้นของเซลล์ที่อยู่นอกสุดด้านล่างของใบพืช
lowland riceข้าวนาสวนข้าวที่ปลูกกันได้ในที่ลุ่มและมีระดับน้ำในนาลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร อาจปลูกโดยวิธีปักดำหรือหว่าน  เช่น พันธุ์ข้าว กข. 1 เป็นต้น
LTHแอลทีเอชดู lactogenic hormone (LTH)
lubricating oilน้ำมันหล่อลื่นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของปิโตรเลียม มีสถานะเป็นของเหลว มีจุดเดือดระหว่าง 305°C - 405°C  ในแต่ละโมเลกุลจะมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 18 - 25 อะตอม เป็นน้ำมันที่ใช้ลดความเสียดทานระหว่างวัตถุต่าง ๆ
luminescenceการเปล่งแสงการเกิดแสงของสารบางชนิดโดยไม่ใช้พลังงานความร้อน แต่ใช้พลังงานรูปอื่นได้แก่ การเรืองแสง เป็นต้น
lunar eclipseจันทรุปราคา,จันทรคราสดู  eclipse of the moon
lunar moduleยานลงบนดวงจันทร์ยานส่วนที่ร่อนลงสู่พื้นดวงจันทร์ มีจรวด 2 ชุด ชุดแรกใช้ลงสู่พื้นดวงจันทร์ชุดที่ 2 ใช้ขึ้นจากดวงจันทร์
lustreความวาวสมบัติในการสะท้อนแสงจากผิวแร่ ความวาวมีหลายแบบ  เช่น วาวแบบโลหะแบบมุก แบบเพชร แบบน้ำมัน แบบแก้ว เป็นต้น
luteinizing hormone (LH)ลูทิไนซิงฮอร์โมน (แอลเอช)ฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินชนิดหนึ่งสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในเพศหญิงทำหน้าที่กระตุ้นให้มีการตกไข่ และสร้างคอร์ปัสลูเทียม  ส่วนในเพศชายทำหน้าที่กระตุ้นให้ตัวอสุจิเติบโตเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์ และกระตุ้นกลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเซียลให้สร้างฮอร์โมนเพศชายด้วย
lycopodiumไลโคโพเดียมพืชพวกหนึ่งในไพลัมไลโคไฟตา ชอบขึ้นในที่ชื้น มีร่มเงา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า club moss (แต่ไม่ใช่พืชจำพวกมอส)
lymphน้ำเหลืองน้ำเลือดที่ซึมผ่านผนังของหลอดเลือดฝอยออกมาอาบอยู่รอบ ๆ เซลล์ของเนื้อเยื่อในร่างกาย  ช่วยในการแลกเปลี่ยนสารต่าง ๆ ระหว่างเซลล์และหลอดเลือดฝอย
lysineไลซีนกรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งของร่างกาย สูตรโมเลกุลคือ C6H14N2O2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
lysosomeไลโซโซมออร์แกเนลล์ในเซลล์ มีลักษณะเป็นถุงมีเยื่อหุ้ม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยสารต่าง ๆ ภายในเซลล์ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน