การค้าระหว่างประเทศ

หมวด การค้าระหว่างประเทศ
มีคำศัพท์ 46 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 8 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
ABCDEF
G
H
I
J
K
LMN
O
P
Q
R
ST
U
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Agreementความตกลงความตกลง
Agricultural Futures Exchange of Thailandตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยAFETตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
Arrangementข้อตกลงข้อตกลง
ASEAN Food Security Information and Trainingศูนย์กลางข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน+3AFSITศูนย์กลางข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน+3
ASEAN Food Security Information Systemโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งภาคพื้นเอเชียAFSISโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งภาคพื้นเอเชีย
ASEAN Food Security Reserve Boardคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียนAFSRBคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน
ASEAN Integrated Food Securityแผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน AIFSแผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน
ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserveองค์กรที่จั้ดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน+3APTERRองค์กรที่จั้ดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน+3