การศึกษา

หมวด การศึกษา
มีคำศัพท์ 20 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 2 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
ABC
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
aimจุดหมายเจตจำนงหรือข้อความที่แสดงผลลัพธ์และทิศทางของการจัดการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ จุดหมายสามารถนำไปสู่อุดมคติหรือเป้าประสงค์สูงสุด (ultimate goal) ของการจัดการศึกษาและสัมฤทธิผลของกระบวนการซึ่งต้องพยายามปฏิบัติให้บรรลุความสำเร็จ การระบุจุดหมายกำหนดไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อใช้วางนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา เช่น คุณธรรมนำความรู้ ผู้เรียนเป็นคนดี เก่งและมีความสุข
Anno Dominiคริสต์ศักราชA.D.ค.ศ. - คริสต์ศักราช