เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 34 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Tariffพิกัดอัตราศุลกากรพิกัดอัตราศุลกากร
Tariff nomenclatureรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร
Tariff preferenceสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตราศุลกากรสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตราศุลกากร
Tariff protectionการคุ้มครองด้วยพิกัดอัตราศุลกากรการคุ้มครองด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
Tariff reclassificationการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรใหม่การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรใหม่
Tax auditingการตรวจสอบภาษีการตรวจสอบภาษี
Tax collectionการจัดเก็บภาษีการจัดเก็บภาษี
Tax courtศาลภาษีศาลภาษี
Tax deductionการลดหย่อนภาษีการลดหย่อนภาษี
Tax havenดินแดนปลอดภาษีดินแดนปลอดภาษี
Tax lawกฎหมายภาษีอากรกฎหมายภาษีอากร
Tax reimbursementการคืนภาษีการคืนภาษี
Tax revenueรายได้ทางภาษีรายได้ทางภาษี
Tax systemระบบภาษีระบบภาษี
Tax treatyสนธิสัญญาทางภาษีสนธิสัญญาทางภาษี
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยีวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี
Term of tradeอัตราการค้าอัตราการค้า
Time depositเงินฝากตามกำหนดเวลา เงินฝากตามกำหนดเวลา
Tourist facilityสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
Trade adjustment assistanceการช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้าการช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า
Trade data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า
Trade facilitationการอำนวยความสะดวกทางการค้าการอำนวยความสะดวกทางการค้า
Trade financeการเงินเพื่อการค้าการเงินเพื่อการค้า
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
Transfer pricingการกำหนดราคาโอนการกำหนดราคาโอน
Transport costค่าขนส่งค่าขนส่ง
Transport facilitationการอำนวยความสะดวกในการขนส่งการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
Transport statisticsสถิติการขนส่งสถิติการขนส่ง
Transport taxภาษีการขนส่งภาษีการขนส่ง
Treasury bondพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาล
Trustการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น การจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น
Trustทรัสต์ทรัสต์
Trust companyบริษัททรัสต์ บริษัททรัสต์
Trust companyบริษัทจัดการทรัพย์สินบริษัทจัดการทรัพย์สิน