เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 75 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Safetyความปลอดภัยความปลอดภัย
Safety deviceเครื่องป้องกันภัยเครื่องป้องกันภัย
Salvageการกู้ภัยการกู้ภัย
Salvageค่ากู้ภัยค่ากู้ภัย
Salvageซากทรัพย์ซากทรัพย์
Sanctionทางบังคับ ทางบังคับ
Sanctionวิธีการบังคับวิธีการบังคับ
Seasonal fluctuationความผันผวนตามฤดูกาลความผันผวนตามฤดูกาล
Seasonal workerคนงานตามฤดูกาลคนงานตามฤดูกาล
Seaweed productผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสองทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง
Sector lendingการให้กู้ยืมเป็นรายภาคการให้กู้ยืมเป็นรายภาค
Sectoral planningการวางแผนเป็นรายภาคการวางแผนเป็นรายภาค
Security interest in goodsทรัพย์ที่ให้ประโยชน์คุ้มหนี้ทรัพย์ที่ให้ประโยชน์คุ้มหนี้
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืชการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช
Seed cropพืชที่ปลูกเอาเมล็ดพืชที่ปลูกเอาเมล็ด
Seed industryพืชที่ปลูกเอาเมล็ดอุตสาหกรรมเมล็กพืช
Seed testingการทดสอบเมล็กพืชการทดสอบเมล็กพืช
Seigniorageกำไจากการทำเหรียญกระษาปณ์กำไจากการทำเหรียญกระษาปณ์
Semimanufactured goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูปสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโสผลประโยชน์ตามอาวุธโส
Serial bondพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนเป็นงวด ๆพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนเป็นงวด ๆ
Service chargeค่าบริการค่าบริการ
Settlement policyนโยบายการตั้งถิ่นฐานนโยบายการตั้งถิ่นฐาน
Severance payค่าชดเชยค่าชดเชย
Shadow exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนที่ควรจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ควรจะเป็น
Shareหุ้นหุ้น
Shipment of goodsการส่งสิ้นค้าการส่งสิ้นค้า
Shippingการเดินเรือการเดินเรือ
Shipping markป้ายกำกับสิ้นค้าที่ส่งป้ายกำกับสิ้นค้าที่ส่ง
Shipping subsidyเงินอุดหนุนการส่งสินค้าเงินอุดหนุนการส่งสินค้า
Silvicultureการปลูกบำรุงป่าการปลูกบำรุงป่า
Social accountบัญชีสังคมบัญชีสังคม
Social accounting matrixเมทริกซ์การบัญชีสังคม เมทริกซ์การบัญชีสังคม
Social accounting matrixแบบตารางความสัมพันธ์บัญชีสังคมแบบตารางความสัมพันธ์บัญชีสังคม
Social priceราคาทางสังคมราคาทางสังคม
Social propertyทรัพย์สินส่วนรวมของสังคมทรัพย์สินส่วนรวมของสังคม
Social securityการประกันสังคมการประกันสังคม
Socioeconomic conditionภาวะเศรษฐกิจสังคมภาวะเศรษฐกิจสังคม
Special drawing rightสิทธิพิเศษถอนเงินสิทธิพิเศษถอนเงิน
Specificationรายการจำเพาะรายการจำเพาะ
Spouse employmentการจ้างงานคู่สมรสการจ้างงานคู่สมรส
Stabilization programmeแผนงานรักษาเสถียรภาพแผนงานรักษาเสถียรภาพ
Stagflationภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน และเงินเฟ้อภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน และเงินเฟ้อ
Standard industrial classificationการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
Standard intemational trsde classificationการจัดประเภทมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศการจัดประเภทมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
State aidความช่วยเหลือของรัฐความช่วยเหลือของรัฐ
State economic enterpriseรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ
State tradingการค้าโดยรัฐการค้าโดยรัฐ
State trading enterpriseรัฐวิสาหกิจทางการค้ารัฐวิสาหกิจทางการค้า
Statistical classificationการจัดประเภทเชิงสถิติการจัดประเภทเชิงสถิติ
Statistical dataข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลเชิงสถิติ
Statute of fraudบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉลบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉล
Stockหุ้นทุนหุ้นทุน
Storage lossความสูญเสียจากการเก็บของในคลังสินค้าความสูญเสียจากการเก็บของในคลังสินค้า
Structural adjustmentการปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้าง
Structural unemploymentการว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
Student loanเงินกู้สำหรับนักศึกษาเงินกู้สำหรับนักศึกษา
Student tourทัศนาจรเพื่อการศึกษาทัศนาจรเพื่อการศึกษา
Student tourทัศนศึกษาทัศนศึกษา
Subcontractingการทำสัญญารับช่วงการทำสัญญารับช่วง
subsidyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินอุดหนุน
Supplementary financingการจัดหาเงินทุนเสริมการจัดหาเงินทุนเสริม
Supplierผู้จัดหา ผู้จัดหา
Supplierผู้จัดส่งผู้จัดส่ง
Supplierผู้จำหน่ายผู้จำหน่าย
Suppliers' creditสินเชื่อจากผู้ขายสินเชื่อจากผู้ขาย
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกันการค้ำประกัน และการรับประกัน
Sustainable level of lendingระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสมระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสม
Swap transactionสวอป สวอป
Swap transaction การแลก การแลก
Swap transaction การแลกเปลี่ยน (ทางการเงิน) การแลกเปลี่ยน (ทางการเงิน)
Switch transactionการสับเปลี่ยน (ทางการเงิน)การสับเปลี่ยน (ทางการเงิน)
Syndicated loanเงินให้กู้ยืมร่วมเงินให้กู้ยืมร่วม
Syndication feeค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืมร่วมค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืมร่วม