เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 23 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผลการจัดให้เข้าหลักเหตุผล
Reginalizationการรวมเป็นภูมิภาคการรวมเป็นภูมิภาค
Regional disperityความไม่เท่าเทียมระหว่างภูมิภาคความไม่เท่าเทียมระหว่างภูมิภาค
Repatriation rightสิทธิในการส่งกลับประเทศเดิมสิทธิในการส่งกลับประเทศเดิม
Reserve currencyเงินตราที่ใช้เป็นทุนสำรองเงินตราที่ใช้เป็นทุนสำรอง
Resources mobilizationการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
Resources utilizationการใช้ประโยชน์ทรัพยากรการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจข้อจำกัดทางธุรกิจ
Retail bankingการธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อยการธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย
Retail bankingธนกิจรายย่อยธนกิจรายย่อย
Retail marketingการตลาดค้าปลีกการตลาดค้าปลีก
Retail priceราคาขายปลีกราคาขายปลีก
Retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุเงินได้เมื่อเกษียณอายุ
Revolving loan fundกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืมกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืม
Right to workสิทธิในการทำงานสิทธิในการทำงาน
riskไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสี่ยง
Road user chargeค่าธรรมเนียมการใช้ถนนค่าธรรมเนียมการใช้ถนน
Rule of originกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้ากฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
Rural banking systemระบบธนาคารชนบทระบบธนาคารชนบท
rural conditionสภาพชนบทสภาพชนบท
Rural cooperativeสหกรณ์ชนบทสหกรณ์ชนบท
Rural economicsเศรษฐศาสตร์ชนบทเศรษฐศาสตร์ชนบท
Rural sociologyสังคมวิทยาชนบทสังคมวิทยาชนบท