เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 66 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Packagingการบรรจุหีบห่อการบรรจุหีบห่อ
Packagingบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
Paris Clubปารีสคลับปารีสคลับ
Patent licenceหนังสือสำคัญสิทธิบัตรหนังสือสำคัญสิทธิบัตร
Pattern of tradeรูปแบบการค้ารูปแบบการค้า
Payment systemระบบการชำระเงินระบบการชำระเงิน
Payroll taxภาษีค่าจ้างภาษีค่าจ้าง
Payroll taxภาษีเงินเดือนภาษีเงินเดือน
Peasantชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนา
Peasantชาวชนบทชาวชนบท
Pension fundกองทุนบำนาญกองทุนบำนาญ
Pension rightสิทธิในบำนาญสิทธิในบำนาญ
Per capita incomeรายได้ต่อหัวรายได้ต่อหัว
Perishable foodอาหารสดเสียง่ายอาหารสดเสียง่าย
Personnel managementการบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคคล
Petrodollarปิโตรดอลลาร์ปิโตรดอลลาร์
Petrodollarเงินดอลลาร์จากการขายน้ำมันดิบเงินดอลลาร์จากการขายน้ำมันดิบ
Petroleumปิโตรเลียมปิโตรเลียม
Petroleum exporting countryประเทศผู้ส่งน้ำมันดิบออกประเทศผู้ส่งน้ำมันดิบออก
Phillips curveเส้นโค้งฟิลลิปส์เส้นโค้งฟิลลิปส์
Planningระบบการวางแผนระบบการวางแผน
Planningการจัดทำงบประมาณการจัดทำงบประมาณ
Planningการทำแผนงาน การทำแผนงาน
Plant productพืชผลพืชผล
Plant productผลิตผลจากพืชผลิตผลจากพืช
Political doctrineลัทธิการเมืองลัทธิการเมือง
Port congestion surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษกรณีท่าเรือคับคั่งค่าธรรมเนียมพิเศษกรณีท่าเรือคับคั่ง
Postharvest systemระบบดำเนินงานหลังการเก็บเกี่ยวระบบดำเนินงานหลังการเก็บเกี่ยว
Potteryเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผา
Preferential agreementความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษ
Preinvestment studyการพิจารณาศึกษาก่อนการลงทุนการพิจารณาศึกษาก่อนการลงทุน
Price contingencyเงินสำรองเผื่อความผันผวนของราคาเงินสำรองเผื่อความผันผวนของราคา
Price discriminationการตั้งราคาแตกต่างกันการตั้งราคาแตกต่างกัน
Price projectionการคาดคะเนราคาการคาดคะเนราคา
Price subsidyเงินอุดหนุนราคาสินค้าเงินอุดหนุนราคาสินค้า
Primary producing countryประเทศผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐมประเทศผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐม
Primary sectorภาคปฐมภาคปฐม
Private ownershipหน่วยงานธุรกิจของเอกชนหน่วยงานธุรกิจของเอกชน
Procurementการจัดหาการจัดหา
Produce marketตลาดพืชผลตลาดพืชผล
Productผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
Product safetyความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิตวิสัยสามารถในการผลิต
Production diversificationการกระจายการผลิตการกระจายการผลิต
Production functionพันธภาพการผลิตพันธภาพการผลิต
Production functionฟังก์ชันการผลิตฟังก์ชันการผลิต
Production goodsสินค้าเพื่อการผลิตสินค้าเพื่อการผลิต
Production specializationความชำนาญพิเศษในการผลิตความชำนาญพิเศษในการผลิต
Productivityผลิตภาพผลิตภาพ
Productivity policyนโยบายเกี่ยวกับผลิตภาพนโยบายเกี่ยวกับผลิตภาพ
Profitabilityความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการทำกำไร
programming and budgeting systemระบบการวางแผนระบบการวางแผน
programming and budgeting systemการจัดทำงบประมาณการจัดทำงบประมาณ
programming and budgeting systemการทำแผนงาน การทำแผนงาน
protectionismไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัทธิการคุ้มครองทางการค้า
Public expenditureรายจ่ายภาครัฐรายจ่ายภาครัฐ
Public expenditureรายจ่ายสาธารณะรายจ่ายสาธารณะ
Public investmentการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาครัฐ
Public ownershipหน่วยงานธุรกิจของรัฐหน่วยงานธุรกิจของรัฐ
Public revenueรายได้แผ่นดินรายได้แผ่นดิน
Public revenueรายได้สาธารณะรายได้สาธารณะ
Public sectorภาครัฐภาครัฐ
Public welfareสวัสดิภาพของประชาชนสวัสดิภาพของประชาชน
Public worksการทำงานสาธารณะการทำงานสาธารณะ
Purchasing cooperativeสหกรณ์การซื้อสหกรณ์การซื้อ
Purchasing power parityค่าเสมอภาคที่กำหนดโดยกำลังซื้อค่าเสมอภาคที่กำหนดโดยกำลังซื้อ