เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 11 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
National health insuranceการประกันสุขภาพแห่งชาติการประกันสุขภาพแห่งชาติ
Negative interest rateอัตราดอกเบี้ยติดลบอัตราดอกเบี้ยติดลบ
New international economic orderระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่
no regret optionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเลือกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
Nonfarm incomeรายได้นอกภาคกสิกรรมรายได้นอกภาคกสิกรรม
Nonfarm sectorนอกภาคกสิกรรมนอกภาคกสิกรรม
Nonlinear programmingกำหนดการที่มิใช่เชิงเส้นกำหนดการที่มิใช่เชิงเส้น
Nonprofit corporationบริษัทที่ไม่แสวงกำไรบริษัทที่ไม่แสวงกำไร
Nontariff trade barrierสิ่งกีดกั้นการค้าที่มิใช่พิกัดอัตราศุลกากรสิ่งกีดกั้นการค้าที่มิใช่พิกัดอัตราศุลกากร
North-South relationsความสัมพันธ์เหนือ-ใต้ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา)ความสัมพันธ์เหนือ-ใต้ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา)
North-South tradeการค้าเหนือ-ใต้การค้าเหนือ-ใต้