เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 52 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
Import charge and surchargeค่าภาระและค่าธรรมเนียมพิเศษสินค้าเข้าค่าภาระและค่าธรรมเนียมพิเศษสินค้าเข้า
Import licensingการออกใบอนุญาตนำเข้าการออกใบอนุญาตนำเข้า
Import procurementการจัดหาโดยการนำเข้าการจัดหาโดยการนำเข้า
Income inequalityความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้
Income redistributionการกระจายรายได้ใหม่การกระจายรายได้ใหม่
Indebtednessการเป็นหนี้การเป็นหนี้
Independent regulatory commisssionคณะกรรมการอิสระในการตราข้อบังคับคณะกรรมการอิสระในการตราข้อบังคับ
Indexationการปรับค่าตามดัชนีราคาการปรับค่าตามดัชนีราคา
Industrial concentrationการรวมจุดทางอุตสาหกรรมการรวมจุดทางอุตสาหกรรม
Industrial concentrationการกระจุกตัวทางอุตสาหกรรมการกระจุกตัวทางอุตสาหกรรม
Industrial equipmentบริภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial extensionการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
Industrial integrationการรวมหน่วยทางอุตสาหกรรมการรวมหน่วยทางอุตสาหกรรม
Industrial locationการกำหนดที่ตั้งอุตสาหกรรมการกำหนดที่ตั้งอุตสาหกรรม
Industrial potentialศักยภาพทางอุตสาหกรรมศักยภาพทางอุตสาหกรรม
Industrial productivity centreศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
Industrial profileเค้าโครงอุตสาหกรรมเค้าโครงอุตสาหกรรม
Industrial propertyทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
Industrial relocationการเปลี่ยนที่ตั้งอุตสาหกรรมการเปลี่ยนที่ตั้งอุตสาหกรรม
Industrial trustการรวมกันผูกขาดทางอุตสาหกรรมการรวมกันผูกขาดทางอุตสาหกรรม
Industrial wasteของเสียจากอุตสาหกรรมของเสียจากอุตสาหกรรม
Industrializationการทำให้เป็นอุตสาหกรรมการทำให้เป็นอุตสาหกรรม
Inflation accountingการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ
Inheritance and successionการรับมรดกและการสืบมรดกการรับมรดกและการสืบมรดก
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน
Integrated programme for commodityแผนงานรวมการค้าโภคภัณฑ์แผนงานรวมการค้าโภคภัณฑ์
Inter-governmental fiscal relationsความสัมพันธ์ด้านการคลังระหว่างหน่วยงานของรัฐความสัมพันธ์ด้านการคลังระหว่างหน่วยงานของรัฐ
Interdependenceการพึ่งพากันการพึ่งพากัน
Intermediate goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูปสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
Intermediate goodsสินค้าขั้นกลางสินค้าขั้นกลาง
Intermediationการเป็นตัวกลางในการกู้ยืมการเป็นตัวกลางในการกู้ยืม
International classification of goods and servicesการจำแนกประเภทสินค้าและบริการระหว่างประเทศการจำแนกประเภทสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
International commercial transactionธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ
International courtศาลระหว่างประเทศศาลระหว่างประเทศ
International health regulationข้อบังคับว่าด้วยการอนามัยระหว่างประเทศข้อบังคับว่าด้วยการอนามัยระหว่างประเทศ
International shipping legislationกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ
Interstate commerceการพาณิชย์ระหว่างรัฐการพาณิชย์ระหว่างรัฐ
Intra industry tradeการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Inventionการประดิษฐ์การประดิษฐ์
Inventionการต้นคิดประดิษฐ์การต้นคิดประดิษฐ์
Inventoryสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือ
Investment commitmentภาระผูกพันในการลงทุนภาระผูกพันในการลงทุน
Investment disputeข้อพิพาทในการลงทุนข้อพิพาทในการลงทุน
Investment followupการติดตามผลการลงทุนการติดตามผลการลงทุน
Investment priorityลำดับความสำคัญในการลงทุนลำดับความสำคัญในการลงทุน
Investment returnผลตอบแทนการลงทุนผลตอบแทนการลงทุน
Investment tax creditเครดิตภาษีเพื่อการลงทุนเครดิตภาษีเพื่อการลงทุน
Investment trustทรัสต์เพื่อการลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุน
Invisibleสินค้ากำบังสินค้ากำบัง
Irrigation chargeค่าธรรมเนียมชลประทานค่าธรรมเนียมชลประทาน