เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 19 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุนอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้าG.A.T.Tความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า
General Arrangements to Borrowข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงินGABข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงิน
General equilibrium modelแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป
General system of preferenceระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
Gilt-edged bondพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาล
Gilt-edged securitiesหลักทรัพย์ชั้นดีหลักทรัพย์ชั้นดี
Gold marketตลาดทองคำตลาดทองคำ
Government contributionเงินสมทบจากรัฐบาลเงินสมทบจากรัฐบาล
Government ownershipหน่วยเงินธุรกิจของรัฐหน่วยเงินธุรกิจของรัฐ
Government regulationข้อบังคับของรัฐบาลข้อบังคับของรัฐบาล
Graduationระดับชั้น (ที่จะได้รับความช่วยเหลือ)ระดับชั้น (ที่จะได้รับความช่วยเหลือ)
Grants in aidเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
Grievance procedureวิธีการร้องทุกข์วิธีการร้องทุกข์
Gross Domestic Productไม่ระบุศัพท์บัญญัติGDPผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
Gross National Productไม่ระบุศัพท์บัญญัติGNPผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
Group of Fiveกลุ่ม 5 (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 5 ประเทศ)กลุ่ม 5 (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 5 ประเทศ)
Growth modelแบบจำลองการเติบโตแบบจำลองการเติบโต
Growth rateอัตราการเติบโตอัตราการเติบโต