เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 26 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Fact finding missionคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริงคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริง
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้การขายลดบัญชีลูกหนี้
Farm inputปัจจัยการผลิตด้านไร่นาปัจจัยการผลิตด้านไร่นา
Farm trainingการฝึกอบรมงานไร่นาการฝึกอบรมงานไร่นา
Federal funds marketตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ของสหรัฐ)ตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ของสหรัฐ)
Financial flowกระแสการเงินกระแสการเงิน
Financial leverageการใช้เงินกู้ดำเนินธุรกิจการใช้เงินกู้ดำเนินธุรกิจ
Financial lossผลขาดทุนทางการเงินผลขาดทุนทางการเงิน
Financing programmeแผนงานจัดหาเงินแผนงานจัดหาเงิน
Fiscal gapช่องว่างทางการคลังช่องว่างทางการคลัง
Fixed rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่
Floating rate participationการร่วมให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวการร่วมให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
Flow of fundsกระแสเงินทุนกระแสเงินทุน
Flow of funds accountingการบัญชีกระแสเงินทุนการบัญชีกระแสเงินทุน
Flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้อุตสาหกรรมดอกไม้
Food couponบัตรอาหารบัตรอาหาร
Food couponบัตรแลกอาหารบัตรแลกอาหาร
Food reserveอาหารสำรองอาหารสำรอง
Food storageคลังอาหารคลังอาหาร
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ
Forest productวนผลิตภัณฑ์วนผลิตภัณฑ์
Freightค่าระวางขนส่งค่าระวางขนส่ง
Fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูลผลประโยชน์เกื้อกูล
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
Fungibilityการใช้แทนกันได้การใช้แทนกันได้
Future studyการศึกษาภาวะเศรษฐกิจในอนาคตการศึกษาภาวะเศรษฐกิจในอนาคต