เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 210 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
East-West relationsความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
East-West tradeการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
Econometric modelแบบจำลองเศรษฐมิติแบบจำลองเศรษฐมิติ
Econometricsเศรษฐมิติเศรษฐมิติ
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจการบริหารเศรษฐกิจ
Economic agreementความตกลงทางเศรษฐกิจความตกลงทางเศรษฐกิจ
Economic analysisการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
Economic boomเศรษฐกิจเฟื่องฟูเศรษฐกิจเฟื่องฟู
Economic concentrationการรวมตัวทางเศรษฐกิจการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
Economic concentrationการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ
Economic conditionภาวะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจ
Economic cooperationความร่วมมือทางเศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
Economic councilสภาเศรษฐกิจสภาเศรษฐกิจ
Economic crisisวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
Economic developmentการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic developmentพัฒนาการทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
Economic discriminationการเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจการเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจ
Economic disparityความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
Economic doctrineลัทธิเศรษฐกิจลัทธิเศรษฐกิจ
economic efficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
Economic equilibriumสมดุลทางเศรษฐกิจสมดุลทางเศรษฐกิจ
Economic evaluationการประเมินค่าทางเศรษฐกิจการประเมินค่าทางเศรษฐกิจ
Economic feasibilityความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
Economic forecastการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ
Economic forecastการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ
Economic forecastingการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic growthความเติบโตทางเศรษฐกิจความเติบโตทางเศรษฐกิจ
Economic historyประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic implicationการแสดงความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจการแสดงความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจ
Economic indicatorสิ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจสิ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจ
Economic indicatorเครื่องชี้บอกภาวะเศรษฐกิจเครื่องชี้บอกภาวะเศรษฐกิจ
Economic informationสารสนเทศทางเศรษฐกิจสารสนเทศทางเศรษฐกิจ
Economic infrastructureโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
Economic integration การรวมหน่วยทางเศรษฐกิจการรวมหน่วยทางเศรษฐกิจ
Economic lagความล้าทางเศรษฐกิจความล้าทางเศรษฐกิจ
Economic lawกฎเศรษฐกิจกฎเศรษฐกิจ
Economic lawกฎเศรษฐศาสตร์กฎเศรษฐศาสตร์
Economic legislationกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจ
Economic lossความสูญเสียทางเศรษฐกิจความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
Economic managementการจัดการทางเศรษฐกิจการจัดการทางเศรษฐกิจ
Economic modelแบบจำลองทางเศรษฐกิจแบบจำลองทางเศรษฐกิจ
Economic planningการวางแผนเศรษฐกิจการวางแผนเศรษฐกิจ
Economic policyนโยบายเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจ
Economic projectionการคาดคะเนทางเศรษฐกิจการคาดคะเนทางเศรษฐกิจ
Economic recessionความถดถอยทางเศรษฐกิจความถดถอยทางเศรษฐกิจ
Economic recessionเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจถดถอย
Economic reconstructionการบูรณะเศรษฐกิจการบูรณะเศรษฐกิจ
Economic recoveryการฟื้นต้วทางเศรษฐกิจการฟื้นต้วทางเศรษฐกิจ
Economic recoveryเศรษฐกิจฟื้นตัวเศรษฐกิจฟื้นตัว
Economic reformการปฎิรูปเศรษฐกิจการปฎิรูปเศรษฐกิจ
Economic relationsความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
Economic relationsเศรษฐกิจสัมพันธ์เศรษฐกิจสัมพันธ์
Economic researchการวิจัยทางเศรษฐกิจการวิจัยทางเศรษฐกิจ
Economic resourcesทรัพยากรทางเศรษฐกิจทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
Economic securityความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
Economic stabilizationการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
Economic stagnationความชะงักงันทางเศรษฐกิจความชะงักงันทางเศรษฐกิจ
Economic statisticsสถิติเศรษฐศาสตร์สถิติเศรษฐศาสตร์
Economic statusสถานภาพทางเศรษฐศาสตร์สถานภาพทางเศรษฐศาสตร์
Economic structureโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
Economic surveyการสำรวจทางเศรษฐกิจการสำรวจทางเศรษฐกิจ
Economic systemระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจ
Economic theoryทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
Economic trendแนวโน้มทางเศรษฐกิจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
economic unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยทางเศรษฐกิจ
Economicsเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์
economics modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
Economics of cultureเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม
Economics of educationเศรษฐศาสตร์การศึกษาเศรษฐศาสตร์การศึกษา
Economistนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์
Economy of scaleการประหยัดโดยเพิ่มขนาด (การผลิต)การประหยัดโดยเพิ่มขนาด (การผลิต)
Educational efficiencyประสิทธิภาพทางการศึกษาประสิทธิภาพทางการศึกษา
Educational financingการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษา
Efficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพ
Elasticityความยืดหยุ่นความยืดหยุ่น
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
Elasticity of supplyความยืดหยุ่นของอุปทานความยืดหยุ่นของอุปทาน
Electric applianceเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
Electric current converterไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนเวอร์เตอร์
Electrical industryอุตสาหกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมไฟฟ้า
Electrics industryอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
electronic funds transferการโอนเงินโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การโอนเงินโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
Embargoการกักเรือการกักเรือ
Embargoการกักสินค้าการกักสินค้า
Embargoการกักข่าวสารการกักข่าวสาร
Emigrantผู้ย้ายถิ่นออกผู้ย้ายถิ่นออก
Emigrant remittanceเงินส่งกลับประเทศเงินส่งกลับประเทศ
Emigrationการย้ายถิ่นออกการย้ายถิ่นออก
Emigration lawกฎหมายว่าด้วยการย้ายถิ่นออกกฎหมายว่าด้วยการย้ายถิ่นออก
Employeeลูกจ้างลูกจ้าง
Employee associationสมาคมลูกจ้างสมาคมลูกจ้าง
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้างทัศนคติของลูกจ้าง
Employee ownershipไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระบุความหมาย
Employerนายจ้างนายจ้าง
Employers organizationองค์การนายจ้างองค์การนายจ้าง
Employmentการจ้างงานการจ้างงาน
Employmentการเข้าทำงานการเข้าทำงาน
Employment creationการสร้างงานการสร้างงาน
Employment opportunityโอกาสที่จะได้งานโอกาสที่จะได้งาน
Employment policyนโยบายการจ้างงานนโยบายการจ้างงาน
Employment securityความมั่นคงในการทำงานความมั่นคงในการทำงาน
Employment serviceบริการจัดหางานบริการจัดหางาน
Employment statisticsสถิติการจ้างงานสถิติการจ้างงาน
Employment subsidiesเงินอุดหนุนการจ้างงานเงินอุดหนุนการจ้างงาน
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้)โครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้)
Energyพลังงานพลังงาน
Energy conservationการอนุรักษ์พลังงานการอนุรักษ์พลังงาน
Energy consumptionการใช้พลังงานการใช้พลังงาน
Energy demandอุปสงค์พลังงานอุปสงค์พลังงาน
Energy economicsเศรษฐศาสตร์พลังงานเศรษฐศาสตร์พลังงาน
Energy forecastการคาดคะเนพลังงานการคาดคะเนพลังงาน
Energy industryอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมพลังงาน
Energy managementการจัดการพลังงานการจัดการพลังงาน
Energy policyนโยบายพลังงานนโยบายพลังงาน
Energy priceราคาพลังงานราคาพลังงาน
Energy statisticsสถิติพลังงานสถิติพลังงาน
Energy substitutionการทดแทนพลังงานการทดแทนพลังงาน
Energy supplyอุปทานพลังงานอุปทานพลังงาน
Energy taxationการเก็บภาษีพลังงานการเก็บภาษีพลังงาน
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
Engineering industryอุตสาหกรรมวิศวการอุตสาหกรรมวิศวการ
Enterpriseวิสาหกิจวิสาหกิจ
Environmental economicsเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental healthอนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental lawกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกันโอกาสเท่าเทียมกัน
Equipmentอุปกรณ์อุปกรณ์
Equipmentบริภัณฑ์บริภัณฑ์
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ต้นทุนของอุปกรณ์
Equipment costต้นทุนของบริภัณฑ์ต้นทุนของบริภัณฑ์
Equiptment importการนำสินค้าอุปกรณ์เข้าการนำสินค้าอุปกรณ์เข้า
Equityหุ้นทุนหุ้นทุน
Equityสมธรรมสมธรรม
Equityส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น
Equity in educationสมธรรมทางการศึกษาสมธรรมทางการศึกษา
Equity investmentการลงทุนในหุ้นทุนการลงทุนในหุ้นทุน
Equity-loan target ratioเป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้เป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้
Ergonomicsการยศาสตร์การยศาสตร์
Escape clause actionการปฏิบัติตามข้อกำหนดงดเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดงดเว้น
Essential oilน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหย
Estimateการประมาณการการประมาณการ
Ethicsจริยศาสตร์จริยศาสตร์
Euro Canadian dollarsเงินดอลลาร์แคนาดานอกประเทศเงินดอลลาร์แคนาดานอกประเทศ
Euro Canadian dollarsเงินดอลล่าร์แคนาดาในยุโรปเงินดอลล่าร์แคนาดาในยุโรป
Eurobondพันธบัตรนอกประเทศพันธบัตรนอกประเทศ
Eurobondพันธบัตรยุโรปพันธบัตรยุโรป
Eurobond marketตลาดพันธบัตรนอกประเทศตลาดพันธบัตรนอกประเทศ
Eurobond marketตลาดพันธบัตรยุโรปตลาดพันธบัตรยุโรป
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรานอกประเทศสินเชื่อเงินตรานอกประเทศ
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรายุโรปสินเชื่อเงินตรายุโรป
Eurocurrency marketตลาดเงินตราที่มิใช่เงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรปตลาดเงินตราที่มิใช่เงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป
Eurodollar marketตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ
Eurodollarsเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ
Eurodollarsเงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรปเงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรปหน่วยเงินตรายุโรป
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรปประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
Eurosterlingเงินสเตอร์ลิงนอกประเทศเงินสเตอร์ลิงนอกประเทศ
Eurosterlingเงินสเตอร์ลิงในยุโรปเงินสเตอร์ลิงในยุโรป
Euroyenเงินเยนนอกประเทศเงินเยนนอกประเทศ
Euroyenเงินเยนในยุโรปเงินเยนในยุโรป
Evaluationการประเมินค่าการประเมินค่า
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติภาษีกำไรเกินปรกติ
Exchange agreementความตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราความตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Exchange auctionการประมูลขายเงินตราต่างประเทศการประมูลขายเงินตราต่างประเทศ
Exchange earningsรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตรารายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Exchange marginส่วนต่างการแลกเปลี่ยนเงินตราส่วนต่างการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Exchange marketตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
Exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Exchange reserveทุนสำรองเงินตราต่างประเทศทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
Exchange restrictionการจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราการจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Exchange riskความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตราความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Exchange systemระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา
Exchange taxภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตราภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Expenditureรายจ่ายรายจ่าย
Expenditure taxภาษีรายจ่ายภาษีรายจ่าย
Export capacityวิสัยสามารถในการส่งออกวิสัยสามารถในการส่งออก
Export costing and pricingการกำหนดต้นทุนและราคาส่งออกการกำหนดต้นทุนและราคาส่งออก
Export creditสินเชื่อเพื่อการส่งออกสินเชื่อเพื่อการส่งออก
Export credit financingการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก
Export credit insuranceการประกันภัยสินเชื่อเพื่อการส่งออกการประกันภัยสินเชื่อเพื่อการส่งออก
Export developmentการพัฒนาการส่งออกการพัฒนาการส่งออก
Export diversificationการกระจายการส่งออกการกระจายการส่งออก
Export dutyอากรขาออกอากรขาออก
Export earningsรายได้จากการส่งออกรายได้จากการส่งออก
Export financeเงินทุนเพื่อการส่งออกเงินทุนเพื่อการส่งออก
Export incentivesสิ่งจูงใจการส่งออกสิ่งจูงใจการส่งออก
Export insuranceการประกันภัยการส่งออกการประกันภัยการส่งออก
Export marketตลาดการส่งออกตลาดการส่งออก
Export marketingการตลาดการส่งออกการตลาดการส่งออก
Export policyนโยบายการส่งออกนโยบายการส่งออก
Export priceราคาส่งออกราคาส่งออก
Export procedureวิธีดำเนินการส่งออกวิธีดำเนินการส่งออก
Export projectionการคาดคะเนการส่งออกการคาดคะเนการส่งออก
Export promotionการส่งเสริมการส่งออกการส่งเสริมการส่งออก
Export restraintการยับยั้งการส่งออกการยับยั้งการส่งออก
Export restrictionการจำกัดการส่งออกการจำกัดการส่งออก
Export subsidyการอุดหนุนการส่งออกการอุดหนุนการส่งออก
Export taxภาษีการส่งออกภาษีการส่งออก
Export trading companyบริษัทการค้าส่งออกบริษัทการค้าส่งออก
Export valueมูลค่าส่งออกมูลค่าส่งออก
Export volumeปริมาณการส่งออกปริมาณการส่งออก
Export-oriented industryอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออกอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออก
Exportหสินค้าออกสินค้าออก
Expropriationการเวนคืน (อสังหาริมทรัพย์)การเวนคืน (อสังหาริมทรัพย์)
Extension serviceการขยายบริการการขยายบริการ
External debtหนี้ต่างประเทศหนี้ต่างประเทศ
External debt reportingการรายงานเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศการรายงานเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศ
External efficiencyประสิทธิภาพภายนอกประสิทธิภาพภายนอก
External financeเงินทุนจากภายนอกเงินทุนจากภายนอก