เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 98 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Dangerous goodsสินค้าอันตรายสินค้าอันตราย
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตรายอาชีพเสี่ยงอันตราย
Dataข้อมูลข้อมูล
Dealerผู้ค้าผู้ค้า
Deathความตายความตาย
Debtหนี้หนี้
Debt conversionการแปลงสภาพหนี้การแปลงสภาพหนี้
Debt crisisวิกฤติการณ์ทางหนี้วิกฤติการณ์ทางหนี้
Debt managementการบริหารหนี้การบริหารหนี้
Debt regenerationการแปลงหนี้ใหม่การแปลงหนี้ใหม่
Debt reliefการผ่อนปรนหนี้การผ่อนปรนหนี้
Debt repaymentการชำระหนี้คืนการชำระหนี้คืน
Debt reschedulingการปรับกำหนดเวลาชำระหนี้การปรับกำหนดเวลาชำระหนี้
Debt servicingการชำระดอกเบื้ยและเงินต้นตามกำหนดการชำระดอกเบื้ยและเงินต้นตามกำหนด
Debt servicing capacityวิสัยสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนดวิสัยสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด
Debt-equity ratioอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
Deedตราสาร, โฉนดตราสาร, โฉนด
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้)ผิดนัด (ชำระหนี้)
Defence contractสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ
Deficitการขาดดุลการขาดดุล
Deficitการขาดทุนสะสมการขาดทุนสะสม
Deficit financingการชดเชยการขาดดุลการชดเชยการขาดดุล
Delivery of goodsการส่งมอบสินค้าการส่งมอบสินค้า
Demandอุปสงค์อุปสงค์
Demand for moneyอุปสงค์เงินอุปสงค์เงิน
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์การคาดคะเนอุปสงค์
Demand managementการจัดการอุปสงค์การจัดการอุปสงค์
Demographic indicatorสิ่งชี้ประชากรสิ่งชี้ประชากร
Demographic indicatorเครื่องชี้บอกประชากรเครื่องชี้บอกประชากร
Denationalizationการโอนกลับเป็นของเอกชนการโอนกลับเป็นของเอกชน
Dependenceการพึ่งพาการพึ่งพา
Deposit insuranceการประกันเงินฝากการประกันเงินฝาก
Depreciationค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคา
Depreciation allowanceค่าเผื่อค่าเสื่อมราคาค่าเผื่อค่าเสื่อมราคา
Deregulationการลดกฎเกณฑ์การลดกฎเกณฑ์
Deutsche markมาร์กเยอรมันมาร์กเยอรมัน
Devaluationการลดค่าเงินตราการลดค่าเงินตรา
Developed countryประเทศพัฒนาประเทศพัฒนา
Developed market economyเศรษฐกิจแบบตลาดพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดพัฒนา
Developing areaพื้นที่กำลังพัฒนาพื้นที่กำลังพัฒนา
Developing countryประเทศกำลังพัฒนาประเทศกำลังพัฒนา
Developing island countryประเทศเกาะกำลังพัฒนาประเทศเกาะกำลังพัฒนา
Developmentการพัฒนาการพัฒนา
Developmentพัฒนาการพัฒนาการ
Development administrationการบริหารการพัฒนาการบริหารการพัฒนา
Development administrationพัฒนบริหารพัฒนบริหาร
Development assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
Development bankธนาคารเพื่อการพัฒนาธนาคารเพื่อการพัฒนา
Development creditสินเชื่อเพื่อการพัฒนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนา
Development financeการเงินเพื่อการพัฒนาการเงินเพื่อการพัฒนา
Development finance companyบริษัทการเงินเพื่อการพัฒนาบริษัทการเงินเพื่อการพัฒนา
Development indicatorสิ่งชี้การพัฒนาสิ่งชี้การพัฒนา
Development indicatorเครื่องชี้บอกการพัฒนาเครื่องชี้บอกการพัฒนา
Development model แบบจำลองการพัฒนาแบบจำลองการพัฒนา
Development policyนโยบายการพัฒนานโยบายการพัฒนา
Development potentialศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา
Differential interest rate อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน
Differential pricingการตั้งราคาให้ต่างกันการตั้งราคาให้ต่างกัน
Diplomacyการฑูตการฑูต
Direct actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำโดยตรง
Disabilityความพิการความพิการ
Disabilityการไร้สมรรถภาพการไร้สมรรถภาพ
Disbursementการจ่ายเงินสดการจ่ายเงินสด
Disbursement delayการเลื่อนการจ่ายเงินการเลื่อนการจ่ายเงิน
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงินการพักการจ่ายเงิน
Discountส่วนลดส่วนลด
Discount noteตั๋วเงินขายลดตั๋วเงินขายลด
Discount rateอัตราส่วนลดอัตราส่วนลด
Discriminationการเลือกปฏิบัติการเลือกปฏิบัติ
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
Discriminatory trade practiceการเลือกปฏิบัติทางการค้าการเลือกปฏิบัติทางการค้า
Disposable incomeรายได้ที่จับจ่ายได้รายได้ที่จับจ่ายได้
Disputeข้อพิพาทข้อพิพาท
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพการระงับข้อพิพาพ
Distributionการจัดจำหน่ายการจัดจำหน่าย
Distribution costค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย
Distribution networkเครือข่ายการจัดจำหน่ายเครือข่ายการจัดจำหน่าย
Diversificationการวิเภทการวิเภท
Diversificationการทำให้หลากหลายการทำให้หลากหลาย
Diversificationการแยกแขนงการแยกแขนง
Diversificationการกระจายการกระจาย
Dividendเงินปันผลเงินปันผล
Documentเอกสารเอกสาร
Domestic consumptionการบริโภคในประเทศการบริโภคในประเทศ
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ
Domestic marketตลาดในประเทศตลาดในประเทศ
Domestic resourceทรัพยากรในประเทศทรัพยากรในประเทศ
Domestic resources mobilizationการระดมทรัพยากรในประเทศการระดมทรัพยากรในประเทศ
Domestic resources mobilizationการเคลื่อนย้ายทรัพยากรในประเทศการเคลื่อนย้ายทรัพยากรในประเทศ
Domestic tradeการค้าในประเทศการค้าในประเทศ
Donor countryประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ
Double taxationการเก็บภาษีซ้อนการเก็บภาษีซ้อน
Dual economyเศรษฐกิจทวิลักษณ์เศรษฐกิจทวิลักษณ์
Dual exchange marketตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาค
Dumpingการทุ่มตลาดการทุ่มตลาด
Durable goodsสินค้าคงทุนสินค้าคงทุน
Dutch diseaseโรคดัตช์โรคดัตช์
Duty free transitการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษีการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษี