เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 232 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Capital controlการควบคุมเงินทุนการควบคุมเงินทุน
Comparative analysisการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
Cadasterทะเบียนที่ดินทะเบียนที่ดิน
Cadastral mapแผนที่โฉนดแผนที่โฉนด
Cadastral surveyการรังวัดที่ดินการรังวัดที่ดิน
Cadastral surveyการสำรวจรังวัดการสำรวจรังวัด
Call priceราคาเมื่อเรียกคืนราคาเมื่อเรียกคืน
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืนสิทธิพิเศษในการเรียกคืน
Callable capitalทุนที่เรียกไถ่คืนได้ทันทีทุนที่เรียกไถ่คืนได้ทันที
Canadian dollarดอลลาร์แคนาดาดอลลาร์แคนาดา
cap-and-tradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการค้าคาร์บอนแบบกำหนดเพดานการลดและจัดสรรสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Capitalทุน, เงินทุนทุน, เงินทุน
Capital assetทรัพย์สินประเภททุนทรัพย์สินประเภททุน
Capital assetสินทรัพย์ประเภททุนสินทรัพย์ประเภททุน
Capital Asset Pricing Modelแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุนแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน
Capital budgetงบประมาณลงทุนงบประมาณลงทุน
Capital concentrationการกระจุกตัวของทุนการกระจุกตัวของทุน
Capital costต้นทุนของเงินทุนต้นทุนของเงินทุน
Capital depreciationการเสื่อมค่าของทุนการเสื่อมค่าของทุน
Capital exportการส่งเงินทุนออกการส่งเงินทุนออก
Capital flightเงินทุนหนีเงินทุนหนี
Capital formationการสร้างสมทุนการสร้างสมทุน
Capital gainกำไรส่วนทุนกำไรส่วนทุน
Capital gains taxภาษีกำไรส่วนทุนภาษีกำไรส่วนทุน
Capital goodsสินค้าประเภททุนสินค้าประเภททุน
Capital goodsสินค้าทุนสินค้าทุน
Capital increaseการเพิ่มขึ้นของทุนการเพิ่มขึ้นของทุน
Capital intensityการใช้ทุนมากการใช้ทุนมาก
Capital investmentการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุนการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุน
Capital marketตลาดทุนตลาดทุน
Capital movementการเคลื่อนย้ายทุนการเคลื่อนย้ายทุน
Capital repatriationการส่งเงินทุนกลับประเทศการส่งเงินทุนกลับประเทศ
Capital requirementเงินทุนตามที่กำหนดไว้เงินทุนตามที่กำหนดไว้
Capital stockหุ้นทุนหุ้นทุน
Capital stockทุนเรือนหุ้นทุนเรือนหุ้น
Capital subscriptionการจองซื้อหุ้นทุนการจองซื้อหุ้นทุน
Capital taxภาษีเก็บจากทุนภาษีเก็บจากทุน
Capital transferการโอนเงินทุนการโอนเงินทุน
Capital utilizationการใช้ประโยชน์จากทุนการใช้ประโยชน์จากทุน
Capital-labour ratioอัตราส่วนทุนต่อแรงงานอัตราส่วนทุนต่อแรงงาน
Capital-output raionอัตราส่วนทุนต่อผลผลิตอัตราส่วนทุนต่อผลผลิต
Capitalismทุนนิยมทุนนิยม
Capitalist countryประเทศทุนนิยมประเทศทุนนิยม
Capitalist enterpriseวิสาหกิจแบบทุนนิยมวิสาหกิจแบบทุนนิยม
carbon creditไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนเครดิต
carbon leakageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรั่วไหลของคาร์บอน
carbon marketไม่ระบุศัพท์บัญญัติตลาดคาร์บอน
Cargoของบรรทุกของบรรทุก
Cartelการร่วมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาดการร่วมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาด
Casual workerคนงานชั่วคราวคนงานชั่วคราว
Cateringบริการจัดทำอาหารบริการจัดทำอาหาร
Censusสำมะโนสำมะโน
Central bankธนาคารกลางธนาคารกลาง
Centrally-planned economyระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผา
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
Chamber of commerceหอการค้าหอการค้า
Charityการกุศลการกุศล
Chattel mortgageการจำนองทรัพย์การจำนองทรัพย์
Check; chequeเช็คเช็ค
Chemical analysisการวิเคราะห์ทางเคมีการวิเคราะห์ทางเคมี
Chemical industryอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมเคมี
Child labourแรงงานเด็กแรงงานเด็ก
Choice of technologyการเลือกใช้เทคโนโลยีการเลือกใช้เทคโนโลยี
Circular velocity of moneyอัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงินอัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงิน
Civil lawกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่ง
Clandestine employmentการลักลอบจ้างงานการลักลอบจ้างงาน
Classification systemระบบการจำแนกประเภทระบบการจำแนกประเภท
Clean Development Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติCDMกลไกการพัฒนาที่สะอาด
Clearing agreement ความตกลงในการหักบัญชีความตกลงในการหักบัญชี
Clearing agreement ข้อตกลงในการหักบัญชีข้อตกลงในการหักบัญชี
Clothingเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่ม
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
Coal industryอุตสาหกรรมถ่านหิน อุตสาหกรรมถ่านหิน
Cocoaโกโก้โกโก้
Cocoa industryอุตสาหกรรมโกโก้อุตสาหกรรมโกโก้
Coconut industryอุตสาหกรรมมะพร้าวอุตสาหกรรมมะพร้าว
Coconut oilน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าว
Coconut palmต้นมะพร้าวต้นมะพร้าว
Coconut productผลิตภัณฑ์มะพร้าวผลิตภัณฑ์มะพร้าว
Codeประมวลกฎหมายประมวลกฎหมาย
Coirกาบมะพร้าวกาบมะพร้าว
Collective agreementความตกลงร่วมความตกลงร่วม
Collective agreementข้อตกลงร่วมข้อตกลงร่วม
Collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรองการร่วมเจรจาต่อรอง
Collective economyระบบเศรษฐกิจแบบกรรมสิทธิ์รวมระบบเศรษฐกิจแบบกรรมสิทธิ์รวม
Collective farmingระบบนารวมระบบนารวม
Collective ownershipกรรมสิทธิ์รวมกรรมสิทธิ์รวม
Collectivismระบบชุมชนนิยมระบบชุมชนนิยม
Collectivizationการทำให้เป็นระบบชุมชนนิยมการทำให้เป็นระบบชุมชนนิยม
Commercial creditสินเชื่อการพาณิชย์สินเชื่อการพาณิชย์
Commercial documentเอกสารการพาณิชย์เอกสารการพาณิชย์
Commercial enterpriseวิสาหกิจการพาณิชย์วิสาหกิจการพาณิชย์
Commercial farmingการทำไร่น่าเชิงพาณิชย์การทำไร่น่าเชิงพาณิชย์
Commercial finance companyบริษัทเงินทุนเพื่อการพาณิชย์บริษัทเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
Commercial lawกฎหมายพาณิชย์กฎหมายพาณิชย์
Commercial paperตราสารพาณิชย์ตราสารพาณิชย์
Commercial policyนโยบายการพาณิชย์นโยบายการพาณิชย์
Commercializationการทำให้เป็นธุรกิจการทำให้เป็นธุรกิจ
Commodityสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์
Commodity agreementความตกลงเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ความตกลงเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์
Commodity controlการควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์การควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์
Commodity exchangeตลาดกลางสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดกลางสินค้าโภคภัณฑ์
Commodity marketตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
Commodity priceราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
Commodity reserveสินค้าโภคภัณฑ์สำรองสินค้าโภคภัณฑ์สำรอง
Commodity stabilizationการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์
Commodity tradeการค้าสินค้าโภคภัณฑ์การค้าสินค้าโภคภัณฑ์
Common commodity fundกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
Common marketตลาดร่วมตลาดร่วม
Communication industryอุตสาหกรรมการสื่อสารคมนาคมอุตสาหกรรมการสื่อสารคมนาคม
Community developmentการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชน
Community organizationองค์การชุมชนองค์การชุมชน
Comparative advantageความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
Comparative economicsเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ
Compensationค่าทดแทนค่าทดแทน
Compensationค่าสินไหมทดแทนค่าสินไหมทดแทน
Compensation tradeการค้าทดแทนการค้าทดแทน
Compensatory financingการให้กู้เพื่อทดแทนการให้กู้เพื่อทดแทน (การขาดดุลการชำระเงิน)
Competitionการแข่งขันการแข่งขัน
Competition tradeนโยบายการแข่งขันนโยบายการแข่งขัน
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้
Competitivenessความสามารถที่จะแข่งขันได้ความสามารถที่จะแข่งขันได้
Compilerโปรแกรมแปลโปรแกรมโปรแกรมแปลโปรแกรม
Complementarily agreementความตกลงเสริม (ทางเศรษฐกิจ)ความตกลงเสริม (ทางเศรษฐกิจ)
Complementary investmentการเสริมการลงทุนการเสริมการลงทุน
Compulsory licenceใบอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับใบอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับ
Computer aided designการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer aided manufactureการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Concerted lendingการร่วมให้กู้ยืมเงินการร่วมให้กู้ยืมเงิน
Concessionสัมปทานสัมปทาน
Confinancingการร่วมให้กู้ยืมเงินการร่วมให้กู้ยืมเงิน
Conflictข้อพิพาทข้อพิพาท
Conflictข้อขัดแย้งข้อขัดแย้ง
Conglomerate corporationบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภทบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภท
Conservatismอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยม
Constructionการก่อสร้างการก่อสร้าง
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง
Consular formalityพิธีการกงสุลพิธีการกงสุล
Consular lawกฎหมายว่าด้วยการกงสุลกฎหมายว่าด้วยการกงสุล
Consumerผู้บริโภคผู้บริโภค
Consumer behaviourพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer creditสินเชื่อผู้บริโภคสินเชื่อผู้บริโภค
Consumer dataข้อมูาลผู้บริโภคข้อมูาลผู้บริโภค
Consumer demandอุปสงค์ผู้บริโภคอุปสงค์ผู้บริโภค
Consumer educationการศึกษาเพื่อผู้บริโภคการศึกษาเพื่อผู้บริโภค
Consumer expenditureรายจ่ายผู้บริโภครายจ่ายผู้บริโภค
Consumer goodsสินค้าผู้บริโภคสินค้าผู้บริโภค
Consumer priceราคาผู้บริโภคราคาผู้บริโภค
Consumer price indexดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภค
Consumer protectionการคุ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภค
Consumptionการบริโภคการบริโภค
Consumptionโภคยกรรมโภคยกรรม
Consumption functionพันธภาพการบริโภคพันธภาพการบริโภค
Consumption functionฟังก์ชันการบริโภคฟังก์ชันการบริโภค
Consumption policyนโยบายการบริโภคนโยบายการบริโภค
Consumption taxภาษีการบริโภคภาษีการบริโภค
Consumptionper capitaการบริโภคต่อหัวการบริโภคต่อหัว
Contractสัญญาสัญญา
Contract negotiation การเจรจาทำสัญญาการเจรจาทำสัญญา
Controlled priceราคาควบคุมราคาควบคุม
Convertible security หลักทรัพย์แปลงสภาพได้หลักทรัพย์แปลงสภาพได้
Cooperativeสหกรณ์สหกรณ์
Cooperative bankธนาคารเพื่อการสหกรณ์ธนาคารเพื่อการสหกรณ์
Cooperative marketingสหกรณ์การตลาดสหกรณ์การตลาด
Copraเนื้อมะพร้าวแห้งเนื้อมะพร้าวแห้ง
Copyrightลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัทการซื้อกิจการบริษัท
Corporate bondพันธบัตรบริษัทพันธบัตรบริษัท
Corporate debtหนี้ของบริษัทหนี้ของบริษัท
Corporate debtหนี้ภาคเอกชนหนี้ภาคเอกชน
Corporate divestitureการขายกิจการบางส่วนการขายกิจการบางส่วน
Corporate financeการเงินบริษัทการเงินบริษัท
Corporate merger การควบคุมการควบคุม
Corporationบรรษัทบรรษัท,
Corporationบริษัท (อเมริกัน)บริษัท (อเมริกัน)
Corporation lawกฎหมายว่าด้วยบริษัทกฎหมายว่าด้วยบริษัท
Corporation reportรายงานของบริษัทรายงานของบริษัท
Corporation taxภาษีเงนิได้นิติบุคคลภาษีเงนิได้นิติบุคคล
Correspondent bankธนาคารตัวแทนธนาคารตัวแทน
Corrupt practiceการประพฤติทุจริตการประพฤติทุจริต
Corruptionการทุจริตการทุจริต
Corruptionการฉ้อราษฎร์บังหลวงการฉ้อราษฎร์บังหลวง
Costต้นทุนต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Cost analysisการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน
Cost effectivenessปรสิทธิผลในการใช้ต้นทุนปรสิทธิผลในการใช้ต้นทุน
Cost of livingค่าครองชีพค่าครองชีพ
Cost of living adjustmentการปรับค่าครองชีพการปรับค่าครองชีพ
Cost of living indexดัชนีค่าครองชีพดัชนีค่าครองชีพ
Cost-benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน
cost-effectivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุน-ประสิทธิภาพ
cost-effectiveness analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
Counterpart fundsเงินสมทบเงินสมทบ
Countertradeการค้าต่างตอบแทนการค้าต่างตอบแทน
Countervailing dutyอากรตอบโต้อากรตอบโต้
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
Craftmanช่างฝีมือช่างฝีมือ
Creditสินเชื่อสินเชื่อ
Credit controlการควบคุมสินเชื่อการควบคุมสินเชื่อ
Credit cooperativeสหกรณ์สินเชื่อสหกรณ์สินเชื่อ
Credit effectivenessการให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิผลการให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิผล
Credit insuranceการประกันภัยสินเชื่อการประกันภัยสินเชื่อ
Credit policyนโยบายสินเชื่อนโยบายสินเชื่อ
Credit systemระบบสินเชื่อระบบสินเชื่อ
Credit unionสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ฐานะการเงินที่เชื่อถือได้
Cropพืชผลพืชผล
Crop diversification การกระจายการผลิตพืชผลการกระจายการผลิตพืชผล
Crop guarantee fundกองทุนประกันราคาพืชผลกองทุนประกันราคาพืชผล
Crop insuranceการประกันภัยพืชผลการประกันภัยพืชผล
Crop lossความสูญเสียของพืชผลความสูญเสียของพืชผล
Crop prospectการคาดการณ์ผลผลิตพืชผลการคาดการณ์ผลผลิตพืชผล
Crop yieldผลได้จากพืชผลผลได้จากพืชผล
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน)ผลหักลด (ทางการเงิน)
Cultivation systemระบบการเพาะปลูกระบบการเพาะปลูก
Currencyเงินตราเงินตรา
Currency convertibilityเงินตราที่แปลงค่าได้เงินตราที่แปลงค่าได้
Currency depositoryสถานรับฝากเงินตราสถานรับฝากเงินตรา
Currency fluctuationความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตราความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตรา
Currency poolingการรวมเงินตรา (หลายสกุล)การรวมเงินตรา (หลายสกุล)
Currency realignmentการปรับค่าเงินตราการปรับค่าเงินตรา
Currency translationการแปลงเงินตราการแปลงเงินตรา
Customsศุลกากรศุลกากร
Customs administrationการบริหารศุลกากรการบริหารศุลกากร
Customs conventionอนุสัญญาทางศุลกากรอนุสัญญาทางศุลกากร
Customs formalityพิธีการศุลกากรพิธีการศุลกากร
Customs offenceความผิดเกี่ยวกับศุลกากรความผิดเกี่ยวกับศุลกากร
Customs unionสหภาพศุลกากรสหภาพศุลกากร
Customs valuationการกำหนดค่าทางศุลกากรการกำหนดค่าทางศุลกากร
Customs valuationการตีราคาทางศุลกากรการตีราคาทางศุลกากร