เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 54 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Bahaviourพฤติกรรมพฤติกรรม
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ
Balance of paymentsดุลการชำระเงินดุลการชำระเงิน
Balance of tradeดุลการค้าดุลการค้า
Balance of trade projectionการคาดคะเนดุลการค้าการคาดคะเนดุลการค้า
Bankธนาคารธนาคาร
Bank acquisitionการซื้อกิจการธนาคารการซื้อกิจการธนาคาร
Bank creditสินเชื่อธนาคารสินเชื่อธนาคาร
Bank depositเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคาร
Bank holding companyบริษัทที่ถือหุ้นเพื่อควบคุมธนาคารบริษัทที่ถือหุ้นเพื่อควบคุมธนาคาร
Bank loanเงินกู้จากธนาคารเงินกู้จากธนาคาร
Bank mergerการควบคุมกิจการธนาคารการควบคุมกิจการธนาคาร
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง
Bank reserveเงินสำรองของธนาคารเงินสำรองของธนาคาร
Bank stockหุ้นธนาคารหุ้นธนาคาร
Bank-Fund Collaborationธนาคารโลกร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
Bankerนายธนาคาร นายธนาคาร
Bankerธนาคาร (ที่ทำธุรกิจด้วย)ธนาคาร (ที่ทำธุรกิจด้วย)
Banker's commercial creditสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของธนาคารสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของธนาคาร
Bankingการธนาคารการธนาคาร
Banking lawกฎหมายการธนาคารกฎหมายการธนาคาร
Banking systemระบบการธนาคารระบบการธนาคาร
Bankruptcyการล้มละลายการล้มละลาย
Barcodeรหัสแท่งรหัสแท่ง
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
Basic needs ความต้องการพื้นฐานความต้องการพื้นฐาน
Bauxite industryอุตสาหกรรมแร่บอกไซด์อุตสาหกรรมแร่บอกไซด์
Behavioural scienceพฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์
Belgian francฟรังก์เบลเยียมฟรังก์เบลเยียม
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์แผนจัดผลประโยชน์
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์
Big businessธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่
Bilateral aidความช่วยเหลือแบบทวิภาคีความช่วยเหลือแบบทวิภาคี
Bilateral payments arrangementการจัดการชำระเงินแบบทวิภาคีการจัดการชำระเงินแบบทวิภาคี
Bilateral trade agreementความตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีความตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี
Bill of exchangeตั๋วแลกเงินตั๋วแลกเงิน
Bill of ladingใบตราส่งสินค้าใบตราส่งสินค้า
Black marketตลาดมืดตลาดมืด
blacklistบัญชีหมายหัวบัญชีหมายหัว
Budget projectionการคาดคะเนงบประมาณการคาดคะเนงบประมาณ
Budgetary resourceแหล่งทรัพยากรของงบประมาณแหล่งทรัพยากรของงบประมาณ
Budgetingการจัดทำงบประมาณการจัดทำงบประมาณ
Buffer stockมูลภัณฑ์กันชนมูลภัณฑ์กันชน
Businessธุรกิจธุรกิจ
Business conditionภาวะธุรกิจภาวะธุรกิจ
Business cycleวัฏจักรธุรกิจวัฏจักรธุรกิจ
Business districtย่านธุรกิจย่านธุรกิจ
Business economicsเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business enterpriseวิสาหกิจธุรกิจวิสาหกิจธุรกิจ
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจข่าวกรองทางธุรกิจ
Businessmanนักธุรกิจนักธุรกิจ
Buy-back arrangementการจัดซื้อคืนการจัดซื้อคืน
Byproductผลพลอยได้ผลพลอยได้
Byproductผลิตผลพลอยได้ผลิตผลพลอยได้