เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 135 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Absolute povertyความยากจนสัมบูรณ์ความยากจนสัมบูรณ์
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์วิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์
Access โปรแกรมแอคเซส โปรแกรมแอคเซส
Access timeเวลาเข้าถึงเวลาเข้าถึง
Accidentอุบัติเหตุอุบัติเหตุ
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุการประกันภัยอุบัติเหตุ
Accident preventionการป้องกันอุบัติเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
Accountingการบัญชีการบัญชี
Accounts payableบัญชีเจ้าหนี้บัญชีเจ้าหนี้
Accounts receivableบัญชีลูกหนี้บัญชีลูกหนี้
Accumulation rateอัตราการสะสมอัตราการสะสม
Activity analysisการวิเคราะห์กิจกรรมการวิเคราะห์กิจกรรม
Adaptationการปรับใช้การปรับใช้
Adjustment processกระบวนการปรับแก้กระบวนการปรับแก้
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้นราคาที่กำหนดขึ้น
Administrative economic councilสภาบริหารเศรษฐกิจสภาบริหารเศรษฐกิจ
Administrative feeค่าธรรมเนียมการบริหารค่าธรรมเนียมการบริหาร
Advertisingการโฆษณาการโฆษณา
Adviserที่ปรึกษาที่ปรึกษา
Aerospace industryอุตสาหกรรมอวกาศอุตสาหกรรมอวกาศ
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคมแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม
Agrarian reformการปฏิรูปกสิกรรมการปฏิรูปกสิกรรม
Agrarian structureโครงสร้างกสิกรรมโครงสร้างกสิกรรม
Agribusinessธุรกิจการเกษตรธุรกิจการเกษตร
Agricultural administrationการบริหารการเกษตรการบริหารการเกษตร
Agricultural bankธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตร
Agricultural based petroleum substituteสารทดแทนน้ำมันที่ได้จากการเกษตรสารทดแทนน้ำมันที่ได้จากการเกษตร
Agricultural censusสำมะโนการเกษตรสำมะโนการเกษตร
Agricultural colonyนิคมเกษตรกรรมนิคมเกษตรกรรม
Agricultural consumptionการบริโภคในภาคเกษตรการบริโภคในภาคเกษตร
Agricultural cooperativeสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตร
Agricultural cooperative credit associationสมาคมสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการเกษตรสมาคมสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการเกษตร
Agricultural creditสินเชื่อเพื่อการเกษตรสินเชื่อเพื่อการเกษตร
Agricultural development การพัฒนาการเกษตรการพัฒนาการเกษตร
Agricultural diversification การกระจายการผลิตทางการเกษตรการกระจายการผลิตทางการเกษตร
Agricultural economicsเศรษฐศาสตร์การเกษตรเศรษฐศาสตร์การเกษตร
Agricultural economyเศรษฐกิจการเกษตรเศรษฐกิจการเกษตร
Agricultural educationศึกษาศาสตร์การเกษตรศึกษาศาสตร์การเกษตร
Agricultural exportสินค้าเกษตรส่งออกสินค้าเกษตรส่งออก
Agricultural extension การส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมการเกษตร
Agricultural importสินค้าเกษตรนำเข้าสินค้าเกษตรนำเข้า
Agricultural incentiveสิ่งจูงใจทางการเกษตรสิ่งจูงใจทางการเกษตร
Agricultural incomeรายได้ทางการเกษตรรายได้ทางการเกษตร
Agricultural innovationนวัตกรรมการเกษตรนวัตกรรมการเกษตร
Agricultural inputปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
Agricultural insuranceการประกันภัยการเกษตรการประกันภัยการเกษตร
Agricultural investmentการลงทุนภาคเกษตรการลงทุนภาคเกษตร
Agricultural landที่ดินเพื่อการเกษตรที่ดินเพื่อการเกษตร
Agricultural lawกฎหมายการเกษตรกฎหมายการเกษตร
Agricultural legislationบทบัญญัติการเกษตรบทบัญญัติการเกษตร
Agricultural managementการจัดการทางการเกษตรการจัดการทางการเกษตร
Agricultural marketตลาดสินค้าเกษตรตลาดสินค้าเกษตร
Agricultural mechanizationการใช้เครื่องจักรในการเกษตรการใช้เครื่องจักรในการเกษตร
Agricultural mechanizationกลกรณ์การเกษตรกลกรณ์การเกษตร
Agricultural planningการวางแผนการเกษตรการวางแผนการเกษตร
Agricultural policyนโยบายการเกษตรนโยบายการเกษตร
Agricultural potentialศักยภาพการเกษตรศักยภาพการเกษตร
Agricultural priceราคาสินค้าเกษตรราคาสินค้าเกษตร
Agricultural productผลผลิตการเกษตรผลผลิตการเกษตร
Agricultural product marketing การตลาดผลิตผลการเกษตรการตลาดผลิตผลการเกษตร
Agricultural productionการผลิตทางการเกษตรการผลิตทางการเกษตร
Agricultural productivityผลิตภาพการเกษตรผลิตภาพการเกษตร
Agricultural projectionการคาดคะเนทางการเกษตรการคาดคะเนทางการเกษตร
Agricultural researchการวิจัยทางการเกษตรการวิจัยทางการเกษตร
Agricultural resource ทรัพยากรการเกษตรทรัพยากรการเกษตร
Agricultural sectorภาคเกษตรภาคเกษตร
Agricultural societyสังคมเกษตรกรรมสังคมเกษตรกรรม
Agricultural statisticsสถิติการเกษตรสถิติการเกษตร
Agricultural storageการเก็บรักษาผลิตผลการเกษตรการเก็บรักษาผลิตผลการเกษตร
Agricultural structureโครงสร้างการเกษตรโครงสร้างการเกษตร
Agricultural subsidiesเงินอุดหนุนการเกษตรเงินอุดหนุนการเกษตร
Agricultural surplusผลผลิตส่วนเกินทางการเกษตรผลผลิตส่วนเกินทางการเกษตร
Agricultural taxationการเก็บภาษีเกษตรกรรมการเก็บภาษีเกษตรกรรม
Agricultural tradeการค้าสินค้าเกษตรการค้าสินค้าเกษตร
Agricultural trainingการฝึกอบรมด้านเกษตรการฝึกอบรมด้านเกษตร
Agricultural wageค่าจ้างในภาคเกษตรค่าจ้างในภาคเกษตร
Agricultural workerคนงานภาคเกษตรคนงานภาคเกษตร
Agriculture เกษตรกรรมเกษตรกรรม
Agriculture การเกษตรการเกษตร
Agriproduct processingการแปรรูปผลผลิตการเกษตรการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
Agroforestryวนเกษตรกรรมวนเกษตรกรรม
Agroindustryอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร
Agroindustryเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
Agronomyพืชกรรมพืชกรรม
Aid institutionสถาบันให้ความช่วยเหลือสถาบันให้ความช่วยเหลือ
Aid programmeแผนงานให้ความช่วยเหลือแผนงานให้ความช่วยเหลือ
Air freight rateอัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศอัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ
Air transportการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศ
Air travelการเดินทางทางอากาศการเดินทางทางอากาศ
Aircraftเครื่องบินเครื่องบิน
Aircraftอากาศยานอากาศยาน
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบินอุตสาหกรรมเครื่องบิน
Alien labourแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าว
Alien propertyทรัพย์สินคนต่างด้าวทรัพย์สินคนต่างด้าว
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรรเกณฑ์การคัดสรร
Alternative sources of financingทางเลือกแหล่งเงินทุนทางเลือกแหล่งเงินทุน
Amidesเอไมด์สเอไมด์ส
Amortizationการผ่อนชำระหนี้การผ่อนชำระหนี้
Amortizationการทยอยตัดบัญชีการทยอยตัดบัญชี
Analysisการวิเคราะห์การวิเคราะห์
Animal productผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
Animal productionการผลิตสัตว์การผลิตสัตว์
Annuityเงินรายปีเงินรายปี
Antidumping dutyอากรป้องกันการทุ่มตลาดอากรป้องกันการทุ่มตลาด
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาดกฎหมายป้องกันการผูกขาด
Antitrust legislationการตรากฎหมายป้องกันการผูกขาดการตรากฎหมายป้องกันการผูกขาด
Apartment houseอาคารห้องชุดอาคารห้องชุด
Appellation of originการระบุแหล่งกำเนิดการระบุแหล่งกำเนิด
Appropriate technologyเทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Arab currency unitหน่วยเงินตราอาหรับหน่วยเงินตราอาหรับ
Arbitrageการซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกันการซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน
Armamentการเตรียมกำลังรบการเตรียมกำลังรบ
Armamentsอาวุธยุทโธปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์
Armed forcesเหล่าทัพเหล่าทัพ
Armed forcesกองทัพไม่ระบุความหมาย
Asian currency marketตลาดเงินตราเอเชียตลาดเงินตราเอเชีย
Asian currency unitหน่วยเงินตราเอเชียหน่วยเงินตราเอเชีย
Asian dollar marketตลาดเงินดอลลาร์ในเอเชียตลาดเงินดอลลาร์ในเอเชีย
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบงานผลิตแบบสายการประกอบ
Assetทรัพย์สินทรัพย์สิน
Assetสินทรัพย์สินทรัพย์
Asset revaluationการตีราคาทรัพย์สินใหม่การตีราคาทรัพย์สินใหม่
Associationสมาคมสมาคม
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์จำเลยและการอายัดทรัพย์บุคคลภายนอกการอายัดทรัพย์จำเลยและการอายัดทรัพย์บุคคลภายนอก
Attitudeเจตคติเจตคติ
Attitudeทัศนคติทัศนคติ
Attitudeท่าทีท่าที
Auctionการขายทอดตลาดการขายทอดตลาด
Auditingการสอบบัญชีการสอบบัญชี
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวดนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด
Automationการทำให้เป็นอัตโนมัติการทำให้เป็นอัตโนมัติ
Availabilityสภาพพร้อมใช้ประโยชน์สภาพพร้อมใช้ประโยชน์
Average (Maritime law)การเฉลี่ยค่าเสียหาย (ในการประกันภัยทางทะเล)การเฉลี่ยค่าเสียหาย (ในการประกันภัยทางทะเล)
Aviation insuranceการประกันภัยทางอากาศการประกันภัยทางอากาศ