การฑูต

หมวด การฑูต
มีคำศัพท์ 1,026 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 17 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Leaque of Arab States หรือ Arab Leaqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2488 มีเป้าหมายทางการเมืองเป็นเป้าหมายหลัก คือ สร้างเอกภาพ รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์อาหรับ รวมทั้งเป็นกลไก
legal ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรลุนิติภาวะ
legalisationไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติกรณ์ " กระบวนการรับรองความถูกต้อง คำแปลหรือลายมือชื่อผู้มีอำนาจ ลงนามในเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้ในทางการระหว่างประเทศ "
Legalisation (legalization)ไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติกรณ์ กระบวนการรับรองความถูกต้อง คำแปลหรือลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานฑูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้ในทางการระหว่างประเทศ
Legationไม่ระบุศัพท์บัญญัติคือสถานที่ทำงานทางการทูตชั้นสอง ต่างกับคำว่า Embassy ซึ่งถือว่าเป็นที่ทำงานของทูตชั้นหนึ่ง หัวหน้า Legation (สถานอัครราชทูต) มีตำแหน่งเป็นทางการเรียกว่า Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary ในปัจจุบันไม่มีประเทศใดตั้งสถานที่ทำงานทางการทูตชั้นสองกันแล้ว
letter of certificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือรับรอง
letter of commission ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาบัตรตราตั้งของหัวหน้าสถานทำการทางกงสุลซึ่งรัฐผู้ส่งมีถึงรัฐผู้รับ
letter of consentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือแสดงความยินยอม
letter of credenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาส์นตราตั้ง หนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูต จากประมุขรัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับ
letter of recallไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาส์นถอน หนังสือแจ้งการถอดถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน จากประมุขรัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับ
liaison officerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
liberalisation (liberalization)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปิดเสรี
light weaponsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาวุธเบา หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และต้องนำไปใช้โดยคนมากกว่า 1 คน
long evening dress with sash and decorationไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดราตรียาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Look West Policyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินโยบายมองตะวันตก (ของไทย) เป็นแนวความคิดที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทางการ เมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของยุคหลังสงครามเย็น ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
loss of nationalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียสัญชาติ
lounge suitไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดสากล ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการทั่วไป เช่น การพบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ