การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 128 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Absorbed costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนคิดเข้างาน
Absorbed overheadไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน
Absorption costingไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีต้นทุนรวม
Acceptanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรองตั๋วแลกเงิน
Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิ้นส่วนประกอบ
Account balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดดุลในบัญชี
Account currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีเดินสะพัด
Account dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์
Account payableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าหนี้การค้า
Account receivableไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกหนี้การค้า
Account receivable discountedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกหนี้จากการขายลด
Account receivable financingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า
Account receivable turnoverไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า
Account salesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีรายละเอียดการขายสินค้า
Account statedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน
Accountancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีพบัญญชี งานบัญญชี
Accountantไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักบัญชี
Accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชี
Accounting changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติทางการบัญชี
Accounting controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมทางการบัญชี
Accounting cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรบัญชี
Accounting entityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยงานทางการบัญชี
Accounting entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกรายการในสมุดบัญชี
Accounting equationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการบัญชี
Accounting evidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักฐานการบัญชี
Accounting informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อสนเทศทางการบัญชี
Accounting information systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting manualไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่มืองานบัญชี
Accounting periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบระยะเวลาบัญชี
Accounting policiesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินโยบายการบัญชี
Accounting procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการบัญชี
Accounting recordsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกทางการบัญชี
Accounting standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรฐานการบัญชี
Accounting systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบบัญชี
Accounting transactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการทางบัญชี
Accounting unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยงานการบัญชี
Accounting valuationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดมูลค่าทางการบัญชี
Accrualไม่ระบุศัพท์บัญญัติค้างรับค้างจ่าย
Accrual basisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ
Accrued dividendไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินปันผลค้างจ่าย
Accrued expenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
Accrued incomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้ค้างรับ
Accrued interestไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกเบี้ยค้างจ่าย
Accrued interest payableไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกเบี้ยค้างจ่าย
Accrued interest receivableไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกเบี้ยค้างรับ
Accrued liabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สินค้างจ่าย
Accumulateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะสม
Accumulated depreciationไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเสื่อมราคาสะสม
Accumulated dividendไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินปันผลสะสม
Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรม
Actual costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนจริง
Added valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่าเพิ่ม
Adjusted entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการปรับปรุง
Adjusted trial balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบทดลองหลังการปรับปรุง
Adjustmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับปรุงรายการ
Administrative accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีบริหาร
Administrative auditไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบด้านบริหาร
Administrative expenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Advanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินทดรอง
Affiliated companyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัทในเครือ
Agendaไม่ระบุศัพท์บัญญัติวาระการประชุม
Agentไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแทน เขียนคำทับศัพท์ว่า "เอเจนต์"
Aging scheduleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางการจัดอายุหนี้
Allocateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปันส่วน, แบ่งส่วน
Allocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปันส่วน, การแบ่งส่วน
Allowanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเผื่อ
Allowance for bad debtsไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเผื่อหนี้สูญ
Allowance for doubtful accountsไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
Amortizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดบัญชี
Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์
Analytical reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
Annualไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานประจำปี
Annual auditไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบบัญชีประจำปี
Annual closingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปิดบัญชีประจำปี
Annual financial statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบการเงินประจำปี
Appraisalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินราคา
Appraisal surplusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเกินจากการประเมินราคา
Appraised valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่าราคาประเมิน
Appropriated retained earningsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรสะสมจัดสรร
Appropriationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดสรร
Appropriation accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีจัดสรร
Appropriation budgetไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบประมาณที่จัดสรร
Appropriation of net incomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
Arbitraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำหนดเอง
Articles of associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบังคับของบริษัท
as atไม่ระบุศัพท์บัญญัติณ วันที่
Assetไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพย์สิน
Asset turnoverไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการหมุนของสินทรัพย์
Assigned accounts receivableไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน
Assignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโอนสิทธิ
Assumptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมมติฐาน
Assumptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อสมมุติฐานทางการบัญชี
At parไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาตามมูลค่า
Auditไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบบัญชี
Audit adjustmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี
Audit around the computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์
Audit evidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักฐานจากการสอบบัญชี
Audit guideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวทางการตรวจสอบบัญชี
Audit memorandumไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกงานตรวจสอบบัญชี
Audit notebookไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี
Audit opinionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานตรวจสอบบัญชี
Audit periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ
Audit planไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนกการตรวจสอบบัญชี
Audit planningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางแผนการตรวจสอบบัญชี
Audit programไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวการตรวจสอบบัญชี
Audit reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานการตรวจสอบบัญชี
Audit riskไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี
Audit techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคการตรวจสอบบัญชี
Audit testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบในการตรวจสอบบัญชี
Audit through the computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
Audit trailไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวทางการตรวจสอบ
Audit working papersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษทำการการตรวจสอบบัญชี
Audit yearไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี
Auditabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี
Auditingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบบัญชี
Auditing procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการตรวจสอบบัญชี
Auditing standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
Auditing standardsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
Auditorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ตรวจสอบบัญชี
Auditor’s certificateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำรับรองของผู้สอบบัญชี
Auditor’s opinionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเห็นผู้สอบบัญชี
Auditor’s reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานของผู้สอบบัญชี
Authorized capital stockไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้นทุนจดทะเบียน
Authorized companyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัทได้รับอนุญาต
Authorized securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักทรัพย์ได้รับอนุญาต
Averageไม่ระบุศัพท์บัญญัติถัวเฉลี่ย
Average collection periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย
Average costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนถัวเฉลี่ย